ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 DE SETEMBRE 2018

Ondara, 25.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de setembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/7, EXP. PLENS/2018/8. Aprovació de Les Actes anteriors (19 de juliol de 2018 i 9 d’agost de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/9. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1267/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1266/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.- EXP. 617/2018. 4020 ORDENANCES FISCALS. Modificació Ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Aprovació definitiva.

6.- EXP. 1477/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Línies Pressupost General 2019. Donar compte.

7.- EXP. 1525/2018. Proposta d’Adjudicació Béns Immobles (SUMA exp. 2012-26-052134, FINCA 6791).

8.- EXP. 224/2018. EDUCACIÓ. Proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per l’Actuació Renovació de d’Impermeabilització de la Coberta i Reparació del Sistema de Desguàs de Pluvials del IES XEBIC. Proposta d’Acceptació.

9.- EXP. 1513/2018. SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional Reglament de Control Intern.

10.- EXP. 1562/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’accés est al casc urbà d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

11.- EXP. 1563/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’eficàcia energètica de l’enllumenat públic de diversos carrers d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

12.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del crist». Ratificació acord JGL de data 13 de setembre de 2018.

13.- EXP. 1700/2018. MATÈRIA 2010. CONVENIS. Adhesió al Conveni de col·laboració entre la societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

14.- EXP. PLENS/2018/9 Informes de l’Alcaldia Presidència.

15.- EXP. PLENS/2018/9 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.