Què es pot fer en la Nova Normalitat?

Què es pot fer en la Nova Normalitat?

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/06/NovaNormalitat_GVA.pdf

Indicacions generals

Qualsevol activitat permesa s’ha de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i dis- tanciament social de seguretat.

L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via públi- ca, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantin- dre una distància de seguretat de com a mínim dos metres.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te, quedar-te a casa i telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

Mobilitat

En finalitzar les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, la mobi- litat ja no està restringida.

Desapareixen les franges horàries per a la realització d’activitat física.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara si no es conviu en el mateix domicili.

Mesures de caràcter social

Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres o, si no és possible, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higi- ene adequades i etiqueta respiratòria.

Vetlatoris i soterrars: límit màxim de 25 persones en espais tancats i de 50 si és a l’aire lliure o en la comitiva per a acomiadar la persona que ha faltat.

Assistència a llocs de culte: màxim 75% de l’aforament que tenen. Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: podran realit- zar-se amb un aforament del 75%.

Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de perso- nes amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas, preferentment en supòsits excepcionals.

Turisme

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura- lesa en grups limitats de fins a 30 persones.

Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 30 persones.

Hotels i allotjaments turístics: poden disposar de fins a un 75% de la capacitat que tenen i utilitzar les zones comunes mantenint en aquestes també el 75% de l’aforament.

Les activitats d’animació o classes grupals hauran de tindre un afo- rament màxim de 30 persones, i s’hauran d’organitzar preferent- ment a l’aire lliure.

Les piscines recreatives i les d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75% garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació de recre- ació.

Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. S’hi limitarà l’aforament total al 75% i a un terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats.

Cultura

Biblioteques, museus i sales d’exposicions al 75 % de l’aforament. Monuments i equipaments culturals sempre que no superen un 75% de l’aforament i un màxim de 20 persones.

Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques pre-assignades i fins al 75% del seu aforament.

Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb màxim de 800 persones.

Esports i oci

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no profes- sionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres espor- tius: per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 per- sones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris.

Piscines esportives: distància de seguretat d’una persona per 4 m2 o, si són classes grupals, es faran amb un màxim de 10 persones.

La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones.

Escoles d’estiu: limitant el nombre de participants al 75% del nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.

Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i ju- venil:

A l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 75% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi els monitors.

En espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 partici- pants, incloent-hi els monitors.

Durant el desenvolupament de les activitats grupals, s’hauran d’or- ganitzar els participants en grups de fins a un màxim de 15 perso- nes, incloent-hi el monitor.

Ús de platges

Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents.

S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjan- çant senyals en el sòl que limiten els espais.

Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements sem- blants, han de romandre dins del perímetre de seguretat establit. Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Escoles i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, l’afora- ment permés serà del 75 % quant a les places autoritzades per a cada centre.

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’haurà d’aplicar en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de man- tindre una distància de seguretat d’1,5 m, llevat que siguen convi- vents, els quals no tenen aquest límit.

Comerç

Comerç detallista i de prestació de serveis: pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals.

Parcs i centres comercials: aforament màxim del 75% en els establi- ments comercials i del 60% en les zones comunes.

Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludote- ques o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat.

Lavabos familiars. L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, de manera que no en podran simulta- niejar l’ús dues unitats familiars.

Congressos i fires comercials

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeve- niments sense superar en cap cas el 75 % de l’aforament.

Hostaleria i restauració

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% de l’afo- rament que tenen.

Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una la distància mínima de seguretat.

Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100% i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules. Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 de l’aforament que tenen. La pista de ball o semblant s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball.

Informa’t a:

https://infocoronavirus.gva.es/va/

900 300 555

Publicado en Ajuntament.