ONDARA ELEVA A PLE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE L’IBI I DE L’ICIO PER A BONIFICAR I PROMOURE L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI

S’aplicaran bonificacions que arriben fins als 200 euros anuals en aquelles vivendes que hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar

Ondara, 26.10.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres), amb l’objectiu d’introduir beneficis fiscals per a promoure l’ús d’energies renovables en el municipi d’Ondara, segons ha detallat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Cal destacar que precisament, ahir, José Ramiro va acudir a València a arreplegar el segell “Mi Sol”, que concedeix l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) i que enguany ha guardonat a onze municipis valencians “pel seu compromís amb la sostenibilitat i fomentar l’autoconsum d’energies renovables, tant en edificis públics com per a les cases de la ciutadania”. Ondara ha sigut un dels municipis premiats en aquesta edició. Entre altres aspectes, els Ajuntaments dels municipis guardonats amb aquest segell, destaquen per la creació de comunitats energètiques locals, la instal·lació d’autoconsum solar en edificis municipals, la bonificació d’imposts municipals a ciutadans i empreses que instal·len autoconsum o la difusió i conscienciació ciutadana.

En concret, en el ple, es van a modificar les ordenances per a aplicar, a partir de 2022, bonificacions que arriben fins als 200 euros anuals per immoble, a fi de fomentar les energies renovables en el municipi. En el cas de l’IBI, la bonificació anirà destinada a aquells béns immobles en els que s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (instal·lació de plaques termosolars o de plaques solars fotovoltaiques). La modificació entrarà en vigor el dia que es publique al Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2022. Tindran dret a una bonificació de la quota integra de l’impost, les edificacions l’ús cadastral de les quals siga residencial, on s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Les dites bonificacions seran les següents; en energia elèctrica, la bonificació serà del 50% de l’IBI (amb un màxim de 200 euros a l’any de quantia per immoble), del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25% de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any) del quart al cinquè any des que se sol·licite. Quant a l’energia tèrmica, la bonificació establida serà del 50% de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any de quantia per immoble), del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25% de l’IBI (amb un màxim de 50 euros a l’any) del quart al cinquè any des que se sol·licite.

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l’Administració competent. Aquesta bonificació produirà efecte des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, sempre que s’acredite davant de l’Ajuntament el compliment dels requisits exigits. La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica. Només podran accedir a aquesta bonificació les instal·lacions legalment implantades. Per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l’atorgament, haurà d’aportar-se, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, el Certificat expedit per la Generalitat Valenciana d’instal·lació elèctrica de baixa tensió – Instal·lacions elèctriques de generació d’autoconsum; i la instal·lació haurà d’acreditar una contribució mínima de potència instal·lada de 3 kW. En el cas d’instal·lacions de captació solar-tèrmica degudament homologades, s’haurà d’aportar el certificat tècnic o factura de l’instal·lador, i la superfície mínima del captador solar haurà de ser de 2 m².

Respecte a l’Ordenançafiscal de l’impost Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la modificació que s’eleva a ple arreplega que gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres en què incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet de que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent. La bonificació entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir dels 15 dies de la seua publicació en el BOP.

En la sessió plenària d’aquest dijous, també s’eleva a l’orde del dia la proposta de nomenament de Jutge/Jutgessa de Pau Titular i Substitut/a, vist que el període de quatre anys pel qual van ser anomenades les actuals Jutgessa de pau i la seua substituta, està a punt d’expirar (7/12/2021). Finalitzat el termini, s’han presentat les sol·licituds de les mateixes persones que actualment ocupen els dits càrrecs: per a Jutgessa titular, Juana Peris Gallego, i com a suplent, Magdalena Amalia Server Oliver. De manera que el ple de l’Ajuntament d’Ondara proposarà el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amalia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara. Aquest acord serà comunicat i es proposarà el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana als efectes de l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.

Pel ple també passa una modificació del reglament de concessió de condecoracions, honors i distincions l’Ajuntament. En concret la modificació es referix que els nomenaments s’iniciaran amb la corresponent proposta per qualsevol veí/veïna major de 16 anys o associació del poble registrada en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament al llarg del mes de setembre, i que l’Ajuntament disposarà dels mitjans per a garantir la màxima difusió a les propostes, així com cridarà un jurat independent format per tres persones relacionades en el món de l’Art, la Cultura i l’Educació.

També es porta a l’ordre del dia del ple l’elaboració del reglament municipal d’edificis, Auditori Municipal i Plaça de Bous; en concret, en aquest cas, el que s’eleva a ple és aprovar la Consulta Pública Prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, assenyalant expressament que es realitza a l’efecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.