SINMA ONDARA PUBLICA UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PER A PEÓ DE NETEJA VIÀRIA

Les sol·licituds es presentaran en les oficines de l’empresa municipal fins el 15 de març

Ondara, 01.03.19. L’empresa municipal SINMA Ondara, responsable del servei de recollida de fem i neteja viària, ha publicat una oferta d’ocupació de peó de neteja viària. Les bases determinen que es tracta d’un contracte laboral de durada determinada a temps parcial (26 hores setmanals), amb possibilitat d’ampliació del nombre d’hores segons necessitats del servei. La durada del contracte és de 6 mesos i la jornada laboral de dijous a diumenge, de 7 a 13.30 hores. Quant a la titulació mínima requerida, els aspirants hauran de disposar del Graduat Escolar.

El procediment de selecció consistirà de dues fases, on la primera serà una fase de concurs de mèrits, i la segona una entrevista. D’aquesta primera fase de concurs de mèrits s’extraurà una llista de persones admeses i excloses. Per poder accedir a aquest llistat de persones admeses, que possibilitarà accedir a la segon fase del procés selectiu, caldrà haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts en aquesta primera fase.

La convocatòria s’ha publicat en les oficines de l’empresa municipal, el Tauler d’Edictes municipal, Oficines Municipals de l’Agència de Desenvolupament Local ADL, i seu electrònica de la pàgina web municipal. Es poden consultar les bases completes en l’enllaç següent: https://ondara.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

20190228_403.2019 – BASES PEÓ NETEJA VIÀRIA

Les sol·licituds es presentaran en les Oficines de l’empresa (Plaça del Mercat nº 6), en horari de 9 a 14h, fins el dia 15 de març de 2019 acompanyant la següent documentació: Currículum Vitae i justificació dels mèrits al·legats, acompanyant els documents acreditatius.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.