FINS AL 25 D’AGOST ES PODEN PRESENTAR LES OFERTES PER A GESTIONAR EL TRINQUET MUNICIPAL D’ONDARA

L’objectiu és que el servei puga començar a funcionar el proper mes de setembre

trinquet ondara (2)

Ondara, 17.08.17. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern el plec de condicions administratives i tècniques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara. Segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, s’ha aprovat l’expedient de contractació, amb l’objectiu que el servei puga funcionar a partir del proper mes de setembre.

La presentació d’ofertes es realitzarà per Registre d’Entrada en l’Ajuntament d’Ondara de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, fins al 25 d’agost de 2017, sent l’obertura de proposicions el 28 d’agost. El procediment aprovat és el negociat sense publicitat, convidant almenys a tres empreses, i donant publicitat de la licitació en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, i en el tauler d’anuncis.

Cal recalcar que la utilització del Trinquet per als alumnes de l’Escola Municipal de Pilota serà gratuïta (tindran un horari reservat que determine la Regidoria d’Esports), i també serà gratuïta la utilització del Trinquet per part del Club de Pilota d’Ondara, durant quatre hores setmanals d’entrenament, a més de les partides oficials de competicions autonòmiques. Els membres del Club de Pilota d’Ondara tindran així mateix preferència en la reserva d’horaris.

Quant al plec de condicions aprovat, la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet Municipal comprèn el contingut següent: organitzar i administrar la utilització de les instal·lacions del Trinquet, sota la direcció i supervisió de l’Ajuntament; organitzar i gestionar la celebració de partides, competicions o tornejos de Pilota; manteniment, conservació, neteja i reparació ordinària de les instal·lacions; serveis de consergeria i custòdia de l’edificació, i prestació del servei de la barra ubicada a l’edifici del Trinquet, i en general, qualssevol altres funcions que siguen necessàries per a l’adequat i eficient ús i manteniment de les instal·lacions del Trinquet Municipal.

El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de 120 euros anuals, a l’alça, a pagar per mitjà de dotze mensualitats (s’haurà d’afegir l’import de l’IVA vigent). El contracte tindrà una duració de 2 anys. Quant a les condicions de prestació de serveis, l’horari màxim d’obertura al públic serà de 8 a 24 hores, tots els dies de la setmana, i el contractista haurà d’estar donat d’alta en l’activitat econòmica corresponent (IAE), complir les obligacions tributàries, laborals i de la seguretat social, i haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 300.000 euros, entre altres condicions.

El contractista es retribuirà per la seua gestió per mitjà de l’explotació de la barra i pel preu tarifari per utilització de les pistes, organització de competicions, i entrades del públic. Respecte als criteris d’adjudicació es valorarà l’experiència en la gestió d’instal·lacions de trinquets o activitats de pilota valenciana, o si no hi ha, d’altres activitats esportives; l’experiència en el sector de l’hostaleria, i en activitats de consergeria o manteniment d’edificis i instal·lacions; la millora del preu de licitació; la proposta d’instal·lació o equipament de la barra; o la proposta de gestió de les instal·lacions (horaris, millores, mitjans personals adscrits, o activitats, entre altres).

El plec de condicions es pot consultar de forma íntegra al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara, en el “Perfil del contractant”.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.