L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONVOCA AJUDES AL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’Ajuntament destina una partida de 5.000 euros en el pressupost municipal per a aquestes beques de transport per al curs 2017-2018

Ondara, 31.10.18. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat per primera vegada ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi, segons ha sigut acordat en la Junta de Govern Local celebrada ahir dimarts 30 d’octubre, tal com ha informat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2017/2018 (estudis universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior). Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP.

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat en el municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2017/2018; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (6.454,03 euros). En les bases per a la concessió de les ajudes es detalla que en els criteris de valoració es tindrà en compte si es tracta de família nombrosa; família monoparental; si es té alguna discapacitat; també la distància entre el domicili familiar i el centre d’estudi, entre altres variables. No poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes aquells que gaudisquen de beques o altres ajudes a l’estudi per a la mateixa finalitat. Així mateix, les beques regulades en aquestes bases són incompatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de la publicació de la convocatòria en el BOP. Termini en què s’haurà de fer la sol·licitud i lliurar tota la documentació necessària en el Registre de l’Ajuntament d’Ondara. Les ajudes regulades mitjançant aquesta convocatòria se sol·licitaran mitjançant instància dirigida a l’Alcaldia d’Ondara i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament. Les normes reguladores es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’’Alacant, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’Ondara, www.ondara.org.

El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48000.326 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara, amb una consignació màxima de 5.000 euros. Els estudiants universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior podran sol·licitar la beca si realitzen estudis que no puguen cursar-se a Ondara. La Instrucció del procediment es durà a terme per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Mar Chesa), que examinarà les sol·licituds. Realitzades les comprovacions, s’elevarà proposta perquè la Junta de Govern Local prove la concessió de l’ajuda corresponent, i el pagament als beneficiaris informats favorablement, prèvia fiscalització de l’expedient per la Intervenció Municipal.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.