LES EMPRESES MUNICIPALS D’ONDARA PASSEN SATISFACTÒRIAMENT UNA AUDITORIA DE COMPTES PER PRIMERA VEGADA

Tant per a l’Alcalde, José Ramiro, com per al Regidor delegat, Francesc Giner, passar l’auditoria de comptes externa amb aquests resultats reflectix “la transparència i el bon fer dels comptes públics de les empreses municipals d’Ondara”

Ondara, 11.11.20. Per primera vegada des de la seua creació (l’any 2009), les Empreses Municipals d’Ondara han passat una auditoria de comptes, de forma satisfactòria i sense inconsistències en els seus comptes, segons han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el regidor delegat de les empreses municipals, Francesc Giner. En concret, s’han auditat els comptes anuals de PIMON i SINMA de la passada anualitat 2019, per una auditoria independent. Cal recalcar que a data 1 de gener de 2020, ambdós empreses municipals es van fusionar, mitjançant un procés d’absorció (SINMA va absorbir a PIMON), com a mesura d’eficiència dels recursos públics i d’aposta per l’estabilitat pressupostària. Tant per a l’Alcalde com per al regidor delegat, el passar l’auditoria de comptes externa, per primera vegada i amb aquests resultats, reflectix “la transparència i el bon fer dels comptes públics de les empreses municipals d’Ondara”.

Segons s’indica en l’informe de l’auditoria realitzada, en l’apartat d’observacions, “els comptes anuals PIMES adjuntes expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici acabat en la dita data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix”.

Segons consta en l’informe de l’auditoria externa a les empreses municipals d’Ondara, els riscs més significatius detectats han sigut els següents. D’una banda, “s’han revisat els saldos històrics de l’immobilitzat material i intangible que consta en el balanç de situació de la societat al tancament de l’exercici, on s’ha obtingut evidència suficient i adequada sobre la seua integritat, existència, propietat, valoració i exposició». Dels crèdits a llarg termini entre parts vinculades, “s’ha verificat que els dits crèdits són verídics i que es corresponen a una eixida real de tresoreria i que s’han registrat al seu valor raonable”. “S’han revisat subvencions d’explotació rebudes de l’Ajuntament d’Ondara, verificat que s’han imputat correctament als projectes objectiu pels quals van ser atorgades i que s’han registrat correctament a resultat de l’exercici”. Respecte a la fusió de les empreses, en l’informe s’indica que amb data 17 d’octubre de 2019, l’únic soci de la societat, l’Ajuntament d’Ondara, va adoptar en Junta General Extraordinària i basant-se en el projecte comú de fusió de les mercantils “SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA I MEDI AMBIENT´D’ONDARA SLU”, com a societat absorbent i “PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS´D’ONDARA SLU” com a societat absorbida, amb la consegüent dissolució i extinció sense liquidació de la societat absorbida i transmissió en bloc del seu patrimoni social a la societat absorbent. Amb data 4 de desembre de 2019, davant del notari d’Ondara es va elevar a públic el dit acord mitjançant Escriptura de “Fusió de Societats” i inscrita en el Registre Mercantil amb data 24 de gener de 2020. Les operacions realitzades per la societat absorbida a efectes comptables es consideren realitzades per compte de la societat absorbent a partir de l’1 de gener de 2020. Davant de la dita situació s’ha comprovat l’escriptura de fusió que inclou el projecte de fusió i aprovació de les Juntes Generals, on s’ha verificat que el patrimoni social transmès correspon amb els actius, drets i obligacions vigents a la data de la combinació de negoci a efectes comptable. S’ha verificat que en la memòria dels comptes anuals de 2019, arreplega de forma explícita l’operació de fusió per absorció.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.