ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Ondara, 28.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el divendres 31 de març de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXPT 400/2017. Aprovació Acta de la Sessió Anterior (23/02/2017)
2.-EXPT 706/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar Compte.
3.-EXPT 679/2017. 2000 ENS. LOPD. Creació fitxer sessions de plens. Aprovació.
4.-EXPT 301/2017. 4009 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2018-2020. Donar compte.
5.-EXPT 230/2017. 4009 PRESSUPOST. Liquidació pressupost general exercici 2016. Donar compte.
6.-EXPT 230/2017. 4009. PRESSUPOST. Informe intervenció sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les Inversions financerament sostenibles. Donar compte.
7.-EXPT 637/2017. 4009 PRESSUPOST. Aprovació suplement de crèdit pressupost 2017.
8.-EXPT 607/2017. 2016.ENS. LOPD. Document política de seguretat de la informació. Aprovació.
9.-EXPT 736.17. PARTICIPACIO. Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017.

 

10.-EXPT 706/2017. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.