ONDARA TRAU A LICITACIÓ L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL I DE L’AUDITORI

 

 

 

L’objectiu és la prestació d’un servei als usuaris amb la millor qualitat i el preu més econòmic possible, tenint en compte que és un servei vinculat al Centre Social

 

Ondara, 27.05.16. Ja han estat publicades a la Seu Electrònica i al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Ondara el plec de condicions tècniques particulars i de clàusules administratives que han de regir l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació del Bar-Cafeteria del Centre Social i de la barra de l’Auditori Municipal d’Ondara. Els interessats a concórrer a la dita adjudicació hauran de presentar la seua oferta dins del termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà a la seua pròxima publicació en el BOP. Les propostes s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara. El plec de condicions es pot consultar en la pàgina web www.ondara.org, en l’apartat de “Serveis municipals”-“Seu Electrònica”, en el “Perfil del Contractant”.

 

La finalitat que pretén l’Ajuntament d’Ondara amb aquesta concessió és, principalment, la prestació d’un servei als usuaris del Centre Social i de l’Auditori Municipal, amb la millor qualitat i el preu més econòmic possible. L’Alcalde d’Ondara i responsable de la Regidoria del Major, Zeus Serrano, ha volgut recalcar que el nou plec de condicions inclou molts més criteris de valoració que l’anterior, amb l’objectiu que es puguen valorar molts aspectes i d’aquesta manera siga més just el procés de selecció.

 

En aquest sentit, Zeus Serrano ha destacat especialment de les clàusules administratives en què s’indica que “el concessionari haurà de tenir sempre en compte que el bar és un servei vinculat i supeditat al Centre Social, i per tant sempre haurà de prestar la seua col·laboració i cooperació en el funcionament normal del mateix i de les activitats que s’exercisquen. En cap cas podrà impedir, posar traves o dificultar l’accés de les persones a les dependències del Centre Social, o qualsevol altre comportament que perjudique el seu bon funcionament”. A més, es valorarà especialment amb la màxima puntuació la proposta de col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ondara; d’aquesta manera, es puntuarà amb un màxim de 15 punts que el projecte incloga activitats per als pensionistes i dinamització del Centre Social. Principalment, es tindran en compte l’organització o col·laboració en l’organització d’activitats musicals, culturals, lúdiques o d’oci, d’entreteniment (com per exemple el bingo del Centre), cessió d’espais per a xerrades, etc.

 

Respecte a les clàusules per a adjudicar l’explotació del bar del Centre Social i de l’Auditori,  s’estableix, com a tipus de licitació a l’alça, un cànon mínim mensual de 50 euros. Totes les despeses que genere la concessió (aigua, llum,  gas, telefonia, etc)  seran a càrrec del concessionari, així com el manteniment i reparació ordinària de les instal·lacions.

 

Entre els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es troben els següents; millor oferta econòmica; estar empadronat a Ondara; coneixements orals de valencià; experiència professional (es valorarà l’experiència en el sector de l’hostaleria); trobar-se en situació d’atur; minusvalidesa no impeditiva; llista de preus especials Unió de Pensionistes Ondara; o millores a les instal·lacions, entre altres.

 

 

 

 

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.