LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ONDARA CONVOCA A L’EMPRESA CONTRACTISTA PER A RECEPCIONAR LES OBRES DE l’ESPAI JOVE EL PRÒXIM 13 D’OCTUBRE

Desestima la petició de l’empresa de cobrar la quantitat de 230.509,29 euros que havia al·legat l’empresa contractista com a valoració de les obres executades no previstes en el projecte inicial, i se cenyeix a l’informe de la Direcció Facultativa per aabonar 63.244,29 euros per la modificació del projecte

Ondara, 04.10.21. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar el divendres en la Junta de Govern Local reconèixer i abonar al contractista comercial les obres realment realitzades i no previstes en el projecte inicial del contracte d’obres d’habilitació de l’edifici municipal Espai Jove per import de 63.244,29 euros (IVA inclòs). Així mateix, es disposa també procedir a la recepció de les obres i per aquest motiu se cita en l’empresa Víctor Tormo, S.L. (contractista de les obres de l’Espai Jove) perquè comparega a la subscripció de la corresponent acta el dia 13 d’octubre en el mateix edifici de l’Espai Jove. De manera que s’ha citat al contractista perquè l’Ajuntament d’Ondara recepcione les obres la setmana que ve.

Segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el que hi ha aprovat la Junta de Govern és abonar la modificació del projecte de l’Espai Jove segons el que ha determinat la direcció facultativa de l’obra, que ascendeix a 63.244,29 euros; però no la quantitat de 230.509,29 euros que havia al·legat l’empresa contractista com a valoració de les obres executades no previstes en el projecte inicial. La Direcció Facultativa ha informat que procedix l’abonament de la quantitat de 63.244,29 € (IVA inclòs) corresponents a la diferència entre el valor inicial del contracte i el de les obres finalment executades. Respecte de les al·legacions formulades per l’empresa adjudicatària, s’ha emès un informe tècnic per part de l’Arquitecte Director de les Obres i de l’Arquitecte tècnic Director de l’Execució i Coordinador de Seguretat i Salut afirmant que “durant el transcurs de les obres van aparèixer partides no previstes en el projecte que eren necessàries per a la correcta execució de l’actuació; també es van modificar partides existents en el projecte original per diversos motius: ajusts, millores i inclús de vegades per errors de la pròpia constructora; i que la direcció facultativa no va ordenar l’execució de cap treball sense que prèviament no s’haguera consensuat el preu a abonar”. D’altra banda, en relació als preus de les unitats d’obra no incloses en el projecte aprovat, “aquests preus s’han incrementat en l’al·legació per part de Víctor Tormo, S.L. respecte als preus consensuats durant el transcurs de l’obra entre la direcció facultativa i el cap d’obra de l’empresa”. A més “s’han afegit unitats d’obra, les quals no és procedent el seu abonament, bé perquè estan incloses en altres unitats d’obra del projecte aprovat, o bé estan ja previstes en la relació d’obres executades i no incloses en el projecte inicial que la direcció facultativa ja ha proposat el seu pagament”. Així mateix, la Direcció Facultativa considera que “s’han augmentat els mesuraments de les unitats d’obra, no ajustant-se a la realitat, havent-se contrastat per la Direcció Facultativa, i detallades en informe presentat anteriorment”. En conclusió “no és procedent l’abonament de les noves unitats d’obra com tampoc procedix l’augment de preu o de mesurament de les unitats d’obra reflectides en l’anterior informe presentat”, i en conseqüència “es reitera que les obres executades no previstes inicialment ascendeixen a l’import de 63.244,29 € (IVA inclòs)”.

Així, l’Ajuntament d’Ondara ha acordat en la Junta de Govern Local desestimar les al·legacions formulades per la mercantil Víctor Tormo, S.L.; reconèixer i abonar al contractista comercial les obres realment realitzades i no previstes en el projecte inicial del contracte d’obres d’habilitació de l’edifici municipal per a «Espai Jove» subscrit per l’Ajuntament amb la mercantil Víctor Tormo, S.L. el 27 de març de 2019, per import de 63.244,29 euros (IVA inclòs); citar a l’empresa perquè comparega a la subscripció de la corresponent acta de recepció de les obres el dia 13 d’octubre; i notificar a l’empresa que enfront d’aquest acord podrà interposar recurs potestatiu de reposició o directament recurs contenciós-administratiu. Amb aquest pas, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, recalca que l’Ajuntament d’Ondara no pagarà ni un euro més d’allò que s’ha previst per la Direcció Facultativa per les obres de l’Espai Jove.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.