ONDARA APROVA EN EL PRIMER PLE DE LA NOVA LEGISLATURA L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ, LES DEDICACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU

Ondara, 21.06.19. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui la primera sessió plenària de la nova legislatura; un ple extraordinari motivat per l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2019-2023 (segons Article 38 ROF.). En el ple s’han constituït els Grups Polítics Municipals (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) i la Junta de Portaveus, en la que estan representats els 4 grups més l’Alcalde. El portaveu del PSPV serà Francesc Giner; del PP serà Álex Hernández; de Compromís, Mar Chesa, i de Ciutadans, Joan Costa. També s’ha donat compte dels Decrets de l’Alcaldia- Presidència sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, i Delegacions a Regidors. La 1a tinent d’Alcalde és Mar Chesa; 2a Raquel Mengual i 3r Francesc Giner. La Junta de Govern està integrada pels tres tinents d’alcaldes, a més de l’Alcalde, José Ramiro, i la Regidora d’Hisenda, Raquel López. La portaveu de l’Equip de Govern és Mar Chesa.

oposiciople juny

En la sessió ha sigut aprovat el Règim Retributiu de la Corporació 2019-2023, incloent-hi les Dedicacions, indemnitzacions per assistències, i les dotacions a grups polítics. L’Alcalde, José Ramiro, tindrà una dedicació exclusiva del 100% amb un sou anual brut de 40.000 euros. Una dedicació parcial del 50% serà per a la regidora Raquel López, amb un sou anual brut de 20.000 euros. Una dedicació parcial del 40% tindrà la regidora Raquel Mengual, amb un sou anual brut de 16.000 euros. Tindran una dedicació parcial del 33% tres regidors: Pere Picornell, Miguel Gomis i Mª Carmen Velázquez, els tres amb un sou anual brut de 13.333 euros. Respecte d’això, l’Alcalde ha explicat que la dedicació per al regidor Francesc Giner deixa de ser de l’Ajuntament i passa a les empreses municipals, en ser el Conseller Delegat de les mateixes, amb un sou anual brut de 20.000 euros i una dedicació del 50%. Aquest punt ha sigut votat en contra pel PP i Ciutadans. El portaveu del PP, Álex Hernández, ha indicat que segons els càlculs del seu partit, aquests salaris suposen una pujada de 9.000 euros anuals, i que volien que s’abaixara la partida de sous; mentre que Joan Costa, portaveu de Ciutadans, ha votat en contra perquè “aquests sous són els que estan en el pacte de govern”. Respecte d’això, l’Alcalde va explicar que la partida total anual serà de 136.000 euros; el que suposa un increment anual de 1.200 euros respecte a l’anterior corporació.

vot contra pp vot favor equip govern (2)

Respecte al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, serà de 40 euros para cadascú dels òrgans (junta de govern, comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell d’administració de societats municipals, consell escolar municipal, i mesa de negociació, mesa de contractació, comissió d’avaluació ambiental i territorial). Els membres de la corporació amb alguna dedicació no percebran les dites indemnitzacions.

equip governoposicio 2

D’altra banda, quant a l’assignació econòmica als grups polítics municipals, serà de 25 euros al mes per grup, i de 25 euros al mes per regidor integrant del grup.

El ple també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, que serà l’últim dijous del mes (al desembre serà el tercer dijous).

unanimitat vot contra pp i ciutadans

Quant a les delegacions d’àrees i serveis municipals de què s’ha donat compte a, són les següents:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS Regidora delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado

 • COMPRES I CONTRACTACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • PERSONAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES Regidor delegat : Miguel Gomis Sancho

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • HISENDA Regidora delegada: Raquel López Díaz. La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

 • PATRIMONI MUNICIPAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor. Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

 • FORMACIÓ I OCUPACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • COMUNICACIÓ Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • EDUCACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • ESPORTS Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós. La delegació d’Esports comprèn expressament: Escoles Esportives, Clubs Esportius i activitats esportives.

 • DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • TRANSPARÈNCIA Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • INFÀNCIA I JOVENTUT Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • CULTURA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

 • LLENGUA Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • FESTES I TRADICIONS Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • MAJORS Regidora Delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado. La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia

 • RESIDENTS ESTRANGERS Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

 • IGUALTAT I DONA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • ATENCIÓ SOCIAL Regidora delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado. La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

 • SANITAT Regidora Delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Coordinador d’àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • AGENDA 2030 Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ Regidor delegat: Francesc Antoni Giner Camaró. La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

 • AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

 • PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Vaig moldre Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

 • MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

D’altra banda, en el ple s’ha aprovat el nomenament dels representants de la Corporació en els següents Òrgans Col·legiats i Organismes. L’aprovació ha eixit avant amb l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP, el portaveu del qual, Álex Hernández, hi ha argumentant que els hauria agradat tenir més representació, tenint en compte que són la segona força política en nombre de vots.

 • MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA: Alcalde: José Ramiro Pastor. Suplent: Mar Chesa Pedrós. Titular: Raquel Mengual Bisquert. Suplent: Raquel López Díaz.

 • MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA DE LA MARINA ALTA: Alcalde: José Ramiro Pastor. Suplent: Mar Chesa Pedrós. Titular: Maria del Carmén Velázquez Rosado. Suplent: Raquel López Díaz.

 • CONSORCI PER A L’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DELS MUNICIPIS DE LA MARINA ALTA: Titular: José Ramiro Pastor. Suplent: Pere Josep Picornell. Vives Suplent: Francesc Antoni Giner.

 • CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT. Titular: José Ramiro Pastor. Suplent: Pere Josep Picornell Vives. Suplent: Francesc Antoni Giner Camaró.

 • CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS 6, ÀREA DE GESTIÓ A1. Titular: José Ramiro. Suplent: Francesc Antoni Giner. Suplent: Pere Josep Picornell

 • SOCIETAT DE RECICLATGE DE RESIDUS MARINA ALTA, S.A.: Titular: José Ramiro. Suplent: Francesc Antoni Giner. Suplent: Pere Josep Picornell.

 • PATRONAT DE LA UNED: Titular: José Ramiro Pastor Suplent: Mar Chesa Pedrós Suplent: Raquel López Díaz

 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: President: José Ramiro Pastor La Regidora d’Educació Mar Chesa Pedrós COMPROMÍS: Pere Josep Picornell Vives PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert PARTIT POPULAR:a designar CIUDADANOS: Francisco Juan Costa Soler

 • CONSELL LOCAL AGRARI: President: José Ramiro Pastor COMPROMÍS: Pere Josep Picornell Vives PSPV-PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró PARTIT POPULAR: a designar CIUDADANOS: Francisco Juan Costa Soler

 • JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL: President: José Ramiro Pastor Regidora: Mar Chesa Pedrós

 • JUNTA LOCAL DE SEGURETAT: President: José Ramiro Pastor Regidora: Mar Chesa Pedrós

 • MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ: Titulars: President: José Ramiro Pastor Regidora de Personal: Raquel Lopéz Díaz Regidor: Mar Chesa Pedrós Suplents: Regidor: Francesc Antoni Giner Camaró Regidor: Pere Josep Picornell Vives

I s’han creat i determinat la Composició de les Comissions Municipals. En aquest cas, amb l’abstenció del PP i el vot a favor de l’Equip de Govern i Ciutadans.

Àrea Econòmica:

COMISSIÓ INFORMATIVA CENTRAL (i ESPECIAL DE COMPTES): Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Comerç, Industria, Contractació, Resta que no corresponga a altra Comissió.

Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents: President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

Àrea Territori:

COMISSIÓ INFORMATIVA URBANISME: Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Obres públiques, Serveis Municipals, matèries que afecten al territori. Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents:President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

Àrea Social:

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIO-CULTURAL: Servicis Socials, Educació, Cultura, Esports; altres matèries socials. Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents: President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

Publicado en Actualitat, Política.