ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’ABRIL 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’abril de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2, PLENS/2018/3. Aprovació de les Actes anteriors (22 de febrer de 2018 i 29 de març de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/4. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 217/2018. 4002 PRESSUPOST. Compte General del Pressupost General de 2017. Aprovació definitiva.

4.- EXP. 648/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 2/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a IFS.

5.- EXP. 565/2018. 3003 SUBVENCIONS. EXCMA DIPUTACIÓ D’ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS 2019.

6.- EXP. 528/2018. 3002 SUBVENCIONS. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JGL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2018.

7.- EXP. 797/2018. NORMES MUNICIPALS. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ONDARA. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.- EXP. 789/2018. 1000 MOCIÓ. Proposta de resolució sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni Especial de la Seguretat Social dels Cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat.

9.- EXP. PLENS/2018.4 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.4 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.