edific llar juvenil (2)

ONDARA PORTA A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A DESTINAR 130.000 EUROS DEL SUPERÀVIT AL CENTRE JUVENIL

Passarà per ple també la petició de subvenció a la Diputació per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants fins al centre del nucli urbà

Ondara, 26.04.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 26 d’abril, i entre els assumptes de l’ordre del dia, figura una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, per a destinar part del superàvit pressupostari de 2017 a inversions financerament sostenibles; en concret, es passaran 130.000 euros del romanent de tresoreria a la partida de la Llar juvenil, per a executar la segona fase d’aquest centre juvenil. D’aquesta manera, segons remarca l’Alcalde, José Ramiro, se sumaran 130.000 euros més per a la posada en marxa d’aquest projecte, que comptarà (després d’aquesta modificació de crèdits), amb una dotació pressupostària aquest exercici que ascendeix a un total de 260.000 euros, perquè ja havia consignada una partida d’altres 130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal de 2018, per a la primera fase de la Llar Juvenil. Cal recordar que l’espai juvenil s’ubicarà, després de les corresponents obres de construcció, en l’edifici inacabat situat en l’entrada oest del nucli urbà. En el ple del passat mes de febrer 2018, es va aprovar per unanimitat la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9, de manera que l’Ajuntament va adquirir aquesta finca per a destinar-la a “Llar Juvenil”. L’espai “Llar Juvenil” comptarà amb aules polivalents, de formació, oci i animació. Es crearan tres plantes diàfanes. La intenció és que l’espai òbriga les seues portes a finals d’enguany 2018.

En el ple ordinari d’abril també s’abordarà la petició de subvenció a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en el Pla Provincial de Cooperació a obres i serveis de competència municipal 2019 (PPOS 2019). L’Ajuntament d’Ondara demanarà subvenció per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà. Per a això, des de l’oficina tècnica municipal de l’Ajuntament s’ha redactat un projecte en què s’indica que es pretén dotar al municipi d’un recorregut més funcional, accessible i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble (Ajuntament i Prado). L’actuació es pretén dur a terme des de la zona verda existent al carrer Picasso. Es pretén una remodelació de l’aparcament situat al carrer Picasso, amb una millora ambiental i paisatgística conseqüent amb el seu entorn (pegat al barranc). En el carrer Pintor Segrelles es proposa principalment una remodelació de la plaça triangular que actualment conforma una esplanada d’asfalt per a aparcament de vehicles. Es considera important també posar en valor el passeig existent a l’altre costat del barranc, una vegada creuat el pont, i que es troba entre aquest i la part posterior dels edificis existents al carrer Carlos Arniches. L’actuació pretén en general un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental. El termini d’execució per a la realització de les obres s’estima en 10 mesos, i el pressupost de les obres, ascendeixen a 450.000 euros IVA inclòs.

En un altre ordre d’assumptes, en el ple es debatrà la modificació del reglament del servei d’abastiment d’aigua potable i sanejament d’Ondara. La modificació es referix a incloure en el reglament una disposició addicional sobre la facturació en supòsits de fuga, en la instal·lació interior de la vivenda. Detallant que en els supòsits en els quals es produïsca una fuga d’aigua per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client acredite que ha resolt la incidència i reparat la fuga, l’entitat gestora aplicarà en la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament o organisme competent en un o com a màxim dos períodes de facturació. Podent sol·licitar-se el pagament ajornat per un període màxim de sis mesos.

En un altre àmbit, passarà per ple la moció per al restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat. L’acord inclou recuperar els nivells de finançament de la Llei de la Dependència per part dels pressupostos generals de l’Estat (previs als retalls del 2012); augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir així la llei que preveia l’obligatorietat de finançar el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les administracions (govern central i comunitats autònomes); i promoure un Pacte d’Estat per la Llei de la Dependència i els Serveis Socials amb les comunitats autònomes, les organitzacions del Tercer Sector, les Plataformes d’afectats, familiars, usuaris i tots els grups polítics, per a actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el territori nacional.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’ABRIL 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’abril de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2, PLENS/2018/3. Aprovació de les Actes anteriors (22 de febrer de 2018 i 29 de març de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/4. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 217/2018. 4002 PRESSUPOST. Compte General del Pressupost General de 2017. Aprovació definitiva.

4.- EXP. 648/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 2/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a IFS.

5.- EXP. 565/2018. 3003 SUBVENCIONS. EXCMA DIPUTACIÓ D’ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS 2019.

6.- EXP. 528/2018. 3002 SUBVENCIONS. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JGL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2018.

7.- EXP. 797/2018. NORMES MUNICIPALS. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ONDARA. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.- EXP. 789/2018. 1000 MOCIÓ. Proposta de resolució sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni Especial de la Seguretat Social dels Cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat.

9.- EXP. PLENS/2018.4 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.4 Precs i Preguntes.

jose ramiro (1)

L’ALCALDE D’ONDARA INFORMA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA MILLORA DEL PARC INDUSTRIAL MARJALS 5, 6 I 7

El PP va presentar una moció per a reprovar a l’Alcalde en considerar que va mentir en el ple del 22 de febrer en què es va aprovar aquesta modificació

Ondara, 03.04.18. En el ple ordinari celebrat dijous passat 29 de març a l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde, José Ramiro, en l’apartat d’informes de l’Alcaldia, va realitzar una intervenció referent a la millora del sector industrial Marjals 5, 6 i 7. La dita intervenció va estar motivada pel debat sorgit en el ple del passat mes febrer (22 febrer 2018), en el que l’Ajuntament d’Ondara va aprovar de forma definitiva la modificació puntual del Pla Parcial de millora del sector industrial Marjals 5,6 i 7, amb els 8 vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i els 5 en contra del PP.

La dita aprovació va ser objecte, en el ple de febrer, d’un tens debat entre l’Equip de Govern i l’oposició, i també va comptar amb les intervencions de dos representants d’una de les parts dels propietaris afectats per aquesta modificació del pla parcial. Amb la modificació s’obri la porta a la compatibilització, en el parc comercial, del sòl qualificat com a industrial per a fer el seu ús compatible amb el comercial, i permetre així la implantació de noves activitats comercials en el sector Marjals 5, 6 i 7. L’Ajuntament d’Ondara, amb el Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7, pretén permetre la compatibilitat de l’ús comercial en les zones tipus A, i reduir els usos industrials més impactants.

Després de la intervenció efectuada per l’Alcalde en el ple de dijous passat 29 de març, en la que va detallar tota la tramitació seguida en aquesta modificació del sector industrial Marjals 5, 6 i 7, des del PP es va presentar una moció per urgència demanant al ple “la reprovació de l’Alcalde José Ramiro davant d’uns fets que es consideren greus i intolerables; els ciutadans d’Ondara no es mereixen un alcalde que mentix descaradament perjudicant els interessos d’Ondara”. A juí del PP, i segons va recalcar el seu portaveu Javier Lozano, “queda demostrat que l’Alcalde José Ramiro va mentir a tots els ciutadans en el ple del passat dia 22 de febrer, per la qual cosa demanem la seua reprovació”. La urgència de la moció va ser votada per unanimitat, i posteriorment la moció va ser rebutjada amb els vots a favor del PP i en contra de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, al·legant que ja s’havia realitzat tota l’explicació pertinent minuts abans.

vot pp vot equipc govern

TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR INDUSTRIAL MARJALS 5, 6 I

Dijous passat, en el ple ordinari de març, l’Alcalde, José Ramiro, va donar compte de tota la tramitació que s’ha realitzat al projecte del parc comercial des que va ser projectat com a “industrial” en 1999, fins aquesta última modificació aprovada definitivament el passat 22 de febrer de 2018. Aquest parc comptava amb un terreny pur comercial, i amb altres tres tipus més: A, B i C que eren industrials purs, és a dir, tota la resta d’usos eren incompatibles. Ramiro va explicar que des de la presentació de la modificació de la parcel·la A, fins a l’aprovació definitiva el passat 22 de febrer, el termini havia sigut de 238 dies, quasi 8 mesos, més temps que en la modificació aprovada l’any 2008 (davall l’anterior corporació) per a la parcel·la industrial del tipus B (a la que se li va compatibilitzar els usos comercials, igual que s’havia fet anteriorment al tipus C en 2004). Sobre la modificació de la parcel·la C en 2004, va destacar que, revisant la documentació, sorprèn que la modificació va incloure, “sense haver-ho demanat el ple” una compatibilitat d’usos en un dels tipus d’industrial, només el tipus C, i se li va augmentar l’edificabilitat a les parcel·les del tipus C. En resum, segons va indicar l’Alcalde, “les tres modificacions fan el mateix: no canvien l’ús de les parcel·les industrials sinó que fan compatible l’ús terciari i eviten la indústria “dura”, donant més possibilitats a empreses que vullguen implantar-se”. Les tres modificacions estan realitzades de manera pormenoritzada, no estructural com demanava l’al·legació que es va desestimar. La modificació de 2004 (parcel·la C) va ser tramitada en 62 dies i a l’agost; la modificació de 2009 (parcel·la B) en 221 dies; i la de 2017 (parcel·la A), que s’ha acabat aprovant en 2018, en 238 dies. Per tant, va afirmar José Ramiro que “quan s’acusa a l’Equip de Govern de portar de manera urgent la modificació, cal recordar que és la més llarga de les 3, pareguda a la del tipus B i lluny de la del tipus C, que va ser temps rècord, sent totes elles detallades (simplificades)”.

jose ramiro (1)

Ramiro va indicar que, per prudència, realitzava ara aquesta explicació, atès que dimecres passat va acabar el termini en què la Conselleria podia fer observacions, requeriments o al·legacions, i, en aquests moments, no hi ha cap notificació al respecte. Argumentant que “respectem els terminis i en breu publicarem la modificació en el BOP perquè entre en vigor”. L’Alcalde va assegurar que “aquest Equip de Govern, en tot el procés, s’ha reunit amb els diferents propietaris que han volgut reunir-se amb nosaltres; no sols propietaris de les parcel·les de tipus C, sinó d’altres, perquè no hi ha només uns propietaris, sinó que hi ha de diversos tipus, segons on tenen la propietat”. Respecte d’això, va matisar que “en aquestes reunions hem escoltat de tot; des de les negociacions que hi ha hagut des d’un principi amb operadors molt concrets, fins a demanar-nos que no realitzàrem la modificació fins que ells no hagueren venut la seua parcel·la”, al que va afegir “després d’11 anys per a donar eixida a les seues parcel·les i no deixar-les buides, el poble d’Ondara s’ha d’esperar 11 anys més?; el poble no pot esperar més en el desenvolupament del parc comercial; cal donar-li més possibilitats de desenvolupament, la qual cosa es permet aquesta modificació”. Recalcant que “vist el panorama, l’interès general del poble no és l’interès d’uns propietaris, i per tant decidim externalitzar i tecnificar al màxim aquesta modificació per a fugir de qualsevol ingerència”.

jose ramiro (2)

Així mateix, va concretar que “la primera comunicació registrada en l’ajuntament d’Ondara per part de Decathlon, és un contacte i un correu electrònic dirigit al govern municipal de juny de 2004, dirigida a l’alcalde d’aquell moment. A més, un dels veïns amb qui ens reunim, ens va dir que havia estat en negociació amb ells. Que Decathlon està interessat, igual que molts altres operadors, se sap des de fa molts anys”, va recalcar Ramiro. No obstant això, “a la pregunta de l’oposició de si sabíem qui anava a implantar-se, doncs a hores d’ara no sabem qui va a implantar-se, perquè no ha entrat cap llicència d’activitat, i els tractes es fan entre operadors i propietaris de terrenys; l’Ajuntament només dóna llicències d’activitat, quan es demanen”.

Respecte a la parcel·la de l’Ajuntament, va informar que la darrera valoració que hi ha és de l’any 2008, amb un valor d’uns 800.000 euros, matisant que “en aquest moments, quin preu té? Per la part d’aquest Equip de Govern, cap valor, ja que no hi ha interès de vendre-la i tampoc hem rebut cap oferta de cap interessat a comprar-la”. Afegint que no existeix únicament la possibilitat de vendre la parcel·la, sinó que també es pot cedir a alguna entitat supramunicipal per a instal·lar un servei que interesse al poble o a la comarca. “No tenim perquè vendre-la, per tant, no té preu” segons va dir l’Alcalde. A l’hora de parlar de la parcel·la municipal, segons va dir José Ramiro, sorgeix també la pregunta de “per què el poble té una de les pitjors parcel·les del polígon, la que està arraconada, amb pocs metres de façana, que no passa ningú per davant si no s’enganya de carrer… Qui governava quan es va fer la reparcel·lació, i per què no van vetlar en aquell moment pels interessos de tots, i lluitant per tindre una parcel·la millor situada? El Partit Popular”, va asseverar Ramiro, el qual va dir que “ens va sorprendre molt la visceralitat i la parcialitat amb què el Partit Popular va parlar en defensa d’uns propietaris davant dels interessos generals del poble; a més, sabent que ells ja havien impulsat dues modificacions idèntiques a la nostra”. Ara bé, segons va dir, “quedaran retratats com a únic partit que ha votat en contra d’una modificació d’aquest tipus i per tant, ha votat en contra d’una millora del parc comercial, i pensem que ha votat en contra de la implantació de noves empreses que portaran ocupació i desenvolupament al poble”.

Per a acabar l’informe, José Ramiro va arreplegar les darreres paraules de la intervenció del Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, quan va defendre el punt el 22 de febrer: “l’Ajuntament d’Ondara, i més concretament l’equip de govern de Compromís i PSPV que han votat a favor, el que ha considerat, des de l’acord del 28 de setembre on es va iniciar tot el tràmit, fins a hui, és vetlar pels interessos col·lectius del poble, pensant en el benefici conjunt que pot portar per a totes i tots facilitar la implantació d’empreses de característica comercial i/o de serveis en totes les zones del Polígon”.

MOCIÓ DEL PP DEMANANT LA REPROVACIÓ DE L’ALCALDE

javier lozano

Després d’aquesta explicació de l’Alcalde, des del Partit Popular es va presentar al ple una moció per urgència al·legant que “queda demostrat que l’Alcalde, José Ramiro, va mentir a tots els ciutadans en el ple del passat dia 22 de febrer, per la qual cosa demanem la seua reprovació”. En la moció, presentada pel portaveu del PP, Javier Lozano, es demanava “la reprovació de l’Alcalde José Ramiro davant d’uns fets que es consideren greus i intolerables; els ciutadans d’Ondara no es mereixen un alcalde que mentix descaradament perjudicant els interessos d’Ondara”. En la moció del PP s’argumentava que en el ple del passat 22 de febrer, l’Alcalde, a la pregunta del portaveu del PP, Javier Lozano, sobre si «sabia o coneixia de l’interès d’alguna empresa – operador a muntar en la zona que s’estava requalificant», responia que no, i afegia “de forma irònica, no ser mentalista”; afegint la moció que una vegada acabat el ple, van intervenir dos propietaris de parcel·les en la zona comercial afectada, afirmant que «l’Alcalde sí que coneixia l’existència d’una empresa interessada a instal·lar-se en la nova zona comercial que s’acabava de requalificar, a més de tenir signada una carta d’intencions».

“Aquestes afirmacions d’aquests afectats”, continua la moció popular “es fan més consistents en comprovar el dia següent la premsa, en la que s’anuncia l’obertura d’una nova empresa en aquesta zona; és més, fins a la mateixa empresa ho afirma a principis de febrer en premsa, i donen per fet que van a instal·lar-se a Ondara, el que ens fa pensar, com tenia l’empresa aquesta seguretat d’anunciar aquesta obertura?; ens sembla gravíssim, ja que no s’havia ni celebrat el Ple”. A més, el PP afirmava en la moció que “abans de l’aprovació en el ple d’aquesta requalificació de terrenys, alguns perjudicats van afirmar que un dia després que es registrara a l’Ajuntament una al·legació, l’empresa de referència va amenaçar propietaris que llevaren les al·legacions”, motiu pel qual, des del PP es pregunten “Com li va arribar a l’empresa un dia després aquesta informació de l’existència d’al·legacions? Qui filtrà aquesta informació a l’empresa interessada? Hi ha documentació lliurada en aquest Ajuntament d’aquest operador interessat a instal·lar-se en la zona industrial com comercial en data d’avui? Va fer l’Alcalde alguna gestió a nivell particular amb particulars o empreses, per a beneficiar algun interessat o operador en comprar en alguna zona industrial o comercial del centre comercial?”. Per al PP, va quedar demostrat que l’Alcalde va mentir en el ple de febrer i per això van demanar la seua reprovació, que va ser rebutjada per l’Equip de Govern, després d’haver realitzat l’Alcalde l’explicació de tota la tramitació seguida en el sector.

Enllaç al ple del 29 de març:

https://www.youtube.com/watch?v=cT9hkgYHvzg

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA AMORTITZARÀ 521.560 EUROS DEL PRÉSTEC DEL PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Passarà per ple demà la modificació de crèdits per a aplicar el superàvit pressupostari de 2017 a amortitzar deute

Ondara, 28.03.18. Ondara celebra demà dijous 29 de març el ple ordinari del mes (a les 14 hores en compte de a les 20:30 hores, per a evitar coincidir amb actes de la Setmana Santa). En la sessió s’abordaran diversos assumptes d’interès. Entre ells, en l’apartat econòmic, destacarà la modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari de 2017 per a amortitzar el deute. En concret, la proposta consisteix a utilitzar 521.560 del romanent de tresoreria de 2017 per a amortitzar part del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (a qui es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 i del que encara falta per amortitzar 784.604 euros). El motiu d’aquesta operació és que, per segon any consecutiu, el romanent pot destinar-se enguany 2018 al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Vídeo – actes per a les sessions d’òrgans col·legiats

En la sessió plenària també s’abordarà la proposta per a establir el suport de vídeo- àudio per a registrar les intervencions de les sessions dels òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern Local i qualsevol altre Òrgan Col·legiat de la Corporació); modificant així el suport de les actes escrites per vídeo – actes (un suport digital que arreplegarà en vídeo-àudio les intervencions mencionades). L’actual sistema pel qual les intervencions es transcriuen al llibre d’actes implica, en l’actualitat, una alta dedicació de recursos humans i de temps per a obtenir com resultat la transcripció literal de l’acta a partir de la gravació de l’àudio d’una sessió, que d’una altra forma, podria alliberar part d’aquests recursos i temps a fi de poder atendre altres necessitats.

Amb aquesta modificació que passa per ple, a més de complir amb el que disposa l’article 91.1 del ROF, es millorarà el resultat final perquè les intervencions no sols s’arreplegaran amb total integritat, sinó que és possible reflectir també el to, els matisos i inflexions de la veu (aspectes que no es manifesten en una acta escrita), pel que la gravació de vídeo-àudio és una resposta més eficaç per a aconseguir l’objectiu de reproduir fidelment el que ha succeït en cada sessió. Amb l’aprovació de la dita proposta, ja no serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions en l’acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplega.

Adhesió al pla “Edificant” de la Generalitat

En matèria d’educació, el ple ordinari de març incorpora a l’ordre del dia la proposta d’adhesió al Pla de Cooperació “Edificant” amb la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres docents públics de la Generalitat. Les administracions locals interessades a adherir-se a aquest pla de cooperació han de realitzar la corresponent sol·licitud, prèvia consulta al Consell Escolar Municipal; constant ja la disposició favorable a l’adhesió dels dos centres docents del municipi (el CEIP Sanchis Guarner i l’IES Xebic d’Ondara).

En la proposta es detallen les actuacions i propostes de reparacions i millores que han de realitzar-se als centres educatius d’Ondara, segons arrepleguen els informes dels directors d’ambdós centres. En el cas del CEIP Sanchis Guarner es detallen diverses actuacions d’urgència que cal realitzar: la impermeabilització de les cobertes, l’adaptació de la instal·lació elèctrica, la pavimentació del pati, el condicionament d’una segona eixida d’emergència, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la col·locació d’un ascensor, la pintura exterior de tot el centre, o culminar la substitució de les finestres d’alumini més velles, entre altres mesures. En el cas de l’IES es consideren reparacions urgents les inundacions al gimnàs, les portes de l’edifici de cicles formatius i les plaques de fusta del central, les goteres en les aules d’informàtica del segon pis, els cristalls fracturats en tots els edificis, els desaigües obstruïts que impedeixen utilitzar els serveis, la barana de la terrassa de sala de professorat que està solta, les goteres de la cantina, els clavills al sostre dels serveis, o que el sòl de les pistes esportives s’està trencant, entre altres actuacions que fa falta solucionar.

Sol·licitud d’inversions per a millorar els polígons

En matèria de subvencions, la sessió plenària compta amb la proposta de sol·licitud d’ajuda a la Generalitat Valenciana en la convocatòria de projectes d’inversió per a la millora de polígons. La proposta de subvenció que presentarà l’Ajuntament d’Ondara i per a la que demana l’ajuda autonòmica, ascendeix a un cost aproximat de 197.453 euros, i engloba actuacions en dues zones diferenciades; la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant; i el sector Marjals 5-6-7. En el cas de la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant les actuacions incloses en la petició de subvenció són la millora de l’enllumenat públic (canvi de lluminàries per LED); l’ambientació paisatgística i millora del trànsit mitjançant la construcció d’una mitjana i dues rotondes (incloent arbratge com a millora ambiental); la millora de la senyalització i identificació de carrers, la millora de la senyalització horitzontal i vertical, o la millora de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici. Respecte al sector Marjals 5-6-7, s’inclouen les següents millores de: enllumenat públic, senyalització horitzontal, vertical, identificació de carrers, paisatgística (mitjançant actuació en zona verda), de la imatge del polígon, i de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici.

Per a millorar les pensions de jubilació dels treballadors agraris

En l’àmbit de l’agricultura, el ple inclou en l’orde del dia la moció del Regidor delegat d’Agricultura, Pere Picornell, sobre pensions de jubilació de persones en règim de treballadors agraris.

La moció proposa que l’Ajuntament d’Ondara inste el Govern Central perquè equipare el Càlcul de l’import de pensió de jubilació de persones en règim especial de treballadors autònoms agraris i de treballadors agrícoles per compte d’altri, al del Règim General de la Seguretat Social, pel que fa a la integració dels buits de cotització dels anys que s’usen per al càlcul de la pensió. L’objectiu és aconseguir que els treballadors agraris reben una pensió igualitària a la resta de persones adherides al RGSS, perquè l’actual situació en la cotització dels treballadors agraris agreuja el problema de la subsistència de la vida al camp, provocant que cada vegada menys gent es dedique al treball de la terra i, que cada any hi haja més camps abandonats.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE MARÇ 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de març de 2018 a les 14:00 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2.- Aprovació acta de la Sessió anterior (22 de febrer de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/3. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP. 218/2018.4002 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2018-2021. Donar compte.

4.-EXP. 527/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 527/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a amortitzar deute. Aprovació provisional.

5.- EXP. 492/2018. 2000 SECRETARIA. Informe proposta d’acord relativa a l’establiment del suport vídeo- àudio per a registrar les intervencions de les sessions dels òrgans col·legiats.

6.- EXP. 224 /2018. 5800. EDUCACIÓ. Adhesió al Pla de Cooperació «Edificant» amb la Generalitat per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres docents públics de la Generalitat (Decret Llei 5/2017).

7.- EXP. 615/2018.3002 SUBVENCIONS. Proposta sol·licitud ajuda a la Generalitat Valenciana, convocatòria projectes d’inversió per a a la millora de Polígons.

8.- EXP 616/2018.8600 AGRICULTURA. Moció Regidor delegat Agricultura sobre pensions jubilació de persones en règim especial de treballadors agraris

9.- EXP. PLENS/2018.3 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.3 Precs i Preguntes.

unanimitat

L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA LA PERMUTA URBANÍSTICA QUE PERMETRÀ LA CREACIÓ DE l’ESPAI PER A JOVES AL CARRER PICASSO

El ple dóna compte de la liquidació del pressupost de 2017 i aprova el Pla d’Igualtat del personal de l’Ajuntament; el Reglament de l’Escoleta; i l’adhesió a la declaració institucional de la Diputació amb motiu del 25N

Ondara, 23.02.18. En la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament d’Ondara celebrada ahir, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís, i PP) la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9 de les germanes Miralles Pastor. Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament d’Ondara adquireix aquesta finca, que actualment està inacabada, amb la intenció de destinar l’immoble per a crear un espai per a jóvens, la “Llar juvenil”, segons va informar l’Alcalde, José Ramiro. Les germanes Miralles Pastor estan d’acord a alienar la dita finca, permutant-la per les següents propietats municipals: una vivenda dúplex en el carrer Tossals; un local comercial en planta baixa en el carrer Parri; una plaça de garatge en edifici en el carrer Verge de la Soledat; i dues places de garatge en el C.C El Prado, més el pagament en efectiu de la diferència del valor entre les propietats a permutar. Sent el valor de la finca de les germanes Miralles Pastor de 163.583 euros, i el dels immobles de propietat municipal de 125.548 euros. Per tant, l’Ajuntament d’Ondara entregarà a les germanes Miralles Pastor una quantitat en metàl·lic de 38.035 euros. Aquest acord de permuta va ser aprovat ahir per unanimitat en la sessió plenària, començant així les tramitacions per a aconseguir tenir a punt la primera fase de les obres de la “Llar juvenil” abans de finals de 2018.

unanimitat

En el ple d’anit també es va donar compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Ondara de l’exercici 2017, que se salda amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.577.104 euros, segons va informar el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera. La liquidació del pressupost general de 2017 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament; compleix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i la regla del gasto.

D’altra banda, en la sessió plenària es va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat entre dones i homes del personal empleat al servei de l’Ajuntament. El pla d’Igualtat va ser presentat per la Regidora de Personal, Raquel López.

regidoria personal raquel lopez

Es tracta d’un conjunt de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, encaminades a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Fixen els objectius concrets d’igualtat, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seua consecució. El pla preveu accions dins de les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, o ordenació del temps de treball, amb el propòsit d’afavorir la Igualtat. El document aprovat en el ple és una aposta decidida, per part de l’Ajuntament d’Ondara, per a fixar les bases d’un canvi real, transformador i generador de noves maneres de fer, igualitàries i basades en el respecte mutu entre dones i homes, en tots els àmbits de funcionament intern de l’Ajuntament. L’aprovació del pla d’igualtat del personal al servei de l’Ajuntament va ser negociat i dictaminat favorablement per part de la Mesa General de Negociació del 12 de febrer de 2018, en la que es va arribar a un acord entre la part representativa de la Corporació i la representació sindical dels treballadors i treballadores municipals.

També es va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) el nou Reglament de l’Escoleta Infantil Municipal. Segons va indicar la Regidora d’Educació, Mar Chesa, el reglament permetrà adaptar el servei que es presta des de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara a les actuals necessitats de les famílies usuàries, i, per a la seua elaboració, s’ha comptat la participació ciutadana i de les famílies, així com amb l’assessorament de tècnics, i la implicació de la Regidoria, l’empresa municipal i l’Alcaldia, havent-se redactat un Reglament complet i innovador, segons va dir.

regidoria educacio mar chesa

Entre altres coses, el Reglament arreplega que l’Escoleta seguirà el calendari laboral en lloc de l’escolar; tindrà un horari de 8 a 18 hores, i es facilitarà l’adaptació del nou alumnat del centre (“escoles obertes”, amb l’acompanyament de les famílies), així com la lactància materna. Al Reglament, a més, ha quedat definit que la inscripció en el primer any garanteix la plaça el segon. Respecte del menjador, s’ha detallat la seua capacitat màxima (25), especificant la possibilitat d’establir dos torns si la demanda ho requereix, de manera que sempre es podrà donar resposta a les necessitats de les famílies. Atenent als criteris de baremació, s’ha inclòs la situació acreditada de família monoparental, que rebrà puntuació en el cas que el nombre de matrícules siga superior al de places autoritzades. En el cas de desempat, el primer criteri a aplicar serà la vinculació dels progenitors amb el municipi, o siga que es prioritza que el servei de l’Escoleta es destine per a la gent del poble.

Així mateix, el ple va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups polítics, la moció d’adhesió a la declaració institucional de la Diputació d’Alacant amb motiu de la commemoració del 25 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que va ser exposada per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i en la que se subscriu l’adhesió de la Diputació al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. També per unanimitat va ser aprovada la moció amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

debat alcalde-pp

ONDARA APROVA COMPATIBILITZAR EL TERRENY INDUSTRIAL EN EL PARC COMERCIAL

L’objectiu és permetre la implantació de noves activitats comercials en l’àrea

Ondara, 23.02.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir de forma definitiva la modificació puntual del Pla Parcial de millora del sector industrial Marjals 5,6 i 7. Aquest punt va eixir avant amb els 8 vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, i els 5 en contra del PP. La dita aprovació va ser objecte d’un tens debat entre l’Equip de Govern i l’oposició (PP), i també va comptar, en el torn de paraula obert al públic, amb les intervencions de dos representants d’una de les parts dels propietaris afectats per aquesta modificació del pla parcial.

vot favor equip govern vot contra pp

Amb aquesta mesura, es pretén obrir la porta a la compatibilització, en el parc comercial, del sòl qualificat com a industrial per a fer el seu ús compatible amb el comercial, exactament igual com es va fer en el 2004 amb les parcel·les del tipus C, i permetre així la implantació de noves activitats comercials en el sector Marjals 5, 6 i 7. L’Ajuntament d’Ondara, amb el Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7, pretén permetre la compatibilitat de l’ús comercial en les zones tipus A, i reduir els usos industrials més impactants.

El punt d’ahir va suposar l’aprovació definitiva del Pla Parcial de Millora, la tramitació del qual va començar al setembre de 2017, i que va ser aprovat de forma provisional en el ple de desembre de 2017. Ara, es tramitarà l’expedient en Conselleria per a que done el vist i plau o al·legue, seguint així la seua corresponent tramitació en l’ens competent en matèria d’ordenació de territori i urbanisme. El Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va indicar que s’han desestimat la totalitat de les al·legacions per part de l’equip redactor del projecte, matisant que l’Ajuntament ha considerat “vetlar pels interessos col·lectius del poble, facilitant la implantació comercial i de serveis en totes les zones del polígon”.

El portaveu del PP, Javier Lozano, va demanar que el punt es quedara sobre la taula, per a arribar a un acord amb els propietaris, recordant que s’havien presentat al·legacions, i que podrien presentar un contenciós. Va indicar que l’equip redactor havia sigut contractat i va demandar que siguen els propis serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament els que responguen les al·legacions amb un informe propi. A més, va insistir en el fet de que l’Ajuntament posseeix una parcel·la de titularitat municipal que es veurà afectada per aquesta modificació en el planejament, podent fer que baixe el seu valor econòmic, segons va assegurar. Va argumentar que hi ha parcel·les en sòl comercial, i que per això no entenia la necessitat d’aprovar aquest acord.

portaveu pp javier lozano

L’Alcalde, José Ramiro, a més del Secretari Municipal, Juan Noguera, van recalcar que el procediment havia sigut l’adequat. Respecte a la participació dels serveis jurídics-tècnics en la resposta de l’al·legació, es va matisar que el mateix secretari signa com a propi l’informe de resposta d’al·legacions i la resta d’expedient de la modificació; a més, van estar partícips de la redacció del mateix.

debat alcalde-pp

A l’hora de defensar l’assentar-se amb els propietaris, Ramiro va preguntar que amb quins propietaris, ja que hi ha dos grups de propietaris afectats, i per això mateix «s’ha seguit el procés tècnicament sense entrar en interessos particulars», és a dir que «l’Ajuntament el que ha fet ha sigut vetlar pels interessos col·lectius de tota la ciutadania», que serà «bo per al conjunt del poble», i que estan tots els informes pertinents. Finalment la votació va eixir avant amb els vots en contra del PP.

En el torn obert del públic, van prendre la paraula dos representants de propietaris afectats per la modificació del pla parcial.

intervencions public tema pla marjals (2) intervencions public tema pla marjals (1)

Un d’ells va indicar que era una de les persones que havia presentat al·legacions, i que una gran superfície comercial dedicada a la roba i articles esportius vol implantar-se en el parc comercial d’Ondara, i que amb aquesta modificació podrà fer-ho, afegint que l’equip redactor està molt vinculat a la dita empresa. També va considerar que aquesta situació està causant un greuge comparatiu als propietaris de terrenys comercials, i va anunciar que presentaran un contenciós. L’altra persona que va prendre la paraula es va identificar com a representant d’una de les parcel·les comercials, exposant que tenen uns drets adquirits i que han pagat imposts durant anys com a terreny comercial, a diferència d’altres que tenen sòl industrial, i ara, amb aquesta modificació, “es regalen privilegis a canvi de res”, fent un “greuge injust” cap als propietaris de parcel·les comercials segons va dir.

Després d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va agrair la seua intervenció, matisant que estaven defenent els seus propis interessos, però “nosaltres defenem els interessos del poble”.

escoleta 3

ONDARA PORTA A PLE EL NOU REGLAMENT DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

L’Escoleta seguirà el calendari laboral en lloc de l’escolar; tindrà un horari de 8 a 18 hores; es facilitarà l’adaptació del nou alumnat del centre i la lactància materna

Ondara, 21.02.18. Aquest dijous 22 de febrer l’Ajuntament d’Ondara celebra el ple ordinari del mes. Entre els punts de l’ordre del dia es troba l’aprovació provisional del reglament de l’Escoleta Infantil Municipal. El reglament permetrà adaptar el servei que es presta des de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara a les actuals necessitats de les famílies usuàries, i, per a la seua elaboració, s’ha tingut en compte tant les aportacions realitzades per les famílies, com els resultats de les enquestes de satisfacció.

El Reglament té per objecte regular tant la gestió del servei com el règim intern de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara, establint les prestacions del servei, els procediments i els drets i els deures de tots els membres de la Comunitat Educativa. El Reglament serà el marc de convivència i de referència per al bon funcionament del Centre i dels distints membres de la Comunitat Educativa, guiant la solució dels problemes pràctics que es presenten en el desenvolupament de les activitats, i garantint un clima de tolerància i respecte.

Entre les qüestions que es detallen al Reglament, cal destacar que l’Escoleta Infantil Municipal seguirà el calendari laboral aprovat anualment (no el calendari escolar) i es dividirà en dos períodes. El període ordinari que s’iniciarà dins dels 6 primers dies de setembre fins al 30 de juny, i el període estival, comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

L’horari màxim del servei serà de 8 a 18 hores. El règim d’entrades i eixides serà, al matí, entrada entre les 8 i les 9:15 hores; i eixida de 11:45 a 13.00 hores. A la vesprada, entrada de 15 a 15:15 hores i eixida de 15 a 18 hores. El servei de menjador i descans es realitzarà de 12 a 15 hores (els alumnes que fan ús del menjador tenen l’opció de quedar-se a dormir i eixir de 15:00 a 18:00 hores, o bé no quedar-se a dormir i eixir a les 13:00 hores).

En el reglament també es detalla que es durà a terme un període d’adaptació per al nou alumnat amb horari reduït i incorporació progressiva, possibilitant l’acompanyament de les famílies.

D’altra banda, per a facilitar la lactància materna i tots els beneficis que comporta, el centre estudiarà, baix demanda de la família, la possibilitat d’alletar en horari del centre, sempre que no interrompa cap activitat programada de la classe. Pel que fa al biberó, sempre que siga possible, es facilitarà la programació de tomes de biberó abans i després d’horari escolar, però en cas que no siga possible, el biberó es donarà al centre preparat per a la seua administració.

En el Reglament de l’Escoleta també es detallen els drets dels xiquets i xiquetes; així com els drets i deures dels seus pares, mares o representants legals, entre altres qüestions.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 22 DE FEBRER 2018

Ondara, 20.02.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 22 de febrer de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018.1. Aprovació acta de la Sessió anterior (25 de gener de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP 144/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP 4º Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP 145/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució 4º Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP 215/ 201. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Liquidació Pressupost General 2017. Donar compte.

6.- EXP 215/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe inversions financerament sostenibles ( 2017) . Donar compte.

7.- EXP 50/2018. RRHH. Pla d’igualtat entre dones i homes del personal empleat al servei de l’Ajuntament d’Ondara . Aprovació

8.- EXP 29/2018. 2300 PATRIMONI. Permuta de distints béns municipals amb finca en carrer Picasso de les Sres. Miralles Pastor.

9. EXP:362/2018 NORMATIVA. Reglament Escola Infantil. Modificació. Aprovació provisional.

10.- EXP 1467/2017 Urbanisme. Planejament. Modificació Puntual del Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7 . Proposta d’Aprovació definitiva.

11.- EXP 396/2018. Moció Adhesió a la Declaració Institucional de la Diputació d’Alacant, amb motiu de la commemoració del dia 25 novembre, com a Dia Internacional contra la violència de gènere.

12.- EXP. PLENS/2018.2. Informes de l’Alcaldia Presidència.

13.- EXP. PLENS/2018.2. Precs i Preguntes.

equip de govern en ple

L’AJUNTAMENT D’ONDARA AMORTITZARÀ TOTALMENT ENGUANY 2018 EL PRÉSTEC DEL PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

El romanent de tresoreria de 2017 (1.577.104 euros) permetrà amortitzar totalment el préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (del que falta per pagar 784.604 euros) dos anys abans del que estava previst (l’amortització finalitzava en 2020), gràcies a la bona gestió econòmica realitzada

Ondara, 16.02.18. L’Ajuntament d’Ondara podrà amortitzar completament enguany 2018 el préstec del Pla de Pagament a Proveïdors a què es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 784.604 euros), segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquesta circumstància suposarà que el consistori aconseguirà amortitzar el dit préstec 2 anys abans del que estava previst (l’amortització total es preveia en 2020).

El motiu, com ressalta l’Alcalde, és la bona gestió econòmica realitzada pel departament d’Intervenció Municipal i per la Regidoria d’Hisenda que dirigeix Raquel López, així com la reducció de les despeses en general en totes les altres Regidories de l’Ajuntament. Això permetrà liquidar el pressupost general de l’Ajuntament d’Ondara de l’exercici 2017 amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.577.104 euros, segons donarà compte en la sessió plenària de la setmana que ve el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera.

Per segon any consecutiu, el romanent podrà destinar-se en 2018 efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors. 2017 va ser el primer any en què l’Ajuntament d’Ondara va començar a ser financerament sostenible, després del tancament de l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors de 399.094 euros.

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2017 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament. L’Ajuntament d’Ondara compleix així mateix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària, i la regla del gasto.