FINS AL 21 D’OCTUBRE ÉS PODRAN DEMANAR LES SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE LES PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS D’ONDARA FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ

Des de hui 7 d’octubre i fins el proper dia 21 d’octubre s’obri el termini per a demanar les ajudes per a Pimes referent a l’impacte degut a la crisi energètica: energia elèctrica, gas, i carburants

Ondara, 07.10.22. Ahir 6 d’octubre es va publicar en el BOP d’Alacant l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara del 3 d’octubre per la qual es convoquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre les pimes, micropimes, autònoms i professionals d’Ondara finançades per la Diputació d’Alacant, Anualitat 2022. Seran destinatàries de les ajudes per a pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats de la província d’Alacant, el domicili fiscal del qual es trobe en el terme municipal d’Ondara, que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. L’import de les ajudes no podrà ser superior a l’import dels gastos justificats pels beneficiaris.

Té la consideració de concepte subvencionable, els costs energètics següents, necessaris per al funcionament i afectes directament el negoci, en el període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022: energia elèctrica, gas, i carburants. Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de gasto corrent enumerats, abonats en el període comprés, que es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori. No s’admetran com a justificants de gastos els albarans, les notes d’entrega tiquets de caixa, justificants de TPV, ni factures pro forma. L’IVA i la resta d’imposts i taxes no són conceptes subvencionables.

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible en la web municipal https://ondara.sedelectronica.es/ En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica perquè siga el mitjà preferent per a presentar la sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant; en aquest cas es podran presentar fins al 21 d’octubre de 2022.

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 53.791,00 euros procedents d’una subvenció de l’Excma. Diputació d’Alacant. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria. La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.

Publicado en Actualitat, AFIC, Ajuntament.