ONDARA PORTA A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A DESTINAR 130.000 EUROS DEL SUPERÀVIT AL CENTRE JUVENIL

Passarà per ple també la petició de subvenció a la Diputació per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants fins al centre del nucli urbà

Ondara, 26.04.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 26 d’abril, i entre els assumptes de l’ordre del dia, figura una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, per a destinar part del superàvit pressupostari de 2017 a inversions financerament sostenibles; en concret, es passaran 130.000 euros del romanent de tresoreria a la partida de la Llar juvenil, per a executar la segona fase d’aquest centre juvenil. D’aquesta manera, segons remarca l’Alcalde, José Ramiro, se sumaran 130.000 euros més per a la posada en marxa d’aquest projecte, que comptarà (després d’aquesta modificació de crèdits), amb una dotació pressupostària aquest exercici que ascendeix a un total de 260.000 euros, perquè ja havia consignada una partida d’altres 130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal de 2018, per a la primera fase de la Llar Juvenil. Cal recordar que l’espai juvenil s’ubicarà, després de les corresponents obres de construcció, en l’edifici inacabat situat en l’entrada oest del nucli urbà. En el ple del passat mes de febrer 2018, es va aprovar per unanimitat la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9, de manera que l’Ajuntament va adquirir aquesta finca per a destinar-la a “Llar Juvenil”. L’espai “Llar Juvenil” comptarà amb aules polivalents, de formació, oci i animació. Es crearan tres plantes diàfanes. La intenció és que l’espai òbriga les seues portes a finals d’enguany 2018.

En el ple ordinari d’abril també s’abordarà la petició de subvenció a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en el Pla Provincial de Cooperació a obres i serveis de competència municipal 2019 (PPOS 2019). L’Ajuntament d’Ondara demanarà subvenció per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà. Per a això, des de l’oficina tècnica municipal de l’Ajuntament s’ha redactat un projecte en què s’indica que es pretén dotar al municipi d’un recorregut més funcional, accessible i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble (Ajuntament i Prado). L’actuació es pretén dur a terme des de la zona verda existent al carrer Picasso. Es pretén una remodelació de l’aparcament situat al carrer Picasso, amb una millora ambiental i paisatgística conseqüent amb el seu entorn (pegat al barranc). En el carrer Pintor Segrelles es proposa principalment una remodelació de la plaça triangular que actualment conforma una esplanada d’asfalt per a aparcament de vehicles. Es considera important també posar en valor el passeig existent a l’altre costat del barranc, una vegada creuat el pont, i que es troba entre aquest i la part posterior dels edificis existents al carrer Carlos Arniches. L’actuació pretén en general un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental. El termini d’execució per a la realització de les obres s’estima en 10 mesos, i el pressupost de les obres, ascendeixen a 450.000 euros IVA inclòs.

En un altre ordre d’assumptes, en el ple es debatrà la modificació del reglament del servei d’abastiment d’aigua potable i sanejament d’Ondara. La modificació es referix a incloure en el reglament una disposició addicional sobre la facturació en supòsits de fuga, en la instal·lació interior de la vivenda. Detallant que en els supòsits en els quals es produïsca una fuga d’aigua per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client acredite que ha resolt la incidència i reparat la fuga, l’entitat gestora aplicarà en la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament o organisme competent en un o com a màxim dos períodes de facturació. Podent sol·licitar-se el pagament ajornat per un període màxim de sis mesos.

En un altre àmbit, passarà per ple la moció per al restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat. L’acord inclou recuperar els nivells de finançament de la Llei de la Dependència per part dels pressupostos generals de l’Estat (previs als retalls del 2012); augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir així la llei que preveia l’obligatorietat de finançar el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les administracions (govern central i comunitats autònomes); i promoure un Pacte d’Estat per la Llei de la Dependència i els Serveis Socials amb les comunitats autònomes, les organitzacions del Tercer Sector, les Plataformes d’afectats, familiars, usuaris i tots els grups polítics, per a actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el territori nacional.

Publicado en Actualitat, Política.