ONDARA CONVOCA LA BORSA DE TREBALL I PROVISIÓ INTERNA DE PLACES TEMPORALS D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

 

 

 

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 10 dies hàbils a partir de la seua publicació hui (10 de maig) en el BOP

 

Ondara, 10.05.16. L’Ajuntament d’Ondara ha publicat les bases per a la creació de la borsa de treball i provisió interna de places temporals d’Agents de la Policia Local, mitjançant el sistema d’oposició lliure,  amb l’objectiu de que la contractació de personal per part de l’Ajuntament s’ajuste als principis de transparència, publicitat, mèrit i capacitat.

 

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball, pel sistema d’oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, amb la finalitat de proveir vacants i substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places d’Agents de Policia Local, enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus Auxiliars, pertanyents a l’Escala Bàsica, dotada amb el sou base corresponent al grup de classificació C1 i retribucions complementàries que corresponguen d’acord amb la legislació vigent i al Pressupost General Municipal.

 

L’anunci de la convocatòria s’ha publicat hui 10 de maig del 2016 en el Butlletí Oficial de la província d’Alacant, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Ondara, Casa de la Cultura, Biblioteca, Oficina de l’Agència de Desenvolupament Local, i en la seu electrònica (https://ondara.sedelectronica.se).

 

Les bases íntegres es podran consultar al Tauler d’edictes i a la pàgina de la seu electrònica. Les instàncies dels sol·licitants a prendre part en el present procés selectiu, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament dins del termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el  Butlletí Oficial de la província d’Alacant.

 

Per a poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents: tindre la nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de Batxiller Superior, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies; no patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions (d’acord amb els quadres d’exclusions mèdiques que es detalla en l’Ordre de 23 de novembre del 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques), i tindre una estatura mínima d’1’65 metres els hòmens i 1’60 metres les dones; haver complit divuit anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei de l’estat de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques; no tenir antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats; estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A, o equivalent, i estar en possessió del certificat de Grau Elemental (B1) de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora.

 

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.