Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 DE MAIG

Ondara, 23.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 de maig de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 900/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27/04/2017).

2.- EXP. 1125/2017. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 250/2017 MATÈRIA 4002: PRESSUPOST. DICTAMEN DEFINITIU COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016. APROVACIÓ DEFINITIVA.

4.- EXP. 1087/2017. MATÈRIA 4020: ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5.- EP 1141/2017. MOCIÓ PER A ENGEGAR MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA

6.- EP 1159/2017. MOCIÓ LÍNIA FERROCARRIL GANDIA-DÉNIA.

7.- EXP. 1125/2017. PRECS I PREGUNTES.

zeus serrano i jose ramiro

ONDARA AMORTITZARÀ PER PRIMERA VEGADA PRÉSTEC DEL PLA DE PROVEÏDORS

L’Ajuntament sol·licita al Govern Central que el superàvit es puga destinar a inversions

Ondara, 28.04.17. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir el ple ordinari corresponent al mes d’abril, i entre altres punts de l’orde del dia, es va aprovar de forma provisional l’aplicació del superàvit de 399.094 euros per a l’amortització parcial del préstec del pla de pagament a proveïdors, subscrit per l’Ajuntament d’Ondara en 2012, segons va informar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. Es tracta de la primera ocasió, des que el consistori es va acollir al dit pla, en que l’Ajuntament d’Ondara pot utilitzar el romanent positiu de tresoreria de l’exercici anterior (2016), a reduir el préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Segons la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, Ondara compleix el requisit d’estabilitat pressupostària per a destinar el superàvit de l’exercici 2016 a l’amortització de préstecs amb entitats financeres. L’any passat ha sigut el primer exercici econòmic de l’Ajuntament d’Ondara el tancament del qual ha donat com resultat un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors de 399.094 euros; i serà aquesta quantitat la que s’amortitze del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors. Així va ser aprovat ahir en el ple, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i Partit Popular).

unanimitat

A més a més, el ple va aprovar també per unanimitat la reclamació al Govern Central perquè autoritze la reinversió del superàvit de les Entitats Locals en inversions per als municipis, atés que durant els últims exercicis, l’obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte “d’inversió financerament sostenible” i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans, segons va explicar l’Alcalde, Zeus Serrano. El ple va aprovar per unanimitat la resolució de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, perquè els recursos que són dels Ajuntament puguen ser utilitzats en beneficis dels seus veïns. En la resolució s’insta al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris a què, per la via d’urgència, adopten les mesures legislatives que permeten a les Entitats Locals reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seua mateixa quantia en qualsevol iniciativa que consideren oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l’únic límit de no posar en risc la seua estabilitat pressupostària.

També en l’apartat econòmic es va donar compte de l’informe de morositat i d’execució del pressupost del primer trimestre, i es va aprovar la concessió d’un suplement de crèdit per transferències, que servirà per a l’arrendament d’una cabina de dades informàtiques. Aquest punt es va aprovar amb els vots en contra del PP, segons va argumentar el seu portaveu, Javier Lozano, perquè el PP ja va votar en contra dels pressuposts.

vot PPvot equip govern

En un altre ordre d’assumptes, es va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, una subvenció de 9.541 euros adscrita a les Ajudes a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, que es destinaran per a la vigilància de Segària i les despeses relatives a Protecció Civil (dietes, gasolina i transport), així com a campanyes de conscienciació en matèria de prevenció d’incendis.

El ple també va aprovar una moció, presentada pel Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, per al tancament de la central nuclear de Cofrents. En la moció s’insta al govern de la Generalitat Valenciana i al govern central a demanar el tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents al març de 2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals. La moció va eixir avant amb l’abstenció del PP.

pere picornelloposicio arguments

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 D’ABRIL

Ondara, 25.04.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 d’abril de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 706/2017. Aprovació Acta de la Sessió anterior (31/03/2017).

2.- EXP. 900/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 846/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe Morositat i PMP 1er Trimestre 2017. Donar compte.

4.- EXP. 845/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe 1er Trimestre Execució del Pressupost General de 2017. Donar compte.

5.- EXP. 847/2017. Matèria Proposta de l’Alcaldia al Ple Municipal reclamació al Govern Central autorització reinversió del superàvit de les Entitats Locals.

6.- EXP. 830/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit per Transferències. Aprovació Provisional.

7.- EXP. 829/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit Aplicació Superàvit. Amortització parcial préstec pla proveïdors 2012. Aprovació Provisional.

8.- EXP. 874/2017. Matèria 3002. Subvencions Conselleria. Ajudes Destinades a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals. Ratificació Acord JGL.

9.- EXP. 932/2017. Moció pel tancament de la central nuclear de Cofrents.

10.- EXP. 900/2017. Precs i Preguntes.

unanimitat

ONDARA SOL·LICITA A CONSELLERIA QUE L’HOSPITAL COMARCAL PORTE EL NOM DE TORRENT GUASP

  • La moció va ser aprovada per unanimitat en el ple del divendres

  • Ondara aprova el Pla de Comunicació Institucional 2017 amb l’abstenció del PP

Ondara, 03.04.17. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el divendres per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i PP) una moció per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que l’Hospital Comarcal porte el nom de Doctor Torrent Guasp, com a forma d’honrar al prestigiós cardiòleg, vinculat a Dénia i a la Marina Alta bona part de la seua vida professional i personal. En realitat, la moció aprovada pel ple del divendres suposa ratificar la moció que l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el 5 d’agost de 2005, que ara s’ha ratificat amb el suport de tots els grups polítics municipals.

En concret, en la moció aprovada pel ple d’Ondara divendres passat s’indicava que “el Dr. Torrent Guasp, i ja son pare també, va exercir tota la seua vida professional dedicada a la medicina en diversos municipis de la comarca i quan, a resultes de la gran transcendència mundial de les seues investigacions al voltant del cor, li van proposar anar a investigar a llocs molt llunyans de la seua estimada comarca, va preferir ubicar el seu laboratori i la seua tasca investigadora a Dénia i desplaçar-se per tot el món per a exposar la seua teoria i els seus avanços. Per tant, tenint present la trajectòria professional del desaparegut Dr. Torrent Guasp, la seua vinculació al món de la medicina i l’enorme transcendència de les seues investigacions, així com l’estima que sentia per Dénia i la comarca,” el ple d’Ondara sol·licita a la Conselleria de Sanitat que el nom del centre hospital comarcal ubicat a Dénia passe a dur el nom de: “Hospital Comarcal Dr. Torrent Guasp”. La figura del Doctor Torrent Guasp i la reivindicació que l’hospital porte el seu nom, coincideix amb el monogràfic que li ha dedicat recentment la revista Daualdeu, i que va ser presentat recentment a Ondara.

D’altra banda, en el ple el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera, va donar compte de la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016. L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros). En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). En matèria econòmica també es va donar compte al ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es va aprovar, amb el vot en contra del PP, un suplement de crèdit del pressupost 2017.

vot ppvot equip govern

Per unanimitat va ser aprovada la creació de fitxers de les sessions de plens i el document de política de seguretat de la informació. 

PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

Quant al Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant, va ser aprovat amb el vot a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP, la regidora del qual, Dolores Mediavilla, va argumentar que atés que és un nou document, esperaran a veure com evoluciona per si en un futur realitzen propostes.

Segons va explicar el Regidor de Comunicació, José Ramiro, el pla assenta les bases de la comunicació de l’Ajuntament i de com ha de funcionar la ràdio, obrint la ràdio municipal a la participació. A més a més, s’unifica en una única partida les depeses en comunicació. Quant a l’emissora municipal, va explicar les millores tècniques i el nou personal amb què s’ha dotat a la ràdio, i va detallar que des del 10 de gener s’han posat en marxa 18 nous programes amb la participació de més de 200 persones.

punt pla comunicacio

Ayuntamiento Ondara

L’AJUNTAMENT D’ONDARA COMENÇA A SER FINANCERAMENT SOSTENIBLE

El romanent de tresoreria de 2016 (1.841.570 euros) és superior al préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (del que falta per pagar 1.289.542 euros), motiu pel qual, 399.094 euros ja es poden utilitzar per a amortitzar préstecs

Ondara, 31.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui divendres el ple ordinari corresponent al mes de març, en el que destaca el marcat caràcter econòmic de la sessió. Entre els punts de l’ordre del dia figura la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016, de la que donarà compte el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera.

L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros).

Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiu als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Ondara comença a ser “financerament sostenible”; que és la condició necessària per a poder destinar el superàvit a amortitzar el deute (cal indicar que l’Ajuntament d’Ondara encara deu enguany 2.524,435,77 euros corresponent al préstec subscrit per l’Ajuntament en 2012 per a fer front al pagament a proveïdors, així com a altres préstecs subscrits amb diferents entitats bancàries per a sufragar projectes de les anteriors legislatures.)

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). L’Ajuntament d’Ondara compleix així mateix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.

A més d’aquest punt, en matèria econòmica també es donarà compte en el ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es debatrà l’aprovació d’un suplement de crèdit del pressupost 2017.

Al marge de l’apartat econòmic, en els punts de l’ordre del dia figura la creació de fitxers de les sessions de plens; el document de política de seguretat de la informació; i el Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant.

ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Ondara, 28.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el divendres 31 de març de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXPT 400/2017. Aprovació Acta de la Sessió Anterior (23/02/2017)
2.-EXPT 706/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar Compte.
3.-EXPT 679/2017. 2000 ENS. LOPD. Creació fitxer sessions de plens. Aprovació.
4.-EXPT 301/2017. 4009 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2018-2020. Donar compte.
5.-EXPT 230/2017. 4009 PRESSUPOST. Liquidació pressupost general exercici 2016. Donar compte.
6.-EXPT 230/2017. 4009. PRESSUPOST. Informe intervenció sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les Inversions financerament sostenibles. Donar compte.
7.-EXPT 637/2017. 4009 PRESSUPOST. Aprovació suplement de crèdit pressupost 2017.
8.-EXPT 607/2017. 2016.ENS. LOPD. Document política de seguretat de la informació. Aprovació.
9.-EXPT 736.17. PARTICIPACIO. Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017.

 

10.-EXPT 706/2017. Precs i Preguntes.

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 23 DE FEBRER

Ondara, 21.02.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 23 de febrer de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EP 167/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26/01/2017)

2.-EP 400/2017. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.-EP 118/2017. MATÈRIA. PRESSUPOST. DONAR COMPTE INFORME 4º TRIMESTRE EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016

4.-EP 119/2017.MATÈRIA. PRESSUPOST INFORME MOROSITAT I PMP 4º TRIMESTRE 2016

5.- EP 161/2017. 5701 PATRIMONI CULTURAL. PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT EN MATÈRIA DE NOMENAMENT CARRERS, PLACES I EDIFICIS PÚBLICS

6.- EP 419/2017 PROPOSTA REGIDORA D’IGUALTAT SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

7.- EP 400/2017. PRECS I PREGUNTES

arxiu ple centre de dia unanimitat

EL CENTRE DE DIA D’ONDARA, INCLÒS EN EL PLA D’OBRES DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT AMB 337.500 EUROS

  • Els 150.000 euros restants, inclosos en el pressupost municipal per a inversions en 2017, seran sufragats per l’Ajuntament

  • Ondara va acordar per unanimitat en juliol de 2016 sol·licitar la subvenció per al Centre de Dia

Ondara, 17.02.17. La construcció del Centre de Dia d’Ondara és una de les obres incloses en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputació d’Alacant 2017, segons va ser presentat ahir pel Diputat de Plans de Millores a Municipis, Bernabé Cano, als portaveus dels grups de la corporació provincial. El Pla serà sotmès a votació en el ple ordinari de la institució provincial del proper mes de març. A la construcció del Centre de Dia d’Ondara, la Diputació Provincial d’Alacant destinarà 337.500 euros, el que suposa el 70% del pressupost de l’obra, que ascendeix a 487.500 euros.

Segons s’especificava en la memòria valorada, es pretén dotar a Ondara de les instal·lacions d’un centre de dia per a majors dependents que vinga a cobrir les necessitats existents al municipi. El Centre de Dia s’ha projectat per a construir-ho en una parcel·la qualificada com a sòl urbà dotacional de 1.153m2 i de titularitat municipal ubicada al carrer Josep Grimalt Mauro 3, cantó amb el carrer Poeta Teodor Llorente (zona urbana de Tossals). La parcel·la està ubicada en una illa de 10.000 m² que és de titularitat pública en la seua totalitat, i que està formada per una zona verda i la parcel·la en qüestió. Es preveu que el centre de dia per a persones dependents preste servei per a 30 places, i que es construïsca una edificació de planta única per a major funcionalitat. El termini d’execució s’estima en 14 mesos.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Ondara va acordar per unanimitat en juliol de 2016 sol·licitar a la Diputació Provincial d’Alacant la inclusió de l’obra “Construcció de Centre de Dia d’Ondara” a l’empara de la convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a 2017. La construcció té un pressupost de 487.500 euros (IVA inclòs). El ple sol·licitava a la Diputació la concessió d’una subvenció de 337.500 euros, equivalents al 70% del cost de l’obra, i es comprometia a l’aportació municipal de 150.000 euros, equivalents al 30% del cost de l’obra. Al desembre de 2016, l’Ajuntament d’Ondara va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP, el Pressupost General per a 2017. Entre els capítols més rellevants del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara, la principal inversió pressupostada per a executar-se enguany 2017 és el Centre de Dia, per al que l’Ajuntament d’Ondara aportarà 150.000 euros, segons concretaven els comptes municipals de 2017.

concentracio ondara (1)

L’EQUIP DE GOVERN D’ONDARA SE SUMA A LES CONCENTRACIONS PER A DEMANAR A LA DIPUTACIÓ QUE PARTICIPE EN EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

La concentració a Ondara tindrà lloc hui a les 19:30 hores a les portes de l’Ajuntament

Ondara, 03.02.17. Hui divendres 3 de febrer, a les 19:30 hores, l’Equip de Govern d’Ondara (Compromís-PSPV) secundarà la concentració de càrrecs municipals convocada pels grups de Compromís i PSPV en la Diputació d’Alacant contra la decisió del govern de la Diputació de no participar en el fons de cooperació de la Generalitat Valenciana, que implicarà que 141 municipis alacantins “no puguen comptar amb els 13 milions d’euros que hauria de posar la Diputació d’Alacant”, segons apunten. Els municipis podrien usar aquesta inversió en el que cregueren oportú, potenciant l’autonomia municipal i el democràtic repartiment de fons amb criteris objectius. La decisió de la Diputació d’Alacant, a entendre de l’Equip de Govern d’Ondara, resulta perjudicial per als pobles. En el cas d’Ondara, aquest Ajuntament deixaria de rebre 93.727 euros.

Des de l’Equip de Govern d’Ondara han mostrat el seu suport i han confirmat la seua assistència a la concentració d’aquesta vesprada, que s’efectuarà en diversos municipis de la província. A Ondara, l’Alcalde, Zeus Serrano, ha confirmat la participació de l’Equip de Govern en la concentració, hui divendres 3 de febrer, a les 19:30 hores a les portes de l’Ajuntament d’Ondara, com a protesta per la no adhesió de la Diputació a aquest fons. Es convida a participar a tots els regidors de la corporació municipal.

concentracio ondara (2)

Cal recordar que tots els partits amb representació municipal en l’Ajuntament d’Ondara (Compromís, PSPV i PP) van aprovar per unanimitat, en el ple de l’1 de desembre de 2016, instar a la Diputació perquè participe en el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. El dit fons destinarà al municipi d’Ondara 93.727 euros en 2017, amb fons procedents de la Generalitat Valenciana. Però aquesta quantitat que es destina a Ondara es podria duplicar, ascendint a un total 187.454 euros, si la Diputació Provincial d’Alacant participara en el dit Fons, en compte de destinar les subvencions de forma nominativa.

L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano ha manifestat que el motiu d’aquestes concentracions és demanar “a la Diputació Provincial d’Alacant que realitze una distribució equitativa dels fons destinats als municipis perquè no existisquen problemes d’arbitrarietat i clientelisme, com ocorre en l’actualitat i des de fa anys en el repartiment dels fons dirigits als pobles de la província”. Respecte al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, cal recordar que es tracta d’injecció de capital en els pressuposts municipals, atés que cada ajuntament té llibertat per a gastar-los en els projectes que desitgen, en compte de ser una subvenció nominativa.

yves regidor

EL NOU REGIDOR PEL PP, YVES GREGORI BOSCH, VA PRENDRE AHIR POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC

   yves regidor

Ahir es va estrenar el nou sistema de sonorització del saló de plens

Ondara, 27.01.17. L’Ajuntament d’Ondara va estrenar, en el ple ordinari celebrat anit, el nou equip de so que s’ha instal·lat al saló de plens de l’edifici consistorial, amb el que s’ha millorat l’escolta de les intervencions de tots els regidors de la corporació municipal a les sessions plenàries, com es va poder comprovar ahir. També s’ha millorat la qualitat de l’emissió dels plens en directe i de la seua audició a través del canal de youtube de l’Ajuntament.

En el ple ordinari celebrat ahir a l’Ajuntament d’Ondara, va prendre possessió del seu càrrec el nou regidor del grup municipal Popular, Yves Gregori Bosch. S’ha completat així el grup municipal del PP amb els seus cinc regidors (després de la renúncia a la seua acta de Toni Doménech el passat mes de novembre de 2016). Es tracta de la tercera nova incorporació d’un regidor al grup municipal popular, des de la formació de la corporació municipal d’Ondara al juny de 2015. Després de la renúncia a les seues actes dels regidors del PP Natalia Mateu, Ximo Ferrando i Toni Doménech, s’han incorporat al grup municipal popular Javier Lozano, Antonia Ivars, i ara Yves Gregori, quedant únicament dos regidors del PP, dels cinc que originàriament van prendre possessió del seu càrrec fa any i mig (romanen Isidro Catalán i Dolores Mediavilla). I havent-se realitzat, d’aquesta manera, una renovació de més de la mitat dels edils populars. En el ple celebrat anit, Yves Gregori va rebre la insígnia com a nou Regidor per part de l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano.

D’altra banda, el ple ordinari celebrat anit va aprovar la proposta de l’Equip de Govern per a instar el Govern d’Espanya a eliminar la taxa de reposició d’efectius en la funció pública. La proposta va acordar “instar el Govern d’Espanya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques perquè procedisca a modificar la política de restricció a l’ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demanda, procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius que està llastrant i precaritzant la funció pública”. Segons es va posar de manifest en l’acord adoptat, que va ser llegit per l’Alcalde, Zeus Serrano, “el nivell d’ocupació públic estable en l’Administració local valenciana cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública concurrència i mecanismes selectius adequats. L’augment de la temporalitat (amb una mitjana de 120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 des de començaments d’any 2014), la privatització de serveis o la seua disminució són les conseqüències, no excloents entre si, d’aquest procés de destrucció d’ocupació pública estable”. El punt va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern i l’abstenció del PP, el portaveu dels quals, Javier Lozano, va lamentar que no s’haguera consensuat amb tots els partits aquesta proposta.

vot favor equip governabstencio pp

En l’apartat de precs i preguntes, des del grup municipal del PP, el seu portaveu Javier Lozano va preguntar sobre el tall d’un pi al carril bici; també sobre l’arbre al costat del Pont del Prado en el que es van instal·lar les llums de Nadal (perquè es realitze un informe sobre el seu estat) i va demanar que es revisen els fanals de l’enllumenat públic, en haver detectat que molts no funcionen. Finalment, va demanar a l’Alcalde que s’informe directament el partit de l’oposició de les coses importants que passen al poble, com per exemple de la situació d’emergència per les nevades decretada la setmana passada.

debat ple