FINS AL 23 DE GENER 2023 ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A GESTIONAR EL TRINQUET MUNICIPAL D’ONDARA

Fins al pròxim 23 de gener es poden presentar les ofertes a la licitació que està publicada a Plataforma de Contractació de l’Estat

Ondara, 10.01.22. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern el plec de condicions administratives i tècniques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara, una vegada acabada l’anterior concessió. Es pretén adjudicar la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet d’Ondara a un contractista que es faça càrrec d’aquestes, i que es retribuïsquen a través d’un pagament fix per part de l’Ajuntament i dels ingressos de bar i de les activitats de les instal·lacions esportives.

La presentació d’ofertes es realitzarà fins el 23 de gener de 2023 en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Ondara allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, sent el seu accés el següent: https://contrataciondelestado.es .Tota la documentació referent a la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara, es pot consultar en la plataforma.

Quant al plec de condicions aprovat, la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal comprèn: organitzar i administrar la utilització de les instal·lacions del Trinquet, sota la direcció i supervisió de l’Ajuntament; organitzar i gestionar la celebració de partides, competicions o tornejos de Pilota, amb les col·laboracions que el contractista considere en les diferents entitats públiques (Ajuntament, Federació, etc.) i entitats privades o associacions; manteniment, conservació, neteja i reparació ordinària de les instal·lacions; inclou els servicis de consergeria i custòdia de l’edificació; la prestació del servici de la barra-bar ubicat en l’edifici del Trinquet; i en general, qualssevol altres funcions que siguen necessàries per a l’adequat i eficient ús i manteniment de les instal·lacions del Trinquet Municipal. En referència a l’ús de part de les instal·lacions com a cafeteria-bar, no es troba permesa l’ambientació musical.

La prestació del servei en el Bar-Cafeteria es dispensarà, com a mínim en el següent horari: de dilluns a divendres, de 17:00h a 22:00h. I dissabtes, diumenges i festius de 9,30h a 14:00h i de 15:30h a 20:00h. L’adjudicatari podrà disposar d’un dia lliure a la setmana sempre que no coincidisca amb esdeveniments concrets. Podrà disposar del corresponent mes de vacances sempre prèvia autorització municipal.

La duració inicial del contracte serà de 2 anys, amb la possibilitat de 2 pròrrogues d’1 any (com a màxim) cada una d’elles, per mutu acord entre les parts. La duració màxima del contracte, incloses totes les seues pròrrogues, no podrà superar els quatre anys. El Valor Estimat del Contracte s’estima en la quantitat de 29.180 €, IVA exclòs.

Com a prestació econòmica a favor del contractista per part de l’Ajuntament d’Ondara, es pagarà com a màxim al concessionari trimestralment 1.400,00€ + 294,00€ (IVA); que equival a un import anual de 5.600,00 € + 1.176 € (IVA), total 6.776,00 € anuals (preu màxim de licitació anual). A més de per la prestació econòmica directa de l’Ajuntament, l’adjudicatari es retribuirà també directament dels usuaris, a través del preu que aquests satisfaran com contraprestació dels serveis que els ofereixen. Els preus de venda al públic que oferisca l’adjudicatari seran lliures per al públic en general, si bé, no haurà de superar el preu mitjà establit en els establiments de l’entorn, durant tota la vigència del contracte.

El contractista haurà d’estar donat d’alta en l’activitat econòmica corresponent (IAE), complir les obligacions tributàries, laborals i de la seguretat social, i haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 750.000 euros, entre altres condicions.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.