UN PAS MÉS PERQUÈ ONDARA TINGA UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER: S’EXPOSA A CONSULTA PÚBLICA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU

S’exposa a consulta pública la modificació puntual 1/2021 del PGOU d’Ondara per a crear una parcel·la dotacional que puga albergar la totalitat de les instal·lacions del CP Sanchis Guarner, unificant els centres d’educació infantil i primària en una gran zona

Ondara, 17.06.21. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat aquest dilluns 14 de juny exposar a consulta pública el document per a la consulta prèvia de la modificació puntual 1/2021 del PGOU d’Ondara, inserint-ho en la web municipal, a l’objecte que, durant el termini de 20 dies hàbils, les persones i entitats interessades puguen consultar-ho i presentar en l’Ajuntament d’Ondara les observacions, suggeriments o aportacions que estimen oportunes. Aquest document previ, redactat per l’arquitecte Francisco Forqués Moncho, analitza els problemes a solucionar amb la iniciativa de la modificació de planejament, la necessitat i oportunitat de la seua tramitació, objectius i alternatives possibles; sent el motiu fonamental d’aquest iniciativa de modificació el plasmar la voluntat de l’Equip de Govern d’Ondara de modificar el PGOU per a crear una parcel·la dotacional que puga albergar la totalitat de les instal·lacions del CP Sanchis Guarner, amb l’objectiu d’unificar els centres d’educació infantil i primària en una gran zona escolar.

La modificació puntual del Pla General (per a la unificació dels centres escolars) i el document inicial estratègic, per a la sol·licitud de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, va ser adjudicat el passat mes d’abril a l’empresa Forqués i Associats, S.L.U. per un import de 6.987,75 euros. Ara, en data 14 de juny, una vegada redactada la modificació puntual, l’Ajuntament d’Ondara aprova en Junta de Govern l’exposició del document a consulta pública per a complir amb els tràmits necessaris. Així, l’Ajuntament d’Ondara continua realitzant el treball administratiu previ per a unificar els centres d’educació infantil i primària en una gran zona escolar.

Cal recordar que la intenció municipal és obtenir en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar, tal com han recordat l’Alcalde, José Ramiro; la Regidora d’Educació, Mar Chesa, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner; atès que un de principals projectes del govern local d’Ondara per a l’actual legislatura és la unificació dels centres d’educació infantil i primària. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és la zona d’Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara. Per a fer açò possible fa falta que, entre altres coses, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Aquest pas donat ara suposa exposar al públic la modificació urbanística necessària per a fer d’aquests terrenys sòl dotacional per a Educació.

En el document per a la consulta prèvia de la modificació puntual 1/2021 del PGOU d’Ondara s’especifica que després de l’anàlisi de les diferents alternatives avaluades s’opta per l’Alternativa-2, encara que això implica haver de modificar el planejament, pels motius següents: eliminar l’activitat industrial existent contigua a la parcel·la docent; poder crear una nova parcel·la d’ús dotacional amb la superfície requerida, i així i tot, i com en el sòl urbà no hi ha suficients solars disponibles, i a fi de mantenir la viabilitat econòmica de l’actuació, la resta de superfície d’ús docent exigible s’inclou com a xarxa primària en els sectors 1-2-3-4. L’Alternativa-2, que és la triada per a realitzar la modificació del PGPU, consisteix a ampliar la parcel·la dotacional d’ús docent sítia en C/ Lepanto. La dita parcel·la en l’actualitat té una superfície de 8.138 m2, per la qual cosa per a obtenir la superfície necessària es requeririen 7.862 m2 addicionals. Aquesta alternativa té com a avantatge que s’aprofitarien les instal·lacions existents en la parcel·la, i com a inconvenients, que amb l’ordenació actual del PGOU, no queda prou sòl urbà vacant tocant a la parcel·la que permeta la dita ampliació; i que hi ha una activitat industrial tocant a la parcel·la d’ús dotacional.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.