ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI I PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 DE NOVEMBRE

Ondara, 24.11.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 26 de novembre dues sessions plenàries; a les 19:30 hores un ple extraordinari, sol·licitat pel PP, i a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de novembre, amb els següents ordes del dia:

  • Ple Extraordinari dijous 26 de novembre a les 19:30 hores

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP 2147/2020. Moció Grup Municipal Partit Popular Modificació

Ordenança fiscal IBI.

  • Ple Ordinari dijous 26 de novembre a les 20:30 hores

ORDRE DEL DIA:

1. EXP. PLENS/2020/8. Aprovació de l’acta anterior (29 d’octubre de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/10. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3. EXP. 1874/2020. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 3 ER TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

4.- EXP. 1875/2020. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL. DONAR COMPTE.

5.- EXP.2129/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 248/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. INFORME AUDITORIA PIMON, S.L. I SINMA, S.L. EXERCICI 2019. DONAR COMPTE.

7. EXP. 2190/2020. MATÈRIA 1406. SUMA. DELEGACIÓ SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ TAXA APROFITAMENT ESPECIAL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS. APROVACIÓ

8.- EXP. 2201/2020. MATÈRIA 4020. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.- 1023/2016. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS. 2017. MODIFICACIÓ OBRES «CONSTRUCCIÓ CENTRE DE DIA». RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE NOVEMBRE DE 2020.

10.- EXP. 2169/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE LA FVMP AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 25 NOVEMBRE 2020.

11.- EXP. PLENS/2020/10. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12.- EXP. PLENS/2020/10. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.