ONDARA TRAU A LICITACIÓ L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

L’objectiu és la prestació d’un servei als usuaris de la piscina i del pavelló municipal

Ondara, 06.07.16. Ja estan publicats a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Ondara el plec de condicions tècniques particulars i de clàusules administratives que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del Bar-Cafeteria de la Piscina Municipal d’Ondara. Els interessats a concórrer a dita adjudicació hauran de presentar la seua oferta dins del termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la seua pròxima publicació en el BOP. Les propostes s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. El plec de condicions es pot consultar en la pàgina web www.ondara.org, en l’apartat de “Serveis Municipals”-“Seu Electrònica”, en el “Perfil del Contractant”.

La necessitat de la contractació ve justificada per l’interès d’oferir als usuaris de la piscina municipal, així com de l’adjacent pavelló esportiu cobert, un servei complementari de menjars, begudes, etc. A més, aquest servei pot reportar ingressos a la hisenda municipal.

Respecte a les clàusules per a adjudicar l’explotació del bar de la piscina, s’estableix un cànon mínim mensual de 100 euros (1.200 euros anuals). El termini del contracte serà de dos anys, i la duració total del contracte, incloses les seues pròrrogues, no podrà ser superior a quatre anys. Totes les despeses que genere la concessió (aigua, llum, gas, telefonia, etc) seran a càrrec del concessionari, així com el manteniment i reparació ordinària de les instal·lacions. L’adjudicatari podrà fer ús de la zona posterior de terrassa en la seua totalitat, deixant lliure un pas amb un ample mínim de 2 metres per a l’accés a les pistes. L’horari mínim d’obertura del bar de la piscina haurà de ser de dilluns a divendres, de 12:00 a 20:00 hores (el local podrà romandre tancat un dia entre setmana) i dissabtes de 10:00 a 14:00 hores.

Entre els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es troben els següents; millor oferta econòmica; experiència professional en el sector de l’hostaleria; memòria tècnica de l’oferta (millores en l’horari mínim, personal destinat al servei, equipament proposat, activitats complementàries, etc.); coneixement oral del valencià; i estar empadronat a Ondara (un any mínim).

Els plecs de condicions administratives i tècniques per a l’adjudicació es poden consultar en l’apartat del Perfil del contractant de la Seu Electrònica municipal:

https://ondara.sedelectronica.es/?x=Oh6ULBiHeWxl4k48ZoN-kg

Publicado en Actualitat, Ajuntament.