L’ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LES AJUDES A LAS EMPRESES COMERCIALS PER AL 2022

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 23 de juny fins al dia 8 de juliol de 2022

Ondara, 22.06.22. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball aprova l’Ordre 5/2022, d’1 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 22/2018, de bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Respecte a convocatòries anteriors, es modifiquen les ajudes a les inversions en el cas de les pimes comercials i de les entitats locals, per a subvencionar també les obres, equipament i les instal·lacions comercials. Incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s’implantaran en la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions també es poden destinar a equipament per a l’exposició, l’emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l’establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia:

1. Que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

– IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6, Agrupacions:

• Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5

• Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

2. Agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau sense ànim de lucre, amb àmbit intercomarcal o superior i seu o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, per a les ajudes regulades en l’article 20.5 de l’Ordre 22/2018, modificada per l’Ordre 5/2022.

3. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a les ajudes regulades en els punts 3, 5, 6 i 10 de l’article 22 de l’Ordre 22/2018, modificada per l’Ordre 5/2022.

Les sol·licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l’ajuda que es pretenga sol·licitar, de les regulades en aquesta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia 23 de juny fins al dia 8 de juliol de 2022, tots dos inclusivament.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden acudir a l’ADL-AFIC Ondara o telefonar al 965766250.

Publicado en Actualitat, AFIC.