LA ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LA CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES DEL SECTOR DE L’HOSTELERIA

LA ADL-AFIC ONDARA INFORMA DE LA CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES DEL SECTOR DE L’HOSTELERIA, TANT ALLOTJAMENT COM RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGES, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D’OCI, PER LA COVID-19 EMPCOV

Ondara, 02.02.21. L’ADL- AFIC d’Ondara informa que la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’aquestes ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones treballadores en règim d’autònom de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes amb la següent quantitat:

1. Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d’aquest decret, disposen d’almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex. I la quantitat de l’ajuda ascendirà a 600€ per cada contracte laboral a jornada completa i a 300€ per a jornada parcial, amb un límit de 12.000€

2. Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex. L’ajuda ascendirà a 600€.

Exclusions

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions. No obstant això, s’exonera els beneficiaris de l’obligació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19.

Règim de compatibilitat

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid 19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021.

En la pàgina web de LABORA :

https://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

Ayudas fomento del empleo – Generalitat Valenciana (gva.es)

estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud, que s’efectuarà en dos tràmits.

ANNEX

CNAE-09 als quals es dirigeixen les ajudes

5510 Hotels i allotjaments similars

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590 Altres allotjaments

5610 Restaurants i llocs de menjars

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629 Altres serveis de menjars

5630 Establiments de begudes

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911 Activitats de les agències de viatges

7912 Activitats dels operadors turístics

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

8230 Organització de convencions i fires de mostres

9001 Arts escèniques

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 Creació artística i literària

9004 Gestió de sales d’espectacles

9102. Activitats de museus

9103. Gestió de llocs i edificis històrics

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment

Las persones interessades en aquestes ajudes pot acudir a l’ADL-AFIC Ondara o cridar al 965766250

Publicado en Actualitat, AFIC.