FINS AL 6 D’OCTUBRE ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A GESTIONAR EL TRINQUET MUNICIPAL D’ONDARA

Ja ha conclòs l’anterior concessió, que ha durat 4 anys

Fins al pròxim 6 d’octubre es poden presentar per Registre d’Entrada les ofertes a la licitació que està publicada a Plataforma de Contractació de l’Estat

Ondara, 17.09.21. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern el plec de condicions administratives i tècniques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara,una vegada acabada l’anterior concessió que hi ha durat 4 anys, segons ha informat la Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, Mar Chesa.

La presentació d’ofertes es realitzarà per Registre d’Entrada en l’Ajuntament d’Ondara de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, fins al 6 d’octubre de 2021. A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual,l’ Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, sent el seu accés el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/

Tota la documentació referent a la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara, es pot consultar en la plataforma.

Quant al plec de condicions aprovat, la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal comprèn el contingut següent: Organitzar i administrar la utilització de les instal·lacions del Trinquet, sota la direcció i supervisió de l’Ajuntament; Organitzar i gestionar la celebració de partides, competicions o tornejos de Pilota, amb les col·laboracions que el contractista considere en les diferents entitats públiques (Ajuntament, Federació, etc.) i entitats privades o associacions; Manteniment, conservació, neteja i reparació ordinària de les instal·lacions.; Inclou els servicis de consergeria i custòdia de l’edificació; la prestació del servici de la barra-bar ubicat en l’edifici del Trinquet; i en general, qualssevol altres funcions que siguen necessàries per a l’adequat i eficient ús i manteniment de les instal·lacions del Trinquet Municipal. La prestació del servici en el Bar-Cafeteria es dispensarà, com a mínim en el següent horari: De dilluns a divendres, de 17:00h a 22:00h. I dissabtes, diumenges i festius de 9,30h a 14:00h i de 15:30h a 20:00h.

El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de 120 euros anuals, a l’alça. El contracte tindrà una duració de 2 anys amb possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 2 anys més (en total 4 anys: duració inicial més possibles pròrrogues), el Valor Estimat del Contracte s’estima en la quantitat de 7.480,00 €, IVA exclòs. El contractista haurà d’estar donat d’alta en l’activitat econòmica corresponent (IAE), complir les obligacions tributàries, laborals i de la seguretat social, i haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 750.000 euros, entre altres condicions.

El contractista es retribuirà per la seua gestió per mitjà de l’explotació de la barra i pel preu tarifari per utilització de les pistes, organització de competicions, i entrades del públic. Respecte als criteris d’adjudicació es valorarà la millora del preu de licitació; l’experiència en el sector de l’hostaleria; la proposta d’instal·lació o equipament de la barra; o la proposta de gestió de les instal·lacions (horaris, millores, mitjans personals adscrits, o activitats, entre altres).

Publicado en Actualitat, Ajuntament, Esports.