DES D’AVUI ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES AL TRANSPORT CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA, ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA

L’últim dia per presentar les instàncies és el 26 de novembre de 2020

Ondara, 06.11.20. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat, per tercera vegada, ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi. Les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2019/2020 (de Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà o Superior, Ensenyaments universitaris Oficials de Grau, Enginyeria o Màster o equivalents de conformitat amb la normativa vigent o Ensenyaments Artístics superiors, en modalitat presencial, sense oferta existent en el municipi d’Ondara).

Unes beques que es podran sol·licitar presentant la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies des de la publicació d’aquesta convocatòria (ahir 5 de novembre de 2020) en el BOP; és a dir, el termini per a presentar les instàncies és fins al dia 26 de novembre de 2020.

Enllaç convocatòria BOP:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/11/05_211/2020_010927.pdf

Bases en seu electrònica:

https://ondara.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: no superar els 30 anys d’edat; estar empadronat en el municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2019/2020; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per a 2019 que serà de 7.519,59 euros (14 pagues), llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

El finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.48.000 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per un import màxim de 5.000 euros.

Les ajudes se sol·licitaran per mitjà d’instància dirigida a l’Alcaldia segons l’Annex 1 que es podrà descarregar des del web www.ondara.org i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament.

* Documentació Annexa:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/11/1909.2020-BASES-AJUDES-AL-TRANSPORT-DESTUDIANTS-CURS-2019-2020.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/11/ANEX1-SOLICITUD-WEB-EMPLENABLE.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/11/ANNEX2-TERCERS-WEB-EMPLENABLE.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.