ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.300.000 EUROS EN L’EXERCICI 2022

L’Equip de Govern opta per un pressupost de contenció (es redueix en 112.000 euros respecte al de 2021), principalment per la reducció d’ingressos a través de l’IBI

Ondara, 22.12.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 23 de desembre 2021 el ple ordinari del mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2022, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 7.300.000 euros, la qual cosa suposa una reducció de 112.000 euros (-1,51%) respecte al pressupost de la present anualitat 2021 (que ascendia a 7.412.000 euros). El pressupost de l’empresa municipal SINMA és de 1.645.000 euros per a 2022 (el que suposa un augment de 15.000 euros respecte 2021, quan el pressupost ha sigut de 1.630.000 euros).

La reducció del Pressupost Municipal de 2022 és -112.000 euros menys respecte al de 2021. Segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro el pressupost vigent, el del 2021, va ser concebut des d’un punt de vista purament expansiu per a afrontar una Ondara post-covid on la reactivació econòmica, la modernització, l’optimització de recursos, l’estimulació dels majors, les mesures de desinfecció o material sanitari per als diferents serveis públics, la inversió pública local i circular, i l’ajuda directa a aquells que més ho necessiten, eren els fonaments. Una vegada executat aquest pressupost, i fent una valoració positiva dels objectius aconseguits en la dita execució, per al 2022 “es proposen uns comptes on la contenció pressupostària torna a ser protagonista”. Igual que l’any 2021, les operacions d’inversió es realitzen amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per a 2022. L’Alcalde ha indicat que, sabent que el pressupost municipal és un document viu que s’adapta a les necessitats de cada moment de l’exercici pressupostari, “entenem que el Projecte de Pressupost 2022 que presentem és el que el poble d’Ondara necessita per a afrontar de la millor manera possible els reptes a mig-llarg termini”.

La variació pressupostària respecte a l’anualitat 2021 és de -112.000 euros, el que suposa un -1,51% del total del pressupost que ascendeix a 7.300.000 euros. José Ramiro ha explicat que l’ajust pressupostari recau pràcticament en la seua totalitat en el Capítol d’Imposts Directes, amb una reducció de -155.000 euros (un -2,12% del pressupost total). Respecte als Béns Immobles, en Rústica es mantenen les mateixes previsions d’ingressos, però en Urbana es redueixen en 100.000 euros, degut majoritàriament per l’ajust realitzat per l’Oficina de Cadastre respecte d’alguns Béns Immobles; la previsió de bonificacions per la instal·lació d’energies renovables en vivendes, i l’impacte de les disminucions dels valors cadastrals efectuats en els últims exercicis. Pel que fa a les plusvàlues, s’ha sigut prudent amb un decreixement de 50.000 euros (fins que no hi haja una nova ordenança per al cobrament de les mateixes). Es mantenen, d’altra banda, les previsions en Activitats Empresarials, amb l’entrada de noves grans superfícies al parc comercial.

En l’apartat de despeses, el Pressupost Municipal d’Ondara per al 2022 se centra sobre els sis pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. En primer lloc, l’Aplicació del Reglament de Participació Ciutadana i afirmació en polítiques de Joventut, Gent Gran i Igualtat. Es recupera la partida pressupostària de Pressuposts Participatius, amb una quantia de 50.000 euros, perquè els veïns i veïnes d’Ondara puguen triar aquelles inversions que consideren més necessàries per a la població. A més, en despesa corrent s’incrementa la partida per a posar en marxa els Consells de Participació i el Butlletí Informatiu Municipal. Es consolida l’increment que es va realitzar en la partida de Gent Gran els últims pressuposts, i les partides de Joventut i Igualtat s’han consignat amb el 300 % i el 240 %, respectivament, respecte als comptes del 2021, “mostrant així la importància que tenen aquests col·lectius per a l’agenda pública municipal”.

El segon pilar de la despesa són les Inversions per al manteniment de les infraestructures municipals i via pública i parcs i jardins. A inversions reals es destina una partida de 368.000 euros, sense necessitar cap operació d’endeutament. Les partides d’Habilitació del Bar de la Plaça de Bous, Inversions en Edificis Municipals i Altres Obres Municipals, amb 230.000 euros, serviran per a continuar realitzant els manteniments necessaris de les diferents infraestructures municipals. Es destinen altres 34.500 euros per a millores del Pavelló i la Piscina, i quant a les obres en via pública i parcs i jardins, es mantenen els nivells de despesa dels anys anteriors amb una quantia de 90.000 euros.

El tercer pilar de la despesa correspon a l’Empresa Municipal: Reorganització d’Encomandes de Gestió, Inversió i Control Intern. En el pressupost 2022 s’ha dotat de 1.645.000 euros perquè es duguen a terme totes les encomandes de gestió assignades a SINMA. L’empresa s’encarregarà d’una gestió de RRHH més acord amb les necessitats de diferents serveis prestats, i d’altra banda, es torna a l’Ajuntament la gestió de l’Escoleta d’Estiu “Educativa”, centralitzant així la gestió en la Regidoria d’Educació. També es contempla continuar la millora del parc mòbil de la recollida selectiva i de brosa iniciada en el 2020, i millores en totes les instal·lacions. A més, per al Control Intern de l’Ajuntament i per a l’auditoria de comptes de l’empresa es destinen 12.000 euros.

La Reorganització de RRHH municipals és el quart pilar de la despesa del Pressupost Municipal per a 2022. Dins de les polítiques de reorganització dels Recursos Humans, es continua dotant de més places tècniques, d’alta qualificació, segons es va negociar amb la part social en l’estratègia 2021 – 2025. Això suposa un increment de 77.500 euros que es concretarà amb dues places a cobrir en l’àrea tècnica, com són la d’Arquitectura i la d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, a més del canvi de grup d’una plaça d’oficial. També s’ha contemplat l’increment del 2% d’augment de sous dels treballadors municipals marcada pels Pressupostos Generals de l’Estat. L’impacte d’aquesta partida pressupostària (sous de personal) respecte del total del pressupost suposa un 36,65 %, seguint la línia marcada de gestió eficient dels RRHH municipals.

El cinquè pilar es concreta en la Consolidació de la despesa en les partides de caire social (educació, serveis socials, festes, ocupació, etc.) i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Malgrat la planificació de caiguda d’ingressos a les partides de cultura i esports, i del pressupost en general, les partides de caire social (cultura, educació, festes, ocupació, etc.) mantenen el nivell de despesa en conjunt respecte als pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial ascendeixen a 145.780 euros, el que suposa un increment d’uns 8.000 euros. Finalment, per a 2022 es continuarà amb l’eficiència i control de la despesa autònoma: en el pròxim exercici es continua amb la dinàmica de control de despesa en aquelles partides de consum autònom de l’Ajuntament: enllumenats, materials d’oficina, etc.

Publicado en Actualitat, Política.