III PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO “FESTACARRER D’ONDARA 2019”

BASES III PREMI COMPOSICIÓ XARXES_01BASES III PREMI COMPOSICIÓ XARXES_02

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ondara, Festacarrer i d’Ondara Colla de dolçaines i tabals, convoquen el III Premi de Composició per a Dolçaina i Piano. Amb la finalitat de fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra músic més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.

La present convocatòria es regularà per les següents Bases:

BASES III PREMI COMPOSICIÓ XARXES

1. La composició serà per a dolçaina (dolçaina en sol) i piano.

2. Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina descrites en la fitxa tècnica (enllaç: https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2019/04/CARACTERÍSTIQUES-DE-LA-DOLÇAINA.pdf ), amb una duració mínima de 4 minuts i màxima de 7 minuts.

3. Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que complisquen els següents requisits:

– Ser originals de l’autor que els presenta.

– Ser inèdites.

– No haver estat interpretades, ni gravades amb anterioritat.

– Es valorarà que les obres tinguen elements de música popular valenciana.

4. Documentació a presentar:

– 4 còpies de la partitura en un sobre sota un lema.

– Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB.

– Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:

– Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail i breu currículum.

– Declaració jurada del compositor manifestat l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

5. La dotació dels premis serà la següent:

– Primer i únic Premi: 1.000€6. El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues decisions seran inapel·lables.

7. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions honorífiques que considere oportunes, sense dotació econòmica.

8. Les composicions podran enviar-se fins el 28 de juny de 2019 a Ajuntament d’Ondara, Departament de Cultura, Plaça del convent n.º 2, 03760 Ondara (Alacant). Caldrà indicar en el sobre III Premi per a Dolçaina i Piano Festacarrer d’Ondara.

9. Els autors podran passar a retirar els treballs presentats i no premiats a l’Ajuntament, passats dos mesos des de la publicació de la resolució del jurat. En cas contrari, els treballs quedaran en poder de l’entitat convocant que els utilitzarà per als fins de promoció i divulgació que considere oportuns.

10. L’Ajuntament d’Ondara, Festacarrer i d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals, com a entitats organitzadores i a efectes de difondre la música per a dolçaina, es reserva el dret de fer una primera edició o gravació sonora de les obres guanyadores i finalistes.

11. L’acte de lliurament del premi serà el 20 de setembre de 2019 en la Casa de Cultura d’Ondara, on s’interpretaran un màxim de 3 obres finalistes, i es farà públic el guanyador del premi exaequo.

12. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions enumerades en les presents bases.

Publicado en Actualitat, Cultura.