ONDARA INICIA UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA NETEJA EN PARCEL·LES RÚSTIQUES PER A EVITAR INCENDIS

També ha començat una campanya per al bon manteniment exterior dels locals tancats

Ondara, 11.04.17. L’Ajuntament d’Ondara ha impulsat dues campanyes per a conscienciar a la ciutadania, l’objectiu de les quals és el manteniment i neteja de les parcel·les rústiques, d’una banda, i dels locals del nucli urbà que actualment romanen tancats, d’una altra.

PARCEL·LES RÚSTIQUES

D’una banda, des de l’Ajuntament d’Ondara es remetrà una carta als propietaris de totes les parcel·les rústiques dins del terme municipal d’Ondara, amb l’objectiu que, aquelles parcel·les que no estiguen en condicions, es realitzen les tasques de neteja necessàries al més aviat possible. També s’agraïx a aquells propietaris que sí compleixen amb la normativa de neteja per la seua conscienciació cívica.

Segons s’indica en la missiva, davant de les pròximes pujades de temperatura, i vetlant per la protecció i manteniment del paisatge rural, l’Ajuntament d’Ondara ha iniciat aquesta Campanya dirigida als propietaris de les parcel·les rústiques del municipi, amb la finalitat d’evitar incendis innecessaris, deguts a la gran quantitat de farratges, brosses seques i residus susceptibles d’entrar en combustió; així com a la proliferació de plagues d’animals vectors de malalties (insectes, rosegadors, etc.), provocant situacions de greu risc per a la salut i la seguretat de les persones, a més de pal·liar l’impacte visual que resulta d’un terreny rústic no cuidat i treballat.

Des de l’Ajuntament es recorda la normativa al respecte, arreplegada tant en l’Ordenança Municipal sobre neteja de parcel·les agrícoles, així com en la Llei del Sòl No Urbanitzable de la Generalitat Valenciana, en les que s’indica que els propietaris de sòl no urbanitzable han de “conservar el sòl mantenint la seua massa vegetal conforme a l’equilibri ambiental, en el seu ús i en les condicions precises perquè no s’incremente el risc d’erosió incendi, inundació i contaminació, ni es produïsca perill quant a la seguretat o salut pública, evitant qualsevol altra pertorbació ambiental o danys o perjuís a tercers o a l’interès general”, i que “els municipis i els òrgans de la Generalitat competents per raó de la matèria vetlaran, (…) pel compliment dels anteriors deures i a aquest efecte podran dictar ordres d’execució, i iniciar els procediments sancionadors que a aquest efecte corresponguen”.

LOCALS COMERCIALS TANCATS

D’altra banda, des de l’Ajuntament d’Ondara també s’ha posat en marxa una campanya de conscienciació dirigida als propietaris que disposen de locals comercials que, en aquest moment, es troben tancats. L’objectiu d’aquesta campanya és que els carrers i edificis d’Ondara siguen més atractius tant per a veïns com per a visitants, de manera que el poble guanye visualment en neteja.

Als dits propietaris se’ls remetrà una carta en què s’emfatitza la conveniència de realitzar una neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels locals. Segons l’ordenança de neteja publicada en el BOP, “La neteja dels portals, accessos a locals, fatxada, aparadors, portes, tendals o cortines dels establiments comercials, es durà a terme de tal manera que no s’embruten els espais públics”, i “Els propietaris de finques, vivendes i establiments estan obligats a mantindre en constant estat de neteja les diferents parts dels immobles que siguen visibles des de la via pública, especialment les fatxades, aparadors, portes, marquesines, tendals i cortines dels establiments i llotges comercials”. A més a més “cal que des de l’exterior no es puga veure l’interior del local i si es pot o es vol, que també estiga en les condicions adequades de neteja”.


Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha volgut agrair la col·laboració anticipada dels propietaris per a fer les actuacions necessàries per a adequar els seus locals.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.