ayuntamiento-ondara

ONDARA PORTA HUI A PLE LA SEUA ADHESIÓ A LA XARXA D’EMISSORES DE RÀDIO MUNICIPALS I LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA MACMA

Ondara, 15.12.16. Amb motiu de les pròximes dates nadalenques, Ondara avança la sessió ordinària del ple de la corporació municipal per a hui dijous 15 de desembre. En l’orde del dia figuren com a punts l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Macma, i la proposta d’adhesió a la Xarxa d’Emissores de Ràdio Municipals.

Quant a l’aprovació de la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta, en concret passarà pel ple afegir a aquests estatuts, en l’article referent a l’objecte i competències, que dins dels objectius de la Mancomunitat s’inclou promoure i impulsar la dinamització i estimulació dels joves de la Marina Alta en matèria cultural i d’oci; proveir d’iniciatives i projectes mancomunats a un segment generacional, el de l’àmbit de Joventut, en que cal focalitzar recursos i enfocaments especialitzats; establir una Xarxa de Joventut per tal que els departaments de l’esmentada àrea dels pobles que integren la Mancomunitat consensuen i desenvolupen un programa conjunt d’activitats i intervencions.

En el que respecta a l’adhesió d’Ondara (a través de la seua emissora de ràdio municipal La Veu d’Ondara) a la Xarxa d’Emissores de Ràdio Municipals Valencianes, passarà per ple el document d’adhesió en què es defineixen els objectius i necessitats, i es traça una estratègia comuna per a la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), a fi de consolidar aquesta xarxa d’emissores municipals. Per a això es compta amb un decàleg que inclou entre els seus punts definir un marc jurídic sòlid i estable per a la XEMV; la promoció i difusió de la XEMV; la tramitació de llicències; la formació dels professionals i col·laboradors que treballen en les emissores municipals; la promoció d’espais que perseguisquen objectius comuns; la col·laboració entre emissores; el suport econòmic adequat per a afrontar les necessitats tècniques; la dotació de recursos humans suficients; els pagaments per drets d’autor, i l’associació de les emissores municipals amb la futura RTVV.

ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 15 DE DESEMBRE

Ondara, 12.12.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 15 de desembre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EP 2082/2016. Aprovació acta de la sessió anterior (01/12/16)

2.- EP 2139/2016. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

3.-EP 1927/2016. Aprovació modificació Estatuts de la MACMA.

4.- EP 2153/2016. Proposta adhesió Xarxa emissores de radio municipals.

5.- EP 2139/2016. Precs i preguntes.

pleno-unanimitat

EL PLE D’ONDARA APROVA EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE PAMIS

  • El pressupost general per a 2017 va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP

  • La sessió d’ahir va aprovar per unanimitat la proposta d’un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere; la prestació conjunta del servei de taxi en els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig; i la proposta sobre el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Ondara, 02.12.16. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir per unanimitat la ratificació de l’acord de la Junta de Govern pel qual es va aprovar el projecte de renovació del Clavegueram en el nucli urbà de Pamis (redactat per José Carlos Sandoval Soriani, Enginyer de Camins, Canals i Ports) i es va donar compte de la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per a la dita obra, amb un pressupost total de 99.160,43 euros.

L’objectiu de les obres és dotar al nucli urbà de Pamis d’unes instal·lacions de clavegueram en condicions de funcionament i explotació adequades. Actualment, la zona de Pamis disposa d’una xarxa de sanejament unitària molt antiga i amb evidents problemes de disseny, que provoca problemes als operaris encarregats de la seua explotació i molèsties als veïns de Pamis. L’objecte de les obres comporta l’execució de nous col·lectors i els seus pous de registre associats; connexions domiciliaries de sanejament i embornals de pluvials. S’inclou en el projecte la necessària repavimentació tant de calçades com de trams de vorera afectats per l’execució de les connexions. El projecte s’emmarca en el Pla per a inversions en obres i reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles per a 2016 de la Diputació Provincial d’Alacant, i serà sufragat íntegrament per la Diputació. El projecte va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís i Partit Popular). Les obres està previst que comencen a principis de 2017, segons va avançar el Regidor de Serveis, Pere Picornell.

PRESSUPOST GENERAL 2017

El punt del ple sobre el Pressupost General per a 2017 i la plantilla de personal va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i en contra del Partit Popular. El pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 ascendeix a 6.050.000 euros, sent el pressupost de les empreses municipals de 915.850 euros en el cas de PIMON, i 693.700 euros en el cas de SINMA. El pressupost va ser defès per la Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, qui va destacar que el pressupost compleix amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, i que “està realitzat per a posar l’Ajuntament al servei de les persones, amb cura en les despeses, per a treballar sobre els valors d’una institució que vetla per la cohesió social, el desenvolupament sostenible i l’economia compartida; per a recuperar el dret de ciutadans i ciutadanes i garantir la dignitat de les persones i la qualitat dels serveis públics”. Segons va recalcar Gasquet, “és un pressupost d’austeritat, pel que fa a la protecció de les despeses corrents”, i els seus objectius són “garantir la qualitat dels serveis municipals bàsics i obligatoris, i no abandonar la política del suport de la cultura, l’ensenyança, l’esport, la seguretat dels ciutadans, i dels segments de la població amb més dificultats”, així com “continuar amb la racionalització de l’administració municipal, i buscar l’eficiència econòmica dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament, continuant amb la reducció de les despeses financerament, i especialment de l’endeutament”.

pepa-gasquet

El grup municipal del PP va votar en contra del pressupost. Segons va argumentar el regidor popular Isidro Catalán, en estar en contra “per l’estudi que s’ha fet i la variació d’algunes partides”, i perquè és molt diferent de la seua forma de fer-ho, va indicar.

pleno-isidro-catalan

Entre els capítols més rellevants del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 destaquen els 288.330 euros que es destinaran a inversions. La principal inversió pressupostada per a executar-se en 2017 és el nou Centre de Dia, valorat aproximadament en 400.000 euros, dels que l’Ajuntament d’Ondara aportarà 150.000 euros (per a la resta, es preveu comptar amb la subvenció de la Diputació Provincial). A més, l’Ajuntament d’Ondara destinarà una partida de 138.330 euros a inversions reals en 2017. El capítol de personal del pressupost municipal ascendeix a 2.306.000 euros, el que suposa un 38,12% del total. Les despeses corrents ascendeixen al 23,03% del pressupost, amb una partida de 1.393.4100 euros. Mentre que el 9,13% del pressupost es destinarà al pagament del deute (amortització de capital més interessos), amb un total de 552.190 euros per a 2017. Pel que fa als ingressos, són semblants a l’exercici anterior, i no s’ha contemplat la pujada de taxes ni imposts en 2017.

pleno-favor-equip-govern pleno-contra-pp

En el ple també es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans, amb l’objectiu de preveure la modificació que experimentarà l’ordenança quan el Consorci de Residus s’encarregue de cobrar directament als usuaris de tota la comarca pel tractament i eliminació de residus.

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D’altra banda, en el ple d’anit, es va aprovar unànimement la proposta presentada conjuntament pels grups municipals de Compromís, PSPV-PSOE i Partit Popular per a proposar un pacte d’Estat en matèria de violència de gènere. La proposta va ser llegida per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i en ella, el ple de l’Ajuntament d’Ondara insta el Govern d’Espanya a promoure la subscripció d’un Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la Nació, les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que continue impulsant polítiques per a l’eradicació de la violència sobre la dona com una verdadera política d’Estat; així com instar al Congrés dels Diputats a crear una Subcomissió en el si de la Comissió d’Igualtat per a articular aquest Pacte. Per a això, es demana dotar suficientment les partides pressupostàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills i filles, i reforçar el funcionament de les Unitats de Coordinació i de Violència sobre la Dona, entre altres mesures.

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

També per unanimitat va ser aprovada la proposta presentada conjuntament pels grups municipals de Compromís, PSPV-PSOE i Partit Popular, i exposada pel Regidor de Promoció Econòmica, José Ramiro, relativa al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per a instar a la Diputació d’Alacant perquè participe en el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal. Això suposaria un increment dels recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. Es calcula que a l’Ajuntament d’Ondara, del dit fons de cooperació, li correspondrien entre 150.000 i 200.000 euros.

SERVEI DE TAXI PER A ONDARA, EL VERGER, ELS POBLETS I BENIARBEIG

En la sessió plenària es va aprovar per unanimitat la proposta de prestació conjunta del servei de taxi en els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig, presentada pel Regidor de Serveis, Pere Picornell. El Servei Territorial de Transports d’Alacant va sol·licitar un informe municipal sobre la proposta de creació d’una Àrea de Prestació Conjunta per al Servei de Taxi que integre els municipis d’Ondara, El Verger, Els Poblets i Beniarbeig. Des de la Regidoria de Serveis d’Ondara es van formular consultes tant amb la resta de municipis afectats com amb el col·lectiu de taxistes d’Ondara, constant la disposició favorable a la creació d’aquesta àrea. Atès que el municipi d’Ondara compta amb 3 llicències de taxi en vigor, es va informar favorablement la proposta de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de creació de l’Àrea de Prestació Conjunta per als serveis de taxi que integre els quatre municipis, i conseqüentment aportar a la dita Àrea les actuals 3 llicències de taxi vigents a Ondara.

pepa-gasquet-1

PEPA GASQUET PRESENTA LA RENÚNCIA A LA SEUA ACTA DE REGIDORA

  • La Regidora per Compromís i membre de l’Equip de Govern, responsable de les àrees de Personal, Hisenda i Patrimoni Municipal i Històric, argumenta motius personals per a prendre aquesta decisió

  • En el seu lloc entrarà com a Regidora Raquel López, que va ocupar el núm. 7 en la candidatura de Compromís per a les eleccions de maig de 2015

Ondara, 02.12.16. La Regidora per Compromís a l’Ajuntament d’Ondara, Pepa Gasquet, va presentar ahir en el ple ordinari la renúncia a la seua acta de regidora. Pepa Gasquet és membre de l’Equip de Govern i responsable de les Regidories de Personal, Hisenda i Patrimoni Municipal i Històric. Gasquet porta 4 anys formant part de la corporació municipal d’Ondara per Compromís. Com a Regidora en l’oposició de 2012 a 2015 (va entrar en 2012, en substitució del Regidor Xavi Pons), i, des de juny de 2015, com a regidora de l’Equip de Govern (Compromís-PSPV).

Pepa Gasquet va presentar la seua renúncia en el ple d’anit com a moció d’urgència, després dels assumptes inclosos en l’orde del dia, ja que com a Regidora responsable de l’àrea d’Hisenda, va ser l’encarregada d’exposar el punt sobre el Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017. Gasquet va argumentar, per a prendre aquesta decisió, motius personals. En el ple va aprofitar per a donar les gràcies a tot el funcionariat i personal treballador de l’Ajuntament pel seu treball i bona predisposició, i va tindre paraules d’agraïment per als seus companys de l’Equip de Govern, nomenant-los a tots, i indicant que havia estat un plaer treballar amb ells, i que “mai havia treballat tan a gust; des de la transparència i la comunicació”. Respecte als regidors del PP, va recalcar que “sempre han tingut el meu respecte”.

pepa-gasquet-i-corporacio

Per la seua banda, tant el portaveu del PSPV, José Ramiro, com la portaveu de Compromís, Mar Chesa, i l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, van tindre paraules d’agraïment a Pepa Gasquet. José Ramiro, amb el que Pepa Gasquet ha coincidit primer en l’oposició i després en l’Equip de Govern, va agrair el treball que ha fet pel poble; Mar Chesa, companya de Gasquet en Compromís, va destacar que ha estat un plaer compartir amb ella aquesta etapa, i va destacar d’ella que “sempre ha estat ací, fidel als seus principis”, així com “la seua força, constància i professionalitat”, i va concloure el seu agraïment amb el poema d’Estellés, donant-li les “gràcies, Pepa, per ser poble”. I Zeus Serrano va voler agrair-li tot el treball realitzat i la força que els ha donat, “tant a nivell personal com del col·lectiu”, agraint-li la tasca que ha desenvolupat, i va concloure donant-li les gràcies “per fer d’aquest Ajuntament un exemple de transparència”.

Després de la renúncia de Pepa Gasquet, s’iniciarà el procediment legal oportú per a designar la pròxima regidora per Compromís a l’Ajuntament d’Ondara. La persona que s’incorporarà com a Regidora és Raquel López, que va ocupar el nº7 de la candidatura de Compromís en les passades eleccions municipals de 2015. Raquel López assumirà les mateixes competències que fins a la data ostentava Pepa Gasquet: les Regidories de Personal, Hisenda i Patrimoni Municipal i Històric.

La renúncia de Pepa Gasquet suposa la tercera renúncia d’un membre de l’Equip de Govern d’Ondara des de la creació de la corporació municipal al juny de 2015 (després de les renúncies de Jaume Blasco i Josep Carles Femenia, ambdós del grup municipal del PSPV), i és la sisena renúncia d’un regidor electe a la seua acta en l’Ajuntament d’Ondara en l’actual legislatura, atenent a les tres renúncies de regidors en l’oposició (Natalia Mateu, Ximo Ferrando i Toni Doménech, els tres del grup municipal del PP).

ayuntamiento-ondara

ONDARA PORTA A PLE L’APROVACIÓ D’UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER 6.050.000 EUROS PER A 2017

  • En 2017 l’esforç inversor de l’Ajuntament es duplica respecte a 2016, sent la inversió més destacada la destinada al futur Centre de Dia

  • PIMON tindrà un pressupost de 915.850 euros i SINMA, de 693.700 euros

Ondara, 01.12.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui la sessió plenària ordinària en què s’aprovarà el Pressupost General per a 2017 i la plantilla de personal. El pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 ascendeix a 6.050.000 euros, sent el pressupost de les empreses municipals de 915.850 en el cas de PIMON, i 693.700 en el cas de SINMA.

Entre els capítols més rellevants del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2017 destaquen els 288.330 euros que es destinaran en total a inversions (es duplica l’esforç inversor respecte a 2016, en que el capítol d’inversions va ser de 154.500 euros). La principal inversió pressupostada per a executar-se en 2017 és el nou Centre de Dia, valorat aproximadament en 400.000 euros, dels que l’Ajuntament d’Ondara aportarà 150.000 euros (per a la resta, es preveu comptar amb la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant). A més, l’Ajuntament d’Ondara destinarà una partida de 138.330 euros a inversions reals en 2017, en la que s’inclou la millora del minitrinquet per 8.000 euros, entre altres inversions.

El capítol de personal del pressupost municipal ascendeix a 2.306.000 euros, el que suposa un 38,12% del total. Les transferències corrents ascendeixen a 1.476.800 euros (el 24,41% del total). Les despeses corrents (de manteniment de l’Ajuntament i instal·lacions municipals) ascendeixen al 23,03% del pressupost, amb una partida de 1.393.4100 euros. Mentre que el 9,13% del pressupost es destinarà al pagament del deute (amortització de capital més interessos), amb un total de 552.190 euros per a 2017. Amb aquesta partida es farà front al deute de l’Ajuntament d’Ondara, que ascendeix a 2.524.453 euros a data 31 de desembre de 2016, i que correspon al préstec subscrit per l’Ajuntament en 2012 per a fer front al pagament a proveïdors, així com a altres préstecs subscrits amb diferents entitats bancàries per a sufragar projectes de les anteriors legislatures. Pel que fa als ingressos, no s’ha contemplat la pujada de taxes ni imposts en 2017.

En el ple també es portarà a debat l’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans, amb l’objectiu de preveure la modificació que experimentarà l’ordenança quan el Consorci de Residus s’encarregue de cobrar directament als usuaris de tota la comarca pel tractament i eliminació de residus (el Consorci està elaborant la seua pròpia ordenança reguladora de la taxa de tractament i eliminació de residus). A partir de l’aplicació de la taxa del consorci, la taxa municipal que s’abona a l’Ajuntament d’Ondara únicament recaptarà en concepte d’arreplega de residus i del seu transport fins a la planta de transferències de Dénia; mentre que la taxa pel tractament i eliminació de residus en la planta d’El Campello serà recaptada directament pel Consorci Zonal de Residus.

PRESSUPOST DE LES EMPRESES MUNICIPALS

El pressupost de les empreses municipals PIMON i SINMA s’ha vist incrementat per a 2017 amb l’objectiu de prestar un millor servei, ascendint a 915.850 en el cas de PIMON i 693.700 en el cas de SINMA. S’han pressupostat totes les despeses reals de les empreses (incloent les de manteniments i reparacions de les dotacions municipals que siguen necessàries), per a prestar correctament els serveis públics que s’ofereixen per ambdós empreses.

En el cas de PIMON, s’ha previst una millora dels edificis i/o instal·lacions on es presten els serveis, incrementant les partides de manteniment i inversió; així com també millores en les dotacions i l’equipament. Respecte als recursos humans s’ha previst un augment de la plantilla amb incorporacions en la ràdio, brigada, escoleta i equip de neteja.

En el cas de SINMA, en el pressupost de 2017 s’ha previst una millora de les instal·lacions de recepció dels residus: contenidors i àrees soterrades, incrementant les partides de manteniment i inversió. S’ha previst també millores en les dotacions i l’equipament amb la incorporació d’un vehicle i una maquina de neteja amb aigua a pressió. Durant l’any 2017 es durà a terme una campanya d’informació i conscienciació per a millorar el comportament dels residents a Ondara, i aconseguir un pacte pel civisme. Aquesta campanya es durà a terme també a Beniarbeig (municipi l’arreplega de residus del qual s’encarrega SINMA). Per a ambdós empreses (PIMON i SINMA) s’ha previst també una millora general de la massa salarial que permetrà millorar les condicions econòmiques de les persones que treballen en les empreses municipals, i una previsió de substitucions per malalties i altres situacions.

ayto-3

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 1 DE DESEMBRE

Ondara, 29.11.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 1 de desembre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS EP 1829/2016 DE 27/10/2016 I EP 1975/2016 DE 14/11/2016.

2.- EP 2082/2016. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.

3.- EP 1953/2016. RENÚNCIA REGIDOR ANTONIO FRANCISCO DOMENECH MARTÍ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR.

4.- EP 1974/2016. 4011 SERVEIS ECONÒMICS. PROPOSTA ADJUDICACIÓ BÉNS IMMOBLES, SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA .

5.-EP 1763/2016. 4009 PRESSUPOST. INFORME MOROSITAT 3º.TRIMESTRE 2016.

6.-EP 1762/2016. 4009 PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST 3º.TRIMESTRE 2016.

7.- EP 2002/2016, 1004. PROPOSTA QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, PSPV-PSOE I PARTIT POPULAR SOBRE FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

8.- EP 2020.2016. PROPOSTA DEFENSA PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, PSPV-PSOE I PARTIT POPULAR.

9.- EP 1991.2016. PRESSUPOST. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2017. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

10.- EP 2063.2016.- ORDENANCES: ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA REPLEGA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

11.- EP 869/2016. MATÈRIA 3003. DONAR COMPTE SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. OBRA RENOVACIÓ CLAVEGUERAM PAMIS. APROVACIÓ PROJECTE.

12.- EP 1937/2016. PROPOSTA D’ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVICI DE TAXI EN ELS MUNICIPIS D’ONDARA, EL VERGER, ELS POBLETS, BENIARBEIG.

13.-EP 2082/2016. PRECS I PREGUNTES.

portada-toni-domenech-copia

TONI DOMÉNECH DEIXA LA SEUA ACTA DE REGIDOR

El nou regidor pel Partit Popular en la corporació municipal d’Ondara serà Yves Gregori Bosch

Ondara, 16.11.16. El Regidor pel Partit Popular a l’Ajuntament d’Ondara, Toni Doménech, ha presentat per registre d’entrada la renúncia a la seua acta de regidor. Toni Doménech va argumentar motius personals per a prendre aquesta decisió. En el seu lloc, entrarà Yves Gregori Bosch com a nou regidor pel PP, segons ha anunciat el portaveu del grup municipal Popular, Javier Lozano.

Es tracta de la tercera renúncia d’un regidor del grup municipal popular des de la formació de la corporació municipal al juny de 2015, i després de la renúncia a les seues actes dels regidors del PP Natalia Mateu i Ximo Ferrando. Toni Doménech va formar part com a número 2 de la candidatura del PP encapçalada per Ximo Ferrando a les eleccions de maig de 2015. Després de les renúncies de Natalia Mateu i de Ximo Ferrando l’any passat, es van incorporar Javier Lozano i Antonia Ivars, i ara, el grup popular es completarà amb Yves Gregori, quedant únicament dos regidors del PP, dels cinc que originàriament van prendre possessió del seu càrrec fa any i mig (romanen Isidro Catalán i Dolores Mediavilla). I havent-se realitzat, d’aquesta manera, una renovació de més de la mitat dels edils populars. Des del grup municipal popular emmarquen aquesta nova incorporació en la seua intenció de combinar experiència i renovació en el grup municipal del PP.

Després de la renúncia de Toni Doménech, de la que es donarà compte en la pròxima sessió plenària ordinària, ara s’inicia el procediment legal oportú per a designar com a pròxim regidor pel PP a l’Ajuntament d’Ondara a Yves Gregori, que haurà de rebre la corresponent acreditació de la Junta Electoral Central, i prendrà possessió del seu càrrec en sessió plenària.

favor-equip-govern

ONDARA APROVA REDUIR EL GRAVAMEN DE l’IBI DEL 0’73 AL 0’70 EN BÉNS IMMOBLES URBANS

Ondara, 14.11.16. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal per a aprovar de forma provisional la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’’Impost sobre Béns Immobles de l’IBI que ha de regir des de l’1 de gener de 2017. La modificació aprovada consisteix a reduir el tipus de gravamen i quota dels béns immobles urbans al 0,70 % (actualment és del 0,73 %). El motiu de la seua aprovació en ple extraordinari es deu al fet que s’ha d’aprovar de forma provisional, publicar-se 30 dies abans i publicar-se de forma definitiva en el BOP abans del 30 de desembre de 2016, perquè entre en vigor l’1 de gener de 2017. La modificació de l’ordenança ha comptat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (Compromís-PSPV) i en contra del PP.

favor-equip-governcontra-pp

Segons he explicat la Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2017. L’objectiu de l’Equip de Govern és que els veïns d’Ondara no vegen incrementada la quota que paguen en concepte d’IBI. Cal recordar que arran de la revisió cadastral en el municipi, efectuada pel Ministeri d’Hisenda l’any 2012, les modificacions dels valors cadastrals s’estan aplicant de forma progressiva al llarg de 10 anys, repartint la pujada un 10% anual des de 2013.

En el cas de la baixada del tipus impositiu de l’impost de Béns Immobles urbans per a 2017, es reduirà un 3% respecte a 2016, passant del 0,73% al 0’70%. Segons ha confirmat la Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, es tracta d’una reducció del tipus de gravamen a fi de compensar de manera general l’augment dels efectes de la revisió cadastral en el municipi, efectuada l’any 2012. Cal recordar que en 2016 ja es va realitzar una baixada del tipus de gravamen, passant de 0,80% en 2015, al 0’73% en 2016.

L’Ajuntament no pot evitar aquesta pujada cadastral, però sí que pot actuar en un impost municipal com és l’IBI per a tractar de compensar els seus efectes, segons ha concretat l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, qui ha deixat clar, arran de la pregunta del portaveu del grup municipal del PP, Javier Lozano, que la valoració cadastral realitzada durant el mandat de l’anterior corporació en 2012 ja és efectiva i no es pot impugnar en estar fora de termini la possible impugnació.

Javier Lozano va argumentar el vot en contra del PP en que no s’ha comptat amb el seu grup per a prendre aquesta decisió, afegint que aquest coeficient es podria haver rebaixat encara més del 0,70%. Al que Pepa Gasquet va indicar que el coeficient es va abaixant de forma progressiva anualment, i que sempre que vullguen informació, l’oposició té obertes les portes de l’Ajuntament per a recaptar informació.

regidora-pepa-gasquet javier-lozano-pp

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 14 DE NOVEMBRE

Ondara, 11.11.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 14 de novembre a les 13:45 hores hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- EP 1970/2016. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL IBI, QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2017.

Motivació de la sessió: Aprovació provisional, publicació 30 dies i publicació definitiva en el BOP, abans del dia 30-12-2016.

unanimitat

EL PLE D’ONDARA APROVA DEFENSAR ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D’ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA

Ondara, 28.10.16. Ondara va celebrar ahir la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, en la que va ser aprovada per unanimitat la proposta presentada pel Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, per a defensar els cítrics valencians davant del canvi d’aranzels de la Unió Europea.

Segons va exposar Picornell, “la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d’ell. Fa a penes unes setmanes, s’aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim d’importació de cítrics de sudàfrica. Malauradament, només els eurodiputats valencians, murcians i andalusos van votar en contra d’aquesta barbàrie; la resta d’eurodiputats de l’Estat és van abstenir o van votar a favor. Fins ara, els cítrics sud-africans podien ser importats sense aranzels fins al 15 de setembre; això volia dir que garantien que durant els mesos d’estiu haguera taronges allà on en volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud-africans volien portar les seues taronges a la Unió Europea, havien de pagar unes taxes. Gràcies a la modificació del règim d’importació de cítrics del sud d’Àfrica, podran arribar fins al 30 de novembre”.

Segons es concretava en la moció “tradicionalment, la campanya forta de les navelines és durant els mesos d’octubre i novembre; si la taronja dels sud-africans, “sense llavors, molt sucosa i dolça, de textura i sabor atractiu” (com les grans companyies importadores la publiciten), pot arribar a Europa sense cap cost, perjudicarà molt notablement les nostres taronges i, com a conseqüència, els nostres llauradors. A tot açò, li hem de sumar el risc de contagi d’una plaga de taronges anomenada black spot. Segons les normes europees de sanitat vegetal, si es detecten més de 14 casos d’aquesta plaga, s’han de tancar les fronteres pel risc que corren els nostres cultius a contagiar-se. L’any 2016, el nombre de deteccions ha estat molt més elevat. Per contra, no sols no hem tancat les fronteres com s’hauria d’haver fet, sinó que, a més a més, els allarguem el termini perquè ells puguen portar sense cap cost taronges al nostre territori”.

pere-picornell

Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’Ondara va acordar ahir instar al Consell “a demanar al Govern de l’Estat que presente les propostes oportunes davant de la Unió Europea per a intensificar i reordenar les polítiques adscrites a la cerca i obertura de nous mercats, així com la conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l’entrada sense aranzels de les taronges del sud d’África”; també a posar-se en contacte amb la Presidència del Govern “per tal d’iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta mesura no es faça efectiva en l’acord comercial amb el sud d’África, i que les taronges del sud d’África paguen aranzels a partir del 15 de setembre, i no entren així en competència deslleial amb la taronja valenciana”; així com perquè “la Unió Europea garantisca que les taronges compleixen amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga black-espot. La proposta va eixir avant amb els vots a favor de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís).

D’altra banda, en el ple es va aprovar, amb l’abstenció del PP i el vot a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) una modificació de crèdits d’11.500 euros que servirà per a adquirir una nova bomba per al camp de futbol (5.800 euros) i per a realitzar obres de millores i manteniment en diversos camins (5.700 euros). La modificació de crèdits suposa dedicar a les dites inversions part del pressupost destinat per a asfaltar el Camí Vinyals, la subvenció del qual ha estat denegada.

En matèria d’urbanisme, el ple va aprovar per unanimitat, de forma definitiva, la modificació puntual núm. 4 del Pla Parcial Industrial de Millora dels sectors 5, 6 i 7 de Marjals. Segons va confirmar el regidor de Disciplina Urbanística, Francesc Giner, és per a unificar criteris amb la resta de sectors de Marjals. A més, en el ple es va donar compte de les inversions financerament sostenibles de les anualitats 2014 i 2015.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu del grup municipal del PP, Javier Lozano, va manifestar, arran de l’ocorregut durant el passat ple ordinari del mes de setembre, que es respecte el torn d’intervencions i que no es faltara al respecte. Al que l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, va reconèixer que havia estat un ple molt tens, i que cal guardar les maneres, parlant un després d’un altre, i va puntualitzar que aquest assumpte ja s’havia abordat en una reunió prèvia.

javi-lozano-pleno