L’IES XEBIC D’ONDARA INFORMA SOBRE EL CALENDARI DE MATRICULACIÓ 2020 I DEVOLUCIÓ DE LLIBRES I TAULETES

👉❗️L’IES XEBIC D’ONDARA INFORMA SOBRE EL CALENDARI DE MATRICULACIÓ 2020 I DEVOLUCIÓ DE LLIBRES I TAULETES:

El pròxim divendres 26 de juny comença el procés de matriculació, devolució de llibres i tauletes (assignades amb confinament pel COVID-19).
En el mateix moment de la matriculació, l’alumnat inscrit al BANC DE LLIBRES haurà de tornar els llibres, al igual que l’alumnat que tinga assignades tauletes digitals.
➡️Tota la informació de matrícula està en el següent enllaç: http://mestreacasa.gva.es/web/iesxebic/MATRICULA2020
➡️ℹ️A la pàgina web del centre podran trobar molta més informació: http://mestreacasa.gva.es/web/iesxebic/inici

126 PROPOSTES DE SANCIÓ EN EL BALANÇ DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Ondara, 22.06.20. Després del fi ahir, 21 de juny, de l’estat d’alarma i l’entrada de tot el territori nacional en la “nova normalitat”, el cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat, en el seu balanç de les actuacions realitzades per la Policia Local d’Ondara emmarcades en l’estat d’alarma (del 14 de març al 20 de juny de 2020), que s’han interposat un total de 126 propostes de sanció per incomplir l’estat d’alarma. Durant aquests més de tres mesos d’estat d’alarma, s’han identificat a més de 500 persones i s’ha advertit a 98 vehicles.

No obstant això, el cap de la Policia Local, Antonio Galiano, ha matisat que a Ondara no ha existit molta incidència d’incompliment de les mesures decretades, que han sigut seguides en general prou bé per la ciutadania, si bé adverteix de que és ara, quan la gent ha de ser encara més responsable per a evitar rebrots durant la nova normalitat.

Des de la Policia Local d’Ondara es va a continuar realitzant controls d’aforament en els establiments d’Ondara (comerços, restauració, etc), així com vigilant que la ciutadania continue portant màscara en el cas de les persones majors de 6 anys, sempre que no estiguen a l’aire lliure podent mantenir la distància de seguretat de més de 1.5 metres. Cal recordar l’obligatorietat de portar màscara, així com de mantenir la distància de seguretat, respectar els aforaments màxims permesos i continuar amb les mesures d’higiene (llavat de mans) i distància social.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 25 EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY, EN EL QUE TAMBÉ ES PODRÀ PARTICIPAR PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.06.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de juny a les 20:30 hores la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. La sessió admet la participació a distància per videoconferència (Cisco Webex Meeting). La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç: https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 25 de juny, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/4. Aprovació de l’acta anterior (28 de maig de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/5. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP 1151/2020. JUTJAT. SOL·LICITUD A CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, SOBRE ASSUMPCIÓ SECRETARIA JUTJAT DE PAU.

4. EXP. 1161/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2020.

5. EXP 1237/2020.MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 304/2020. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

7. EXP 695/2019. MATÈRIA 1402. URBANISME. CONVENI INTERADMINISTRATIU D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

8. EXP. 1252/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. AJUDES PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. EXP. PLENS/2020/5. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10. EXP. PLENS/2020/6. Precs i Preguntes.

Què es pot fer en la Nova Normalitat?

Què es pot fer en la Nova Normalitat?

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/06/NovaNormalitat_GVA.pdf

Indicacions generals

Qualsevol activitat permesa s’ha de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i dis- tanciament social de seguretat.

L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via públi- ca, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantin- dre una distància de seguretat de com a mínim dos metres.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te, quedar-te a casa i telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

Mobilitat

En finalitzar les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, la mobi- litat ja no està restringida.

Desapareixen les franges horàries per a la realització d’activitat física.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara si no es conviu en el mateix domicili.

Mesures de caràcter social

Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres o, si no és possible, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higi- ene adequades i etiqueta respiratòria.

Vetlatoris i soterrars: límit màxim de 25 persones en espais tancats i de 50 si és a l’aire lliure o en la comitiva per a acomiadar la persona que ha faltat.

Assistència a llocs de culte: màxim 75% de l’aforament que tenen. Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: podran realit- zar-se amb un aforament del 75%.

Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de perso- nes amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas, preferentment en supòsits excepcionals.

Turisme

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura- lesa en grups limitats de fins a 30 persones.

Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 30 persones.

Hotels i allotjaments turístics: poden disposar de fins a un 75% de la capacitat que tenen i utilitzar les zones comunes mantenint en aquestes també el 75% de l’aforament.

Les activitats d’animació o classes grupals hauran de tindre un afo- rament màxim de 30 persones, i s’hauran d’organitzar preferent- ment a l’aire lliure.

Les piscines recreatives i les d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75% garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació de recre- ació.

Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. S’hi limitarà l’aforament total al 75% i a un terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats.

Cultura

Biblioteques, museus i sales d’exposicions al 75 % de l’aforament. Monuments i equipaments culturals sempre que no superen un 75% de l’aforament i un màxim de 20 persones.

Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques pre-assignades i fins al 75% del seu aforament.

Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb màxim de 800 persones.

Esports i oci

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no profes- sionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres espor- tius: per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 per- sones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris.

Piscines esportives: distància de seguretat d’una persona per 4 m2 o, si són classes grupals, es faran amb un màxim de 10 persones.

La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones.

Escoles d’estiu: limitant el nombre de participants al 75% del nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.

Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i ju- venil:

A l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 75% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi els monitors.

En espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 partici- pants, incloent-hi els monitors.

Durant el desenvolupament de les activitats grupals, s’hauran d’or- ganitzar els participants en grups de fins a un màxim de 15 perso- nes, incloent-hi el monitor.

Ús de platges

Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents.

S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjan- çant senyals en el sòl que limiten els espais.

Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements sem- blants, han de romandre dins del perímetre de seguretat establit. Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Escoles i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, l’afora- ment permés serà del 75 % quant a les places autoritzades per a cada centre.

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’haurà d’aplicar en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de man- tindre una distància de seguretat d’1,5 m, llevat que siguen convi- vents, els quals no tenen aquest límit.

Comerç

Comerç detallista i de prestació de serveis: pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals.

Parcs i centres comercials: aforament màxim del 75% en els establi- ments comercials i del 60% en les zones comunes.

Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludote- ques o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat.

Lavabos familiars. L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, de manera que no en podran simulta- niejar l’ús dues unitats familiars.

Congressos i fires comercials

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeve- niments sense superar en cap cas el 75 % de l’aforament.

Hostaleria i restauració

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% de l’afo- rament que tenen.

Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una la distància mínima de seguretat.

Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100% i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules. Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 de l’aforament que tenen. La pista de ball o semblant s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball.

Informa’t a:

http://infocoronavirus.gva.es/va/

900 300 555

EL CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL D’ONDARA COL·LABORA EN LA PRESENTACIÓ DE MÉS DE 15 AJUDES DE LLOGUER JOVE 2020 DINS DEL PLA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ondara, 19.06.20. Des que el Centre d’Informació Juvenil de l’Ajuntament d’Ondara es va adherir com a entitat col·laboradora per a la tramitació de les ajudes al lloguer de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2020, son més de 25 els i les joves d’Ondara que s’han interessat per aquestes ajudes autonòmiques. Finalment, atenent als requisits de la convocatòria, se’n han formalitzat més de 15 a Ondara.

El CIJ de l’Ajuntament d’Ondara ha oferit un servei de difusió, informació i tramitació pròxim als i les joves d’Ondara que abans implicava contactar amb la Generalitat Valenciana o el desplaçament a l’oficina de la vivenda de Dénia.

Des de l’àrea de Joventut, el responsable de la qual és l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es fa un balanç molt positiu de l’acollida d’aquest servei amb la voluntat de seguir treballant per tal de poder oferir més serveis com aquest, en coordinació amb altres entitats de caràcter supramunicipal, així com en serveis propis que s’adapten a les necessitats dels i les joves d’Ondara.

La població jove és el col·lectiu demandant d’habitatge més nombrós. Al mateix temps, és el col·lectiu més perjudicat pel desajustament entre els mercats residencial i laboral. La desocupació i la precarietat en l’ocupació incideixen en la dificultat de la població jove espanyola per accedir a l’habitatge, bé en règim de propietat o de lloguer, provocant el retard en l’edat d’emancipació. Amb accions com aquesta, es pretén ajudar a pal·liar la situació de dificultat d’accés dels i les joves a la vivenda, ja que de ser concedida l’ajuda, la Generalitat Valenciana se’n fa càrrec de fins a un 50% del total anual del lloguer.

**Foto d’arxiu, de la presentació del CIJ d’Ondara com a punt de tramitació de sol·licituds de lloguer jove**

MÉS SEGURETAT I MENYS MANTENIMENT: ES TRANSFORMA DE FONT A ROTONDA ENJARDINADA ENFRONT DEL LLAVADOR

Ondara, 18.06.20. L’Ajuntamentd’Ondara ha convertit una font, que requeria de constant manteniment, en una rotonda enjardinada de baix consum hídric, amb plantes resistents i flors de temporada. Així ho ha anunciat el Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, després de les tasques realitzades per la brigada SINMA d’obres i serveis durant aquestes últimes setmanes, i que han culminat hui.

Amb aquesta transformació s’aconsegueix més seguretat i un menor manteniment. Cal recordar que, com a mesura de seguretat contra el Covid-19, a principis de l’estat d’alarma es van buidar totes les fonts municipals. Ara, aquesta font ubicada enfront del Llavador, en la confluència dels carrers Sant Domènec, Verge dels Dolors i Avinguda Doctor Fleming, queda convertida en una rotonda amb jardí, de fàcil manteniment i que no requereix constants reparacions. No obstant això, les obres realitzades permeten revertir l’ús de la rotonda, per si en un futur es tornara a instal·lar la font.

Les obres realitzades en l’entorn han inclòs la instal·lació d’una barana per a dotar de més seguretat al vianant enfront dels vehicles que circulen per la rotonda, en la baixada del carrer Sant Domènec.

EL PROPER DILLUNS 22 DE JUNY, DONACIÓ DE SANG AL CENTRE SOCIAL TRINI REYES D’ONDARA

22-6-20 ONDARA

Ondara, 18.06.20. El proper dilluns 22 de juny es realitzarà una donació de sang a Ondara, de 17 a 20:30 hores. Igual que les tres donacions anteriors, realitzades durant l’estat d’alarma, en aquesta ocasió se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez.

En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris. En aquest cas no serà precís telefonar abans a un número de telèfon. Sí que és aconsellable que les persones que vagen a donar sang, acudisquen amb les mesures preventives com indiquen les autoritats sanitàries en eixe moment. Des de la Regidoria de Sanitat es recalca la importància de donar sang, sobretot en aquests moments, perquè a més d’haver-hi poques reserves, un donatiu salva 3 vides.

A PARTIR DEL 26 DE JUNY ES REACTIVARÀ A ONDARA EL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT LABORAL A CÀRREC DE CREU ROJA

creu roja

Ondara, 17.06.20. La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velázquez, ha anunciat que a partir de la setmana que ve, concretament des del 26 de juny, es reactivarà de forma presencial el programa d’assessorament laboral a Ondara, que està sent prestat per la Creu Roja. Aquest programa d’assessorament laboral es troba emmarcat en el conveni que va subscriure en 2018 l’Ajuntament d’Ondara amb la Creu Roja per al desenvolupament de diferents projectes i programes assistencials per part del Comitè Local de Creu Roja Espanyola al municipi d’Ondara.

L’assessorament laboral es realitzarà a la Casa de Cultura d’Ondara, tots els divendres des del 26 de juny, en horari de 9 a 13 hores, i estarà impartit per Mónica Ballve, tècnica qualificada de Creu Roja Dénia. El programa compta, per a la seua realització, amb la col·laboració del departament de Serveis Socials d’Ondara i amb l’ADL d’Ondara, i va dirigit a empoderar a les persones que busquen treball, ensenyant-les a utilitzar els recursos adequats (tècnics, escrits, presencials) per a la recerca d’ocupació, entre altres funcions. Es realitzen entrevistes individualitzades per a tutoritzar a les persones, i es dóna esperança a la gent, oferint-los ferramentes per a gestionar la recerca d’ocupació.

Les persones usuàries del programa seran citades amb cita prèvia. El programa es prestarà atenent a totes les directrius sanitàries i d’higiene que marque Sanitat, i tindrà les limitacions que es determinen en l’àmbit estatal i autonòmic, fins a nou avís.

REOBERTA LA SALA D’ESTUDIS A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

REAPERTURA SALA D'ESTUDIS CASA DE CULTURA D'ONDARA (2)

Ondara, 17.06.20. Les Regidories de Cultura i de Joventut de l’Ajuntament d’Ondara han informat que des d’aquest passat dilluns 15 de juny, s’ha habilitat la Sala d’Actes de la Casa de Cultura d’Ondara com a Sala d’Estudis. En total es disposen de 12 llocs d’estudi, dels quals, 6 disposen d’endoll (per a poder connectar portàtils, o altres dispositius electrònics per a l’estudi).

L’horari de la sala d’estudi és el mateix que el de la Biblioteca Municipal (ubicada en la planta superior de la Casa de Cultura): de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores, i a més, les vesprades dels dimarts i dijous de 17.30 a 20 hores.

Els llocs d’estudi estan correctament distanciats, motiu pel qual, no és obligatori l’ús de la mascareta dins la sala. Aquesta sala s’ha condicionat especialment pensant en estudiants de segon de Batxillerat que preparen les proves EBAU, preparació de proves d’accés, oposicions o estudiants universitaris que estan acabant els treballs o preparant exàmens finals.

Abans d’anar, es recomana cridar al telèfon de la Casa de Cultura d’Ondara (677997201) per a confirmar que hi ha llocs disponibles.

EL POLIESPORTIU D’ONDARA PERMETRÀ CONTINUAR GAUDINT DE L’ESPORT AMB LA CELEBRACIÓ DEL QUÀDRUPLE TORNEIG “NITS D’ESTIU” DURANT JULIOL I AGOST

esports estiu 2020

L’Ajuntament d’Ondara habilita les instal·lacions del Poliesportiu com un espai segur per a la pràctica esportiva aquest estiu

El torneig “Nits d’Estiu” , dirigit a majors de 16 anys, es disputarà en quatre esports: futbol sala, futbol, bàsquet i pilota valenciana

Ondara, 16.06.20. L’Ajuntament d’Ondara ha habilitat les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza com un espai segur per a la pràctica esportiva aquest estiu, amb l’objectiu que es puguen realitzar activitats esportives totes les setmanes de juliol i agost. En aquest escenari, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha plantejat la continuació del gaudi de les propostes esportives en disposar Ondara d’un emplaçament amb diverses pistes esportives a l’aire lliure per a diverses disciplines esportives que permetrà realitzar les activitats en un entorn segur i lliure de Covid-19.

Així, des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, en col·laboració amb els diferents clubs esportius locals, es proposa per a les nits d’aquest estiu el quàdruple torneig “Nits d’Estiu”, que es disputarà en quatre disciplines esportives: futbol sala, futbol, bàsquet i pilota valenciana. Aquest torneig tindrà una programació regular durant els dijous, divendres i dissabtes de juliol i agost. A més, des de la Regidoria d’Esports es pretén complementar aquesta programació esportiva amb la col·laboració de persones, entitats o associacions que vullguen oferir els seus esdeveniments o activitats en aquest marc segur per als usuaris; sempre respectant el protocol de seguretat i higiene que es va a implementar al Poliesportiu, seguint les directrius estatals i autonòmiques sobre la pràctica esportiva en instal·lacions a l’aire lliure durant la “nova normalitat”. A les persones o entitats interessades se’ls cediria l’espai de forma gratuïta a causa de les circumstàncies excepcionals d’aquest estiu, com ha informat la Regidora d’Esports, Mar Chesa.

Respecte al quàdruple torneig “Nits d’Estiu”, ahir es van reunir a l’Ajuntament d’Ondara els responsables municipals amb els representants dels clubs i associacions esportives locals, per a detallar l’organització del torneig. Van estar presents l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Esports, Mar Chesa; així com els representants de la U.D. Ondarense, del Club de Pilota Ondara, del Club de Bàsquet Ondara, de Futbol Veterans, i d’AFSO (Associació Futbol Sala Ondara).

Com a forma de continuar fomentant la pràctica esportiva, gaudint de la polivalent instal·lació de què disposa el municipi d’Ondara i sabent que durant el període estival no hi ha organitzats per la zona aquest tipus d’esdeveniments, es posarà en marxa aquest quàdruple torneig que comportarà la pràctica simultània dels quatre esports (Futbol, Bàsquet, Pilota Valenciana i Futbol Sala) durant els dijous, divendres i dissabtes dels mesos de juliol i agost, en horari de 19 a 23 hores. En aquest esdeveniment es permetrà la participació tant d’homes com de dones, amb un mínim d’edat de 16 anys (nascuts l’any 2004). S’utilitzaran les instal·lacions del poliesportiu: camps de futbol vuit, pista de futbol sala, pistes de bàsquet i frontó. El torneig començarà el 2 de juliol i culminarà a mitjan agost. Des de l’organització es facilitarà la inscripció de les persones interessades a través dels equips en les diferents modalitats, que podran ser coordinats pels respectius clubs esportius. A partir de la setmana que ve es crearan els grups participants i fases classificatòries.