ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 29 DE SETEMBRE

Ondara, 27.09.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 29 de setembre de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/8. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28/JULIOL/2022).

2.EXP. PLENS/2022/9 DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. REGIDORIA URBANISME I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE

3.-EXP. 512/2022. MATÈRIA 4009. CONTROL INTERN: AUDITORIA COMPTES GENERALS 2021 SINMA SLU. DONAR COMPTE.

4.-EXP. 1626/2022.MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP TRIMESTRAL 2022. DONAR COMPTE.

5.-EXP. 1627/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2022. DONAR COMPTE.

6.-EXP 1781/2022. MATÈRIA 4009. NORMATIVA. INSTRUCCIÓ CONTROL INTERN. APROVACIÓ.

7.-EXP 1903/2022 MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

8.-EXP 1952/2022. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. LÍNIES PRESSUPOST 2023. DONAR COMTE.

9.-EXP 2103/2022. MATÈRIA SOCIETAT MUNICIPAL. ENCÀRREC DE GESTIÓ A SINMA SLU. APROVACIÓ.

10.-EXP 2204/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. CRÈDITS EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

11.-EXP 2230/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. CRÈDITS EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

12.-EXP 2046/2022. MATÈRIA 2300. PATRIMONI. ADQUISICIÓ PARCIAL IMMOBLE CARRER SOL 16 (TRINQUETET).

13.-EXP. PLENS/2022/9. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

14.- EXP. PLENS/2022/9. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.