ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE MARÇ 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de març de 2018 a les 14:00 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2.- Aprovació acta de la Sessió anterior (22 de febrer de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/3. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP. 218/2018.4002 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2018-2021. Donar compte.

4.-EXP. 527/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 527/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a amortitzar deute. Aprovació provisional.

5.- EXP. 492/2018. 2000 SECRETARIA. Informe proposta d’acord relativa a l’establiment del suport vídeo- àudio per a registrar les intervencions de les sessions dels òrgans col·legiats.

6.- EXP. 224 /2018. 5800. EDUCACIÓ. Adhesió al Pla de Cooperació «Edificant» amb la Generalitat per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres docents públics de la Generalitat (Decret Llei 5/2017).

7.- EXP. 615/2018.3002 SUBVENCIONS. Proposta sol·licitud ajuda a la Generalitat Valenciana, convocatòria projectes d’inversió per a a la millora de Polígons.

8.- EXP 616/2018.8600 AGRICULTURA. Moció Regidor delegat Agricultura sobre pensions jubilació de persones en règim especial de treballadors agraris

9.- EXP. PLENS/2018.3 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.3 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.