DES D’AVUI ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES AL TRANSPORT 2021/2022 CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA, ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’últim dia per presentar les instàncies serà el 14 de desembre de 2022

Ondara, 22.11.22. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat, per cinquena vegada, ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi. Segons informa la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2021/2022 (universitaris, de batxillerat, d’ensenyaments artístics o de cicles formatius de grau mitjà i superior) en modalitat presencial, sense oferta existent en el municipi d’Ondara.

Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria (ahir 21 de novembre de 2022) en el BOP; és a dir, el termini per a presentar les instàncies és fins al dia 14 de desembre de 2022. El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.48.000 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per un import màxim de 6.071,34 euros. Les ajudes se sol·licitaran per mitjà d’instància que es podrà descarregar des del web www.ondara.org i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament.

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: tenir almenys 16 anys complits i no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat al municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2021/2022; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per a 2021 que serà de 7.908,60 euros (14 pagues), llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

La Instància i Manteniment de tercers es pot descarregar des de la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es/ o des del web de Joventut https://joventut.ondara.org/ . En cas de necessitar més informació o assessorament poden contactar també amb el departament de Joventut d’Ondara, per correu a joventut@ondara.org , o acudir a l’Espai Jove d’Ondara.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.