L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA A APROVACIÓ PEL PLE AQUESTA SETMANA LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

La modificació comprèn l’impost de Béns Immobles (IBI); de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana; de vehicles; i la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; i d’expedició de documents administratius

Ondara, 26.10.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 26 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponen al mes d’octubre, i en l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals. La modificació que s’eleva a ple comprèn la taxa de l’Escola Infantil Municipal; de tractament i arreplega de residus sòlids urbans; de preus de la piscina municipal; d’expedició de documents administratius; de l’impost de vehicles; de l’impost de Béns Immobles (IBI), i de l’impost de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana. Els motius, segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, han sigut diversos, entre els que estan l’actualització de l’ordenança a normativa; la inclusió d’epígrafs que no existien a l’hora d’aplicar els corresponents pagaments, o l’actualització de les taxes, que es fa necessària en el context actual d’augments dels preus dels materials o els serveis per l’increment de l’IPC, i també a causa de la incorporació de millores en instal·lacions o serveis municipals.

En el que respecta a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, el tipus de gravamen serà per a Béns Immobles Urbans 0,74 %; per a Béns Immobles Rústics 0,85 %; i per a Béns Immobles de característiques especials: 1,30 %. Cal esmentar que el tipus impositiu actual en Béns Immobles Urbans és 0,64 (en octubre de 2022 va baixar del 0,67 al 0,64). Ara, l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI suposarà una pujada d’un 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023 (un 9% respecte al rebut del 2022). L’ajust possibilitarà un increment dels ingressos municipals de 330.000 euros en 2024. El motiu de l’ajust de l’impost ve determinat, segons informa l’Alcalde, José Ramiro, per la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar aquest pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible.

La principal novetat de l’ordenança de l’IBI és que s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost per a aquells béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment. S’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut, que siguen titulars de 4 o més immobles d’ús residencial en el terme municipal que es troben desocupats per un període de 2 anys, i es reportarà el 31 de desembre, liquidant-se anualment, una vegada constatada la desocupació de l’immoble i que no concorre cap causa justificativa de les previstes legalment. En el cas de béns immobles d’ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

La modificació de la Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 139,8 (actualment la quota és de 112,5 euros), el que suposa un increment de la taxa d’un 24,3% (27,3 euros al any, o 2,2 euros al mes). El motiu de l’actualització de la taxa ve derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Al respecte, cal matisar que, tot i que s’ha reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona (gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal), i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu (en més d’un 50%) del tractament dels residus en la planta del Campello. Cal indicar, no obstant això, que la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El percentatge del 24,3% s’aplicarà proporcionalment a la resta d’immobles que són objecte del pagament de la taxa (comerços, restauració, indústries, oficines, locals comercials, farmàcies, tallers, supermercats, estancs, gasolineres, cines, bars, restaurants, hotels, clíniques, guarderies o temples de culte, entre altres; com a novetat s’incorpora l’epígraf de «casinos» i «hotels», degut a les noves llicències d’obertura que s’han concedit). Per a la modificació de l’ordenança, s’ha tingut de referència l’informe tècnic – econòmic sobre la proposta d’actualització de les Tarifes de la Taxa. L’anterior modificació de la taxa es va realitzar fa 3 anys, a l’octubre de 2020.

En la taxa de l’Escola Infantil Municipalno s’actualitzen quanties econòmiques, ja que aquest servei s’autofinança amb les quotes actuals, sinó quees modifica per arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l’alumnat de 0-1 anys. Cal ressaltar que l’Escoleta Municipal d’Ondara ara s’autofinança per mitjà de les quotes que abonen les famílies i dels bons infantils autonòmics, i que no hi ha aportació econòmica del propi Ajuntament per a mantenir aquest servei. Segons s’indica en l’ordenança, l’alumnat de 2-3 anys tindrà l’assistència gratuïta dins de les ajudes que aporta la Generalitat Valenciana, així com la matricula, que també és totalment gratuïta (únicament es farà un pagament a l’inici del curs de 20 euros en concepte de material). L’alumnat de 1-2 anys i 0-1 anys, pagarà 90 euros al mes en concepte d’assistència (sempre i quan hagen tramitat l’ajuda del bo infantil), a més de 20 euros en concepte de matricula a l’inici del curs, i altres 20 euros a l’inici del curs en concepte de material. Cal recalcar que en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys, existeix la subvenció del bo infantil que s’ha de tramitar personalment a l’inici del curs per poder abonar només els 90 euros mensuals d’assistència; aquest bo infantil complementarà el pagament de l’assistència mensual i de la resta (fins el cost total de l’alumne), es farà càrrec l’Ajuntament d’Ondara. En cas de no tramitar la subvenció del bo infantil, que es denegue el bo, o de matricular a l’alumne fora dels terminis acordats sense aquesta subvenció, augmentarà a un mínim de 120 €/mes i un màxim de 280 €/mes l’assistència de l’alumne al centre. El servei de menjador estarà disponible durant tot el curs amb un preu de 4,50 euros diaris i un màxim de 80 euros mensuals, segons arreplega l’ordenança.

Quant als preus de la piscina municipal, tindran un increment d’aproximadament un 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions (nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, dotació i obertura del gimnàs, etc.). La necessitat d’actualitzar les tarifes d’activitats pel 2024 ve determinada també perquè fa 11 anys que no s’actualitzen (des de 2012). En aquest període, el cost del servei, al igual que el cost de la vida, ha pujat, mentre es mantenien els imports de les taxes, provocant un increment del dèficit acumulat del servei de la piscina, motiu pel qual s’ha optat per incrementar la taxa, amb l’objectiu reduir el dèficit. Quant als preus per 2024, la sessió de bany lliure a l’hivern passarà de 2,50 a 3,25 euros; i es posarà com a novetat un bo de 10 entrades, que tindrà un preu de 25 euros. Un abonament anual tindrà un cost de 135 euros (ara és 101 euros). L’increment també inclourà als abonaments trimestrals, anuals, cursets i resta de serveis.

Quant a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cal indicar que des de 2006 no es modificava aquesta taxa. En l’ordenança es proposa una quota en funció de la potència i classes de vehicles (Turismes, Autobusos, Camions, Tractors, etc) que és la següent en els turismes: de menys de 8 cavalls fiscals (CVF)16,66 euros; de 8 fins a 11,99 CVF 45,74 euros; de de 12 fins a 15,99 CVF 110,79 euros; de 16 fins a 19,99 CVF 147,86 euros i de 20 CVF endavant 184,80 euros. L’ordenança manté la bonificació del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle (els vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les tindran bonificació del 75% els cinc primers anys, i els vehicles híbrids tindran bonificació del 75% els tres primers anys); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut, durant els 3 primers anys); i del 50% per als vehicles històrics.

La taxa d’expedició de documents administratius no s’actualitzava des de 2005. Ara es modifica per incloure tots els conceptes de documents que s’expedeixen i els seus corresponents preus, com per exemple Certificacions, Informes Urbanístics i Informes Tècnics 60,00 euros; Certificats d’inexistència de disciplina urbanística 30,00; Certificats per a la inscripció registral de declaració obra nova 50,00; Certificat de Compatibilitat Urbanística 50,00; Certificats del Padró Municipal d’Habitants / Volants 1,00; Certificats Cadastrals Telemàtics ( per delegació GTC) 3,00, o Informes / Atestats de la Policia Local 75,00 euros, entre altres documents, fins arribar als 22 tipus diferents de documents.

Per últim, quant a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la modificació és realitza per a adaptar a normativa estatal. El tipus de gravamen de l’impost queda fixat en el 30 % per a qualsevol període de generació. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, i també es concedirà una bonificació del 75% en terrenys, sobre els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal declaració.

Publicado en Actualitat, Política.