ONDARA ATORGA 15.000 EUROS EN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE CASES I EDIFICIS, QUE ES DISTRIBUIRAN ENTRE 18 SOL·LICITUDS

  • Les ajudes ascendiran a 7 €/m² de façana pintada, i els propietaris tindran 10 dies des de la notificació per a esmenar la documentació pendent

  • La concessió permetrà incrementar l’activitat econòmica en el sector de professionals dedicats a la pintura i rehabilitació d’edificis

Ondara, 23.03.18. L’Ajuntament d’Ondara està procedint a notificar als propietaris i comunitats de propietaris a qui els ha sigut concedida l’ajuda econòmica per a col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis. En total, i segons les bases que regulaven la convocatòria i concessió, les ajudes es concediran a 18 de les sol·licituds presentades. Les ajudes aniran destinades a finançar les despeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara, i ascendeixen a 7 euros per metre quadrat de façana pintada.

La quantia global de la convocatòria ascendeix a 15.000 euros, finançant-se amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara. La concessió de les ajudes s’ha efectuat fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el pressupost municipal per a l’exercici. En principi, seran 18 les sol·licituds ateses en aquesta primera convocatòria, havent-se quedat 6 de les sol·licituds presentades, en llista d’espera. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor d’Urbanisme d’Ondara, Francesc Giner, han avançat que l’Ajuntament estudiarà la possibilitat de realitzar aquesta convocatòria en pròximes edicions, donada la bona acceptació que ha tingut aquesta ajuda entre la ciutadania. 

José Ramiro, com a responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, ha indicat que aquest tipus d’ajudes permetran incrementar el volum de negoci i fomentar l’activitat empresarial en el sector de la construcció, pintura i rehabilitació d’edificis. Tenint les ajudes, d’aquesta manera, un doble vessant; el foment de la rehabilitació de les façanes mitjançant ajuda directa als propietaris, i l’increment de l’activitat professional del sector.

ajudes (1)

En concret, s’ha concedit l’ajuda a 18 sol·licituds; d’elles, 9 s’emmarquen en la zona prioritària, que era el casc històric (Àrea de Rehabilitació Integrada ARI), tenint preferència les vivendes unifamiliars (es concedeix a 6) i a continuació les plurifamiliars (amb 3 sol·licituds acceptades). Les altres 9 sol·licituds a què es concedeix l’ajuda estan fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada, distribuint-se per la resta del nucli urbà d’Ondara. Han tingut preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) amb un total de 5 sol·licituds concedides, i en segon lloc els edificis plurifamiliars, amb 4 sol·licituds concedides. Queden en llista d’espera altres 6 sol·licituds d’edificis plurifamiliars fora del casc històric.

El Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, ha recalcat que des de l’Ajuntament s’està procedint notificar als propietaris la sol·licitud dels quals ha sigut acceptada, perquè puguen presentar la documentació pertinent en els casos necessaris; disposant de 10 dies des de la notificació per a aportar la documentació que falta.

Cal indicar que per a optar a les ajudes, podien ser objecte de subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals superara els 20 anys i les seus destinacions foren residencials o tingueren una utilitat pública o social sense ànim de lucre, i que calia presentar un pressupost subvencionable amb el cost real de la pintura de façanes a via pública. L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 7 euros per metre quadrat de façana pintada. A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.