L’AJUNTAMENT D’ONDARA INFORMA DE LA CONCESSIÓ D’UN TURISME 100% ELÈCTRIC DINS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES NO DINERÀRIES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Ondara, 16.12.20. L’Ajuntament d’Ondara ha informat de la concessió de la següent ajuda per part de la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en les convocatòries a què l’Ajuntament d’Ondara havia presentat les corresponents sol·licituds en la present anualitat 2020. En concret, es concedeix a l’Ajuntament d’Ondara un turisme 100% elèctric, amb tracció 4×2 i autonomia superior a 200 km, per un import de 29.000 euros, per a la prestació de serveis de Seguretat i Ordre Públic.

Procediment: 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Resolució Convocatòria de subvencions no dineràries als Ajuntaments per al subministrament de vehicles elèctrics purs.

ANUNCI

D’acord amb allò que estableix els art. 14 i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, General de Subvencions, la Diputació Provincial d’Alacant mitjançant Decret del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia, i Residus Sòlids Urbans, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data Desembre de 2020, acorda concedir-nos ajuda econòmica no dinerària per a la prestació «Seguretat i Ordre Públic», consistent en «Turisme 100% elèctric, amb tracció 4 x 2 i autonomia superior a 200 KM. », per un import de 29.000 €, dins de la convocatòria de Subvencions per a vehicles elèctrics purs o etiqueta ambiental cero, relativa a Inversions financerament sostenibles anualitat 2020, publicada en el B.O.P. número 158 de data 20/08/2020.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.