ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.412.000 EUROS EN L’EXERCICI 2021

  • L’Equip de Govern opta per un “pressupost expansiu” (s’incrementa en 592.000 euros més respecte al de 2020) per a afrontar una Ondara post – covid19 amb mesures dirigides a reactivar i modernitzar l’economia, optimitzar els recursos, la inversió pública local, i l’ajuda directa als què més ho necessiten
  • L’Alcalde afirma que és “un dels pressuposts més expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut i que ens servirà per a afrontar de la millor manera possible els reptes a mig-llarg termini” derivats de la crisi pel covid-19

Ondara, 17.12.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 17 de desembre el ple ordinari del mes, que s’avança amb motiu de les dates nadalenques, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2021, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 7.412.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,68% respecte al pressupost de la present anualitat 2020 (que ascendeix a 6.820.000 euros), sent el pressupost de l’empresa municipal SINMA de 1.630.000 euros per a 2021.

L’augment pressupostari és de 592.000 euros més respecte al de 2020. Segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro “2020 ha sigut un any excepcional marcat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un replantejament de tota l’execució pressupostària, i que ens fa pensar que en 2021 s’ha de fer un canvi de paradigma dels pressuposts municipals, orientant-los més encara a les polítiques actives que aporten valor afegit a teixit social, empresarial i comercial, des d’un punt de vista intergeneracional, verd, participatiu i transformador”. Per això, i en contraposició als últims anys, on la filosofia de l’Equip de Govern era la contenció pressupostària, “els del 2021 seran uns pressuposts expansius per a afrontar una Ondara Covid-19 o post-covid19 on la reactivació econòmica, la modernització, l’optimització de recursos, l’estimulació de les persones majors, les mesures de desinfecció o material sanitari per als diferents serveis públics, la inversió pública local i circular i l’ajuda directa a aquells veïns i veïnes que més ho necessiten, siguen els fonaments de l’Ondara del futur”. Segons José Ramiro, “el pressupost municipal és un document viu que s’adaptarà a les necessitats que ens marque la possible crisi econòmica, sanitària i social generada per la COVID-19”, entenent que el Projecte de Pressupost 2021 que presenten al ple “és un dels més expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut i que ens servirà per a afrontar de la millor manera possible els reptes a mig-llarg termini”.

Respecte a l’apartat de despeses, l’Alcalde ha explicat que el Pressupost se centra en 6 pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. El primer pilar són les persones majors i les Ajudes Extraordinàries de Suport Social i Covid. Es destinen 70.000 euros per al suport de les persones majors i de les persones més vulnerables que s’han vist afectades per la COVID-19. Es llançaran ajudes extraordinàries per a pagar part dels imposts municipals i serveis bàsics, ajudes d’emergència social o necessitats derivades per la COVID-19. A més, es realitzarà un ambiciós programa d’activitats per als majors, reforçant els tallers de ment activa i els relacionats amb psicomotricitat.

El segon pilar del pressupost són les Inversions Reals, amb el Pla Ondara Reactiva i Espai d’Empresa i Ocupació. El pressupost del 2021 té el capítol d’inversions reals més elevat dels últims 8 anys, amb una quantia de 660.500 euros (sense necessitar cap operació d’endeutament). Són les partides d’Inversions Locals Extraordinàries (Pla Ondara Reactiva) i Habilita Espai Empresa i Ocupació, amb 300.000 euros, les que serviran per a posar en marxa un Viver d’Empreses Municipal, amb l’enfortiment de l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Ocupació, a més de destinar inversió pública a empreses locals en la línia del Pla de Reactivació Econòmica que es va aprovar per a 2020. Altres dos partides importants en el capítol d’inversions reals són l’aportació de 175.000 euros per a la construcció de la Casa de la Música i de les Arts Escèniques (dins del pla Planifica de la Diputació d’Alacant) i 63.000 euros per a inversions en edificis municipals com la Casa de Cultura, Prado i Piscina, amb la reparació dels aires condicionats, la millora acústica i la reparació de plaques solars trencades.

El tercer pilar del pressupost d’Ondara per a 2021 se centra en l’Empresa Municipal; Reorganització de comandes de Gestió, Inversió i Control Intern. S’ha dotat una transferència de 1.630.000 euros perquè es duguen a terme totes les comandes de gestió assignades a SINMA. Hi haurà dos canvis significatius, d’una banda, l’empresa municipal s’encarregarà de la neteja dels centres educatius (reorganitzant així els equips de neteja de l’Ajuntament i l’Empresa), i d’un altra, tornarà a l’Ajuntament la gestió dels monitors i monitores de les Escoles Esportives Municipals, centralitzant així tota la gestió en la Regidoria d’Esports (igual que la despesa d’autobusos, materials, arbitratges, etc). També es contempla continuar la millora del parc mòbil de la recollida selectiva iniciada en el 2020. A més, per al Control Intern de l’Ajuntament i per l’auditoria de comptes de l’empresa es destinen 19.000 euros.

El quart pilar del pressupost d’Ondara de 2021 es referix a les polítiques de reorganització dels Recursos Humans. Es dotarà de més places tècniques, d’alta qualificació. Del crèdit que es passa a SINMA per la neteja dels centres educatius es poden crear dues places; una de Tècnic/a de RRHH i un altre Tècnic/a d’Administració Econòmica. A més, es reorganitzen les places d’Administració Especial per a avançar en l’estructura organitzativa negociada. L’apartat que inclou la despesa de les subvencions nominatives i l’increment del 0,9% d’augment dels sous del personal, només s’incrementa en 31.000 euros; suposant un total de 2.598.000 euros (el 35,05% del total del pressupost).

El cinquè pilar és l’ajust de la despesa en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, etc.) i recolzament a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. En el que respecta les Regidories de majors, igualtat i benestar social, s’incrementen en un 200% la capacitat de despesa corrent respecte a pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, i les ajudes extraordinàries de suport social i covid, suposen un increment en 37.500 euros respecte a la dotació pressupostària del 2020, sent la més elevada dels últims vuit anys (en 2021 ascendirà a 195.780 euros). Finalment, el sisè pilar és l’eficiència i control de la despesa autònoma. En l’exercici 2021 es continua amb la dinàmica de control de despesa en aquelles partides de consum autònom de l’Ajuntament: enllumenats, materials d’oficina, etc. Si bé es reforcen totes les partides de neteja i desinfecció per a la situació sanitària actual.

Respecte a l’apartat d’ingressos, en concret en Imposts Directes, l’increment és de 345.000 euros (un 4,65% del pressupost total). Pel que fa als Béns Immobles, en Rústica 5.000 euros i en Urbana en 250.000 euros, l’increment ve degut a la revisió cadastral del 2012. Els 90.000 restants són, d’una banda, de la previsió d’un augment en Activitats Empresarials, amb l’entrada de noves grans superfícies al parc comercial, per un valor de 40.000 euros; i d’altra, es calcula un increment de plusvàlues d’uns 50.000 euros, vistes les execucions de l’exercici 2020. Quant a les Taxes i Altres Ingressos, el capítol experimenta una variació en positiu de 50.000 euros que suposa un 0,67% del pressupost total. La partida de Servei de recollida de fem s’incrementa en 130.000 euros per l’actualització de la taxa, i la partida d’Aprofitament de vol, cables i postes en 20.000 euros per l’encàrrec de gestió que s’ha fet a SUMA d’aquesta taxa. D’altra banda, s’experimenta un caiguda d’ingressos en les partides de cultura i esports, en uns 75.000 euros menys, i el decreixement en partides d’ocupació de via pública d’establiments i mercats en 24.000 euros.

L’apartat de Transferències Corrents compta per a 2021 amb un increment de 199.000 euros (un 2,68% del pressupost total) a causa de la previsió de 100.000 euros d’augment en l’aportació de l’Administració General de l’Estat i la incorporació en el pressupost de partides nominatives de la Generalitat Valenciana, com poden ser l’aportació del PFQB, la tècnica de Xarxa Jove i l’increment en quantia de l’Escola Infantil; 38.000, 33.000 i 25.000 euros respectivament. Igual que enguany 2020, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per 2021.

Publicado en Actualitat, Política.