ENTRA EN VIGOR L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA, CONSERVACIÓ, ARBRATGE I TANCAMENT DE SOLARS I PARCEL·LES D’ONDARA

L’ordenança regula els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris

Ondara, 04.06.24. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el Regidor d’Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics, Miguel Gomis, i el Conseller Delegat de l’empresa municipal SINMA, Jordi Dominguis, acompanyats pel Cap de la Policia Local d’Ondara, Toni Galiano, han informat que el passat 27 de maig va entrar en vigor l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les; una ordenança que va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara del passat 27 de març 2024, i que posteriorment ha estat un mes en exposició pública, fins entrar en vigor. Ara, aquesta ordenança ja és aplicable al terme municipal d’Ondara.

L’ordenança regula els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l’incompliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d’alguns propietaris. Segons el Regidor de l’àrea, Miguel Gomis, el més important d’aquesta ordenança «és que està inclòs el règim sancionador». Per tal de redactar l’ordenança, es van recollir les propostes i aportacions fetes pel Consell Agrari. Des de l’Ajuntament d’Ondara es considera que la neteja de parcel·les al municipi, especialment les de caràcter rústic, suposen un problema de convivència ciutadana i salubritat; i que la normativa vigent no comptava amb un règim sancionador ni recollia bona part de la problemàtica actual. Motiu pel qual es va impulsar aquesta nova normativa municipal. El fonament de l’ordenança radica en la necessitat d’adequar el manteniment, neteja i tancament de les parcel·les a les circumstàncies i realitats de la convivència ciutadana en l’actualitat. Es pretén evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, porcs senglars, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten.

Miguel Gomis ha destacat que és important recalcar que l’Article 6 de l’ordenança, «Desbrossament i neteja», indica que «les persones propietàries, i altres obligades al compliment de la present ordenança, hauran de mantindre els béns rústics, parcel·les i terrenys al fet que afecte aquesta ordenança degudament esbrossats amb eliminació de capa vegetal i d’aquells materials inflamables o susceptibles de provocar incendis, devent a més vetlar per la recollida i eliminació d’aquestes restes i materials; i que aquesta obligació s’entén exigible de manera permanent en tots els tipus de sòl. Tots ells hauran d’haver sigut convenientment esbrossats, abans del dia 1 de maig de cada any, i s’hauran de mantindre esbrossats al llarg de tot el període estival. Arribada aquesta data, l’Ajuntament podrà verificar el compliment d’aquesta obligació, procedint a imposar, en cas d’incompliment, les sancions oportunes de conformitat amb el que s’estableix en el règim sancionador de la present ordenança, així com multes coercitives, sense perjudici de l’actuació mitjançant execució subsidiària».

Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en molt greus (multa de fins a 3.000 euros), greus (multa de fins a 1.500 euros) i lleus (multa de fins a 750 euros). Són infraccions molt greus les infraccions a les accions i omissions que constituïsquen incompliment de les normes que afecten la salubritat i seguretat de terrenys i edificacions i, especialment, l’incompliment reiterat de l’obligació contemplada en l’article 6 de la present ordenança, entre altres. Són infraccions greus les accions i omissions que constituïsquen incompliment de les normes que, relatives a la seguretat, salubritat o adorn, sí que afecten lleument la salubritat i/o seguretat de persones o béns i, especialment, l’incompliment de l’obligació contemplada en l’article 6, entre altres. Es consideren faltes lleus: No mantindre nets de males herbes i males herbes els solars; llançar fems, residus sòlids, terres provinents de moviments extractius, en solars i espais lliures de propietat pública o privada; Abocar aigües residuals, gels, qualsevol tipus de fluids resultat de la deixalla de l’activitat humana o industrial, abandonar animals morts, defecar o evacuar en els solars o espais lliures; el retard en el compliment de les resolucions d’Alcaldia o Regidoria Delegada; totes les activitats prohibides o no permeses per aquesta ordenança i que no es trobaren tipificades individualment com a infracció, es consideraran a l’efecte de sanció econòmica com falta lleu; i totes aquelles infraccions a aquesta ordenança que no tinguen caràcter de molt greus o greus.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.