TALLER DE MINDFULNES – DIMECRES 20 DE FEBRER A LA CASA DE CULTURA D’ONDARA

Cartel Mindfulness

 

Taller de Mindfulness: El dimecres 20 de febrer de 20 a 22 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.

L’aforament està limitat a 30 persones i tindrà un cost de 5 euros, encara que per als associats a ACO i a Jovempa estarà bonificat. Inscripcions: marinaalta@jovempa.org

El taller ho realitzarà Ana Miguel López, Coach professional Directiva. Mindfulness de l’empresa Crecimiento y Liderazgo, amb el títol: COACHING DE EMPRESA Y PERSONAL “LIDERA TU VIDA, LIDERA TU ÉXITO” Dime dónde quieres llegar, y te preguntaré: Comenzamos?”

Descripció del taller per la ponent: “Tots solem donar-nos compte de la dificultat que tenim avui en dia per a portar un nivell d’estrès i preocupació que esgoten i no ens permet veure la realitat amb possibilitats de solució. Viure en el present és quelcom que no ens han ensenyat en l’escola, en la facultat o en la família. Açò fa que solguem situar-nos en el passat, la qual cosa ens genera molta angoixa perquè no podem canviar-ho, o en el futur, el qual volem controlar i ens genera una ansietat moltes vegades demolidora. Hem d’aprendre a centrar-nos i transformar la manera en què percebem la realitat. Podem desenvolupar la manera d’enfocar-nos en la solució i no en el problema. Vos convide que vos atreviu a avançar a través de l’aprenentatge de Mindfulness i desenvolupament del vostre lideratge a través de la vostra intel·ligència emocional perquè el camí siga més segur i més fàcil. Visquem un sòlid PRESENT para poder emportar-ho més enllà.”

Organitza: ACO i  Jovempa

Col·labora: Ajuntament d’Ondara

 

 

EL PFQB EN JARDINERIA DE LA MASSMA REALITZA TASQUES DE MANTENIMENT EN LA ZONA VERDA DEL CENTRE COMERCIAL

2 1

* Nota de premsa i fotos Massma*

El “Programa Formatiu de Qualificació Bàsica” especialitzat de jardineria promogut per la MASSMA està realitzant tasques de manteniment en la zona verda del centre comercial d’Ondara. Aquesta col·laboració segueix la política de l’Ajuntament de deixar d’utilitzar herbicides en aquesta àrea i realitzar el manteniment amb mitjans més respectuosos amb el medi ambient.

Aquest tipus de programa està dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no han finalitzat els estudis i vulguen continuar amb la seua formació acadèmica o incorpora-se al mon laboral, i es realitza en la Casa de Cultura del Verger.

* Nota de premsa i fotos Massma*

LA MASSMA CONVOCA LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA),en la qual està integrada Ondara, ha convocat les Bases per a la constitució i funcionament de la Borsa de Treball d’Agents d’Igualtat.

Tota informació està disponible en la seu electrònica de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. https://massma.sedelectronica.es

Text convocatòria:

ANUNCI

En compliment de l’acordat pel Decret de Presidència 3/2019 de data 8 de gener de 2019, per mitjà del present anunci es fa pública la següent convocatòria, BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE

TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’Agent d’igualtat, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixen en la Mancomunitat de Serveis socials de la Marina Alta,

segons la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pera realitzar les funcions d’assessorament especialitzat a dones i promoció d’igualtat en les polítiques públiques. El contracte es troba vinculat expressament a la subvenció concedida per la Conselleria corresponent de la Generalitat Valenciana.

CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Agent d’igualtat.

Grup de classificació: A2.

Règim de treball: FUNCIONARI/A INTERÍ/NA.

Jornada de treball: 37,30 hores setmanals.

Escala: Administració especial.

FUNCIONS

Les funcions a desenvolupar seran les previstes en les Instruccions de la Direcció General del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de 18 de novembre de 2016, sent el seu detall:

1. Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sòcio‐

laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones.

2. Prevenció i detecció de la violència de gènere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

3. Detecció de les necessitats de la Mancomunitat en matèria d’atenció a la violència de gènere.

4. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.

5. Informar i assessorament a les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i /o autonòmica.

6. Elaboració, implementació i avaluació dels plans d’igualtat, intern de la pròpia Entitat, i dels diferents municipis.

7. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

8. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere.

9. Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes.

10. Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

11. Qualsevol altra tasca que s’encomane per part de la Presidència, dins de l’àmbit de les seues competències.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari:

Estar en possessió del títol de Diplomatura/ Llicenciatura (Pla antic) o grau (Pla Bolonya), i el títol de Doctorat o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emès per una Universitat, o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic. En condicions d’obtenir‐ho abans de la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportats per l’aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.

Posseir la nacionalitat espanyola, o de països de la Unió Europea i en el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, tenir permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establerts en l’art. 57 del EBEP i L.O. 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Així també, i de conformitat amb l’art. 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb l’art. 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es farà constar expressament pels aspirants en la sol∙licitud d’admissió a lesproves, la seua conformitat a sotmetre’s, si és el cas, al reconeixement mèdic per a acreditar la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades en cada cas.

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.

Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

REQUISITS ESPECÍFICS

Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció. *Correspon a l’autoritat acadèmica competent declarar l’equivalència dels títols. Els títols estrangers hauran d’estar degudament convalidats a la data de la finalització de prestació d’instàncies. Tots i cadascun dels requisits hauran de reunir‐se per les persones interessades en la data que expira el termini de presentació d’instàncies i s’hauran de mantenir al llarg de tot el procés selectiu.*

TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el tauler d’anuncis de la seu de la MASSMA, en la pàgina web de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (www.massma.org ) Els successius anuncis es publicaran en la pàgina web de l’entitat i també en el tauler d’anuncis.

QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS.

La instància per prendre part en la present convocatòria, s’adreçaran a la Presidència de la Mancomunitat, i es presentaran, en model oficial (l’Annex I), en el Registre General de la seu de la MASSMA (situat al carrer Bonaire núm. 12, Orba), en horari de 9 a 14 h, durant el termini de10 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en la web de l’Entitat.

Les instàncies podran presentar‐se igualment en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els sol∙licitants manifestaran en les seues instàncies:

1. Que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies.

2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, i de la còpia dels documents que els acrediten. La no presentació d’aquests documents durant el termini de presentació d’instàncies, provocarà la no valoració

d’aquests.

3. Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí, i un e‐mail.

La instància haurà d’anar acompanyada dels següents documents:

Fotocòpia compulsada del DNI, o documentació acreditativa equivalent.

Currículum Vitae.

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.

Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al∙legats.

NOTA: Les persones aspirants hauran d’aportar en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, no admetent‐se altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Document complent anunci:

20190108_ANUNCI BASES BORSA AGENT D’IGUALTAT

La MACMA realitza una maleta didàctica per dur fins als col·legis la festivitat de Sant Antoni

* Nota de premsa : MacMa *

IMG_20190110_120556 IMG_20190110_113449

Apropar a l’alumnat de la Marina Alta la iconografia, també la màgia, de la festivitat de Sant Antoni i alhora conscienciar els més menuts i les més menudes sobre l’empremta d’una de les nostres tradicions més arrelades. Aquesta és la finalitat de la maleta didàctica que la MACMA ha dissenyat i coordinat per tal de fer-la arribar a tots els col·legis de la comarca i així encetar un projecte de difusió i promoció d’una festivitat que mereix una reflexió i, consegüentment, una reivindicació pels seus trets de recuperació de la cultura tradicional. Amb aquestes paraules, la tècnica de la MACMA responsable del projecte, Núria Gómez Bolufer ha explicat una iniciativa de gran abast pedagògic que pretén dotar els centres de la comarca d’un recurs fonamental per a la difusió de Sant Antoni en el marc de l’aula. Si més no, la maleta confegida per la MACMA inclou un CD amb recursos audiovisuals, musicals, plàstics i així com fitxes imprimibles; a més, la maleta inclou còpia de les fitxes per treballar, el joc de cartes Vítol i vítol i el mapa de porrats i Sant Antonis de la Marina Alta.

Una proposta didàctica que pretén, en resum, treballar lúdicament la temàtica amb un dels segments d’edat més sensibles i primerencs pel que fa a la permeabilitat i coneixement d’una festivitat tan arrelada com és la de Sant Antoni: una celebració que des de la MACMA s’ha potenciat en els darrers exercicis. De fet, en breu la Mancomunitat Cultural publicarà la III Guia de Porrats, focs i Sant Antonis de la Marina Alta: una guia monogràfica que aposta per recuperar les festes tradicionals que s’estan perdent, així com la memòria viva dels nostres pobles.

Tal i com s’introduïa a la darrera guia monogràfica que la MACMA realitzà, Sant Antoni és una festa medieval a mig camí entre el paganisme del cicle agrícola i la devoció cristiana front al dimoni. Es tracta d’una devoció antiga. A terres valencianes arribà de la mà de Jaume I i les celebracions són tan esteses com variades: dimonis i balls, arrossegaments i fogueres purificadores, benedicció dels animals i porrats per omplir la panxa. Sant Antoni del Porquet celebra la seua festa el 17 de gener, coincidint amb l’inici d’un nou cicle agrícola, és per això que és patró dels animals, sobretot d’aquells que tenen a veure amb els treballs del camp: cavalls, haques i burros, principalment, però també més recentment de tots els animals de companyia. Aquesta tradicional festa va començar a perdre’s però des de fa uns anys s’està recuperant a molts dels pobles gràcies a la tasca d’associacions, festers i ajuntaments. La tasca de la MACMA amb les maletes didàctiques de Sant Antoni és una passa més per refermar la recuperació d’una festa tan nostra.

IMG_20190110_113354(1)

* Nota de premsa : MacMa *

FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE AL XEBIC * Comunicat ES Xebic Ondara *

* Comunicat i fotos IES  Xebic Ondara *

El 21 de desembre finalitzà el primer trimestre a l’IES Xebic d’Ondara amb un munt de
propostes atractives. Vam poder participar en el concurs de Tabú, el torneig d’Escacs i el repte
de l’Observació Microscòpica; en l’elaboració d’Adorns Nadalencs, les targes de «Christmas
Buttons», o el Dolços de Nadal; il·lusionar-nos amb el Maquillatge Creatiu o esmaltar-nos les
ungles amb Decoracions Nadalenques. Vam poder divertir-nos Ballant la Trompa, amb els
Jocs al Carrer o esplaiar-nos en l’escenari del Karaoke.

Passades les 11 h. del matí la generositat de la Xebic Band comptà amb un públic fidel
i entregat que combinà la música amb les pastes i dolços dels grups d’estudiants de 4t d’ESO
en la seua preparació del viatge de Fi d’Etapa del «Camí de Sant Jaume». Música i bon menjar
arrodonit amb el xocolate calentet oferit per l’AMPA. Marta Fornali ens cantà amb la seua
simpatia i ens deixà a portes de la Zumba amb Ester. Sense adonar-nos, ritmes, balls,
somriures i germanor finalitzaren un matí que assaborí el comiat del treball del primer trimestre
del curs i ens obrí les portes a les vacances. Agraïm a l’AMPA i a la Regidoria d’Educació la
seua col·laboració en la necessària tasca educativa de fer de l’institut un bonic espai de
convivència.

Final de trimestre al Xebic.La Veu d'Ondara (1)Final de trimestre al Xebic.La Veu d'Ondara (4) Final de trimestre al Xebic.La Veu d'Ondara (5)

 

* Comunicat IES  Xebic Ondara *

El conveni de la MACMA amb l’IVAJ referma l’estructura de la Xarxa Jove Marina Alta

IMG_20181122_143933

* Nota de premsa i foto: MaCMA – Mancomunitat Cultural de la Marina Alta *

 

El conveni de la MACMA amb l’IVAJ referma l’estructura de la Xarxa Jove Marina Alta

Dos tècnics han treballat a la seu de la Mancomunitat Cultural en el darrer trimestre de 2018 dins un conveni de col·laboració que ja té llum verda per prorrogar-se el 2019

 
La Xarxa Jove Marina Alta assoleix cada vegada més el seu objectiu de vertebració comarcal a partir de l’àmbit de Joventut. Si el passat mes d’octubre s’incorporaven a la Xarxa Jove dos tècnics de Joventut mitjançant la línia de subvenció concedida per l’Institut Valencià de Joventut, el passat 13 de desembre els representats de la MACMA i la Xarxa Jove es reuniren a València amb els responsables de l’IVAJ en un encontre encapçalat per Jesús Martí, secretari general de la institució per tal de valorar el desenvolupament de l’exercici i consegüent conveni. Una reunió on es confirmà des de l’IVAJ que el conveni de col·laboració amb la MACMA es consolidarà el 2019 per mitjà d’una resolució que referma així el compromís de la institució per seguir ampliant els recursos de les comarques valencianes en matèria de Joventut.

No debades, els dos tècnics que han treballat a la seu de la Mancomunitat Cultural en el darrer trimestre de 2018 han desenvolupat tasques i funcions que es prorrogaran enguany a través de la línia de subvenció de l’IVAJ. Un recolzament fructífer i dinamitzador, en resum, per traçar un mapa de col·laboracions amb què es pretén treballar per la dignificació integral de l’àmbit de Joventut a la Marina Alta. Des de la MACMA i la Xarxa Jove Marina Alta es valora molt positivament el suport de l’IVAJ i s’agraeix la destinació d’aquests recursos per eixamplar el concepte de servei i orientació als joves i les joves de la comarca.

 

* Nota de premsa i foto: MaCMA – Mancomunitat Cultural de la Marina Alta *

VIATGE DE LES AMES DE CASA D’ONDARA A JAÉN EN EL PONT DE LA CONSTITUCIÓ 2018

Ondara, 14.12.18. Per onzè any consecutiu, les Ames de Casa d’Ondara van organitzar un viatge en el pont de la Constitució i la Immaculada, en el que van participar un centenar de persones, entre les associades i les seues parelles (un total de 94 persones).

ames casa 2018

En aquesta ocasió, van visitar Jaén del 6 al 9 de desembre, incloent-hi en el seu recorregut Cazorla (van visitar el Parc Natural de la Serra de Cazorla, amb visita guiada amb tren turístic), Úbeda i Baeza (Ciutats Patrimoni de la Humanitat), entre altres punts d’interès (també van fer la visita «Viatge al món de l’oli», a una de les almàsseres més premiades d’Espanya). Les Ames de Casa d’Ondara han tornat molt satisfetes després d’aquests dies de turisme cultural.

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ONDARA PRESENTA PER A AQUEST NADAL “EL SORTEIG DE NADAL”; PARTICIPA I GUANYA FINS A 1.000 EUROS

SorteigACO2018

Se sortejaran 1.000 i 500 euros que podran consumir-se realitzant compres als establiments associats d’Ondara

ACO, l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara, està desenvolupant durant aquests mesos de novembre i desembre de 2018 una campanya especial d’animació a les compres nadalenques “Sorteig de Nadal 2018”, amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara.

A fi d’incentivar la compra al comerç local d’Ondara, des d’ACO es realitzarà un sorteig de 1.500 euros; un primer premi de 1.000 euros i un segon premi de 500 euros, que es podran consumir realitzant compres en els establiments ACO.

Podran participar tots els clients que realitzen compres a Ondara, en algun dels negocis associats l’ACO. Per cada compra realitzada, tindran una participació per al sorteig, independentment de la quantia de la mateixa; tan sols hauran d’omplir una participació amb les seues dades i depositar-la en els comerços adherits. El 28 de desembre es realitzarà el sorteig dels dos premis, que es podran consumir realitzant compres en els negocis associats a l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara, gastant un màxim de 200 euros per establiment.

Els negocis ACO són els següents: Vinalia, Academia Lola Jordá, Mobles Gala’s, Martí Assegurances Seguros AXA, Màxima Bikes, Mobles Ortolà, Motos Mahiques, Nina Estètica i Bellesa, Ondara Print, Passicos La Merceria, Publi-4, Disseny Mut, Recubrimientos y Aplicaciones Técnicas Hmnos Hernandez SL, Rotulart, Servicolor, Peluqueria Eclipse, Calçats Torres, Video Club J y Electrodomésticos, Rebost de Mari, Mis Maderitas, Bodegas Aguilar, Administración de Loteria Pérez Llull, Agro-Copeca, Albatour Viatges, Aquarica, Alfaidees Multimedia, Anatex, Astec Ingenieria, Autoescuela Bahia, Autoescuela Ondara, Ca Paquitina, Calçats Dora, Carnicería Alberto Picó, Centre de Jardinería Monverd, Clave Dénia, Comercial Agriflor, Coses de Casa i Regals, Gaspar Fotògraf, Cristales Pérez Vallalta, Esports Colau, D’Estarca Cortines, Floristeria Blau, Fornés Assessors, Flors Rosita, Centro Informática Profesional, Fusteria Francisco Fornet Sapena, Gráfiques Ortolá, Grupo JFM, Hotel Ramis, Informática Prof. La Marina U.P.I, i Dormitienda.

Tres corredors d’Ondara a la Marató de Nova York

 

IMG-20181106-WA0007 IMG-20181106-WA0008
La Marató de Nova York és la més gran del món. Ho diu l’Associació Internacional de Maratons i ho certifiquen els i les vora 53.000 participants amb què ha comptat a l’edició d’enguany. Entre aquests, tres corredors d’Ondara: Sergio Torres (del club Ondara Tri-Esport) i Vicent Aparisi i Sergi Mallol (del Club Atletisme Ondara). Els tres han pogut recórrer junts els 42’195km de la prova, passant pels cinc barris de la ciutat: Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx i Manhattan; acabant a un dels llocs més emblemàtics i coneguts, el Central Park.

IMG-20181105-WA0000 IMG-20181106-WA0006

IMG-20181106-WA0009 Marató-NYC-01
Els ondarencs van poder gaudir de la grandesa de la Marató neoyorquina, més de quatre hores que els van saber a glòria i d’on destaquen el milió llarg de persones als carrers i avingudes, animant molt efusivament a cada participant, els més de cent grups de música distribuïts per tot el recorregut, el gran nombre de voluntàries i voluntaris (més de 10.000) ajudant en l’organització i els avituallaments i, com no, l’espectacularitat de recórrer les principals avingudes sense trànsit a la ciutat que mai dorm. La Marató de Nova York és una gran festa a l’aire lliure, molts dels que han corregut altres maratons arreu del món coincideixen que és especial, tant per l’animació com per la barreja de cultures i l’alta participació de gent corrent i animant. Tota una experiència, de dalt a baix, on enguany s’han pogut escoltar ben fort els ànims amb accent americà del públic: Ondara!

Marató-NYC-03

 

* Crònica: Sergi Mallol i Garcia *