LA POLICIA LOCAL D’ONDARA NO INTERPOSA CAP DENÚNCIA EN LA NOVENA SETMANA DE l’ESTAT D’ALARMA

Durant la setmana passada s’ha dut a terme una campanya informativa en comerços i terrasses obertes perquè es complisquen les mesures d’higiene i distanciament social

Ondara, 18.05.20. Amb motiu de l’Estat d’Alarma, des de la Policia Local d’Ondara es realitza una intensa labor per a fer complir les mesures de confinament decretades pel Govern. El cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat que en la novena setmana de l’Estat d’Alarma, de l’11 al 18 de maig, no s’ha interposat cap denúncia ni sanció per no complir les mesures de confinament. Durant l’última setmana, des de la Policia Local d’Ondara s’ha dut a terme una campanya informativa en comerços i terrasses obertes perquè es complisquen les mesures d’higiene i distanciament social, i a fi d’evitar aglomeracions. La setmana passada es van identificar a un total de 83 persones. Quant als vehicles, cal indicar que des del passat 11 de maig, la Marina Alta està en fase 1, el que permet la lliure circulació de vehicles. El cap de la Policia Local d’Ondara ha recalcat que durant la setmana passada es van intensificar les labors d’informació perquè algunes persones incomplien les franges horàries i situacions permeses en cadascuna.

Antonio Galiano també ha matisat que a Ondara, municipi de menys de 10.000 habitants, a hores d’ara romanen les restriccions per franges horàries, perquè el BOE encara no ha publicat l’anunci realitzat pel Govern aquest passat cap de setmana, al respecte de la supressió de les franges horàries per a realitzar passejos i practicar esport en els municipis de fins a 10.000 habitants (ampliant la mesura que fins ara regia només en els municipis de fins a 5.000). Fins a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), es mantindran les franges horàries malgrat que Ondara té una població d’uns 7.000 habitants. Per tant, a hores d’ara i fins que es publique en el BOE, a Ondara es mantenen les franges horàries i les restriccions a l’hora de fer esport (ha de ser individual i dins del terme municipal); passejar, i eixir amb menors de 14 anys. El Cap de la Policia Local recordat que pot eixir amb menors tota la unitat familiar al mateix temps, respectant la franja horària (eixint en l’horari de passeig dels menors, màxim a 1 quilòmetre del domicili, i durant 1 hora).

ONDARA FA EL TEST DE COVID-19 ALS EMPLEATS PÚBLICS ESSENCIALS

text covid empleats text covid empleats2

Els test han sigut sufragats per dues empreses amb seu a Ondara, Servicolor i ALE-HOP

Ondara, 18.05.20. L’Ajuntament d’Ondara va realitzar aquest passat dissabte 16 de maig el test de detecció del COVID-19 als empleats públics essencials. Aquestes proves es van dur a terme seguint els protocols que marca la Conselleria de Sanitat, i es van realitzar a través de la iniciativa posada en marxa a la Marina Alta per l’activista contra el càncer Maria Ferrer Miralles, la infermera Mónica Carbila i el doctor Mariano Martín-Loeches. Les proves per als treballadors i treballadores municipals han sigut sufragades per dues empreses amb seu a Ondara, Servicolor i ALE-HOP, a les que l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha agraït aquest gest.

Els test de COVID-19 es van efectuar el dissabte al claustre de l’Ajuntament a un total de 66 persones treballadores en els següents col·lectius: Policia Local, Protecció Civil, Brigada de desinfecció, recollida de fem i neteja viària, neteja d’edificis municipals i personal de l’Ajuntament que ha estat en contacte amb la ciutadania durant l’estat d’alarma.

La prova realitzada a Ondara la distribueix un dels laboratoris espanyols que comercialitzen la tècnica ací a Espanya, el laboratori Palex, S.A.; mostra una fiabilitat del 80 % i els resultats estan en 10 minuts.

CONCLOU LA TEMPORADA DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS D’ONDARA

Ondara, 18.05.20. Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, s’ha anunciat que es dóna per conclosa l’actual temporada de les Escoles Esportives Municipals d’Ondara, després d’haver-ho acordat així amb la coordinació de les diferents escoles esportives que s’imparteixen a Ondara, i després dels contactes mantinguts amb les diferents federacions esportives.

Cal recordar que totes les Escoles Esportives Municipals van suspendre tant els entrenaments com les competicions des que es va decretar l’estat d’alarma, si bé des de l’Ajuntament d’Ondara es va decidir mantindre el contracte laboral a tot el personal (monitors/es i entrenadors/es esportius que estan contractats a través de l’empresa municipal SINMA). Ara, des de l’Ajuntament d’Ondara, i vista la impossibilitat de reprendre l’activitat a causa de la pandèmia, s’ha comunicat que els contractes finalitzaran amb data 20 de maig. La intenció és que l’activitat esportiva es puga reprendre per a la temporada 2020-2021, sempre que siga possible i tenint en compte l’evolució de la pandèmia. Per a això s’informarà sobre els terminis i termes d’inscripció, de forma oportuna, en el cas d’obrir-se les inscripcions per a la pròxima temporada.

Cal recordar que la part abonada i no consumida de la taxa de les escoles esportives municipals (corresponent al tercer trimestre) es tornarà pròximament a les famílies per mitjà dels “bons circulars”, dins del pla de reactivació econòmica local. L’Ajuntament d’Ondara realitzarà les devolucions dels diferents departaments municipals que no han pogut prestar servei en els últims mesos (per exemple, escoles esportives o cursos de cultura), mitjançant eixos “bons circulars”, que s’hauran d’utilitzar en qualsevol comerç, empresa o professional adherit a la campanya i en la Borsa de Proveïdors locals. Pròximament es donaran indicacions sobre la devolució a través dels bons i com es podran utilitzar.

SE SUSPENEN LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS OFICIALS ADMINISTRATIUS DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ PER A L’ANY 2020

 2020_3443_01

Ondara, 15.05.20. Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara s’ha informat que la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha comunicat la suspensió de la Convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixement del valencià per a l’any 2020, per Resolució de 13 de maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Aquesta suspensió està motivada per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, amb l’objectiu de preservar la salut dels aspirants que han d’obtindre aquests certificats, així com de la resta del personal examinador i col·laborador en el desenvolupament d’aquestes proves.

Enllaç DOGV:

2020_3443

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’acorda la suspensió de les proves ordinàries per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. [2020/3443]:

Mitjançant la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV 8759, de 11.03.2020), es van convocar les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es van nomenar la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. En aquesta resolució estaven previstos els períodes de matrícula i el calendari de les proves que s’havien de dur a terme durant l’any 2020.

La publicació, amb data 14 de març de 2020, en el BOE núm. 67 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, durant quinze dies naturals, i les successives pròrrogues d’aquest, aconsellen suspendre la convocatòria per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià previstos, amb l’objectiu de preservar la salut dels aspirants que han d’obtindre aquests certificats, així com de la resta del personal examinador i col·laborador en el desenvolupament d’aquestes proves, i això és així per tractar-se d’una activitat col·lectiva que s’ha de dur a terme en espais tancats sense possibilitat que puga desenvolupar-se amb les garanties sanitàries escaients.

Per tot això, i en ús de les atribucions que concedeix a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme l’article 2 de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats, resolc:

Primer

Suspendre les proves ordinàries per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 13 de maig de 2020.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA PARTICIPA EN EL FÓRUM D’UNICEF SOBRE INFÀNCIA I POLÍTIQUES SOCIALS POST-COVID19

FOTOGRAFIA SEMINARIS DEBAT

Ondara, 15.05.20. L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la seua Regidoria de Joventut – Centre d’Informació Juvenil d’Ondara, està participant en el fòrum de debat organitzat per Unicef sobre Infància i polítiques social post-Covid-19.

Aquesta iniciativa consisteix en un fòrum de debat virtual on hi participen diferents tècnics d’UNICEF i altres tècnics d’Ajuntaments d’Espanya per tal de repensar i millorar les respostes que des de les administracions locals han de donar a la infància i adolescència en el marc de les polítiques socials post-pandèmia en quatre línies de treball: desenvolupament infantil i adolescent, pobresa infantil i adolescent, protecció a la infància i l’adolescència, i la participació infantil i adolescent post confinament. Per a això, es compten amb governs locals que des de la seua experiència compartiran algunes de les mesures que estan duent a terme. Seran espais de diàleg, on es promourà la participació activa del públic assistents.

El cicle en qüestió aborda les accions dels governs locals davant de l’emergència del nou coronavirus, i des de l’àrea de Joventut d’Ondara s’està prenent part en aquests seminaris online per a contribuir a la millora de les intervencions dirigides a la infància que els governs locals estan realitzant en el marc de la resposta de política social davant de la pandèmia. El cicle s’està desenvolupant del 12 de maig al 2 de juny.

EL TALLER D’OCUPACIÓ «SEGÀRIA: UN PARC PER A TOTS I TOTES» I EL CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS REPRENEN LA SEUA FORMACIÓ ONLINE

Ondara, 15.05.20. El passat 27 d’abril van reprendre la seua formació, mitjançant formació on line, el Taller d’Ocupació denominat “Segària: Un parc per a tots i totes”, i el curs de formació impartit per l’Ajuntament d’Ondara “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”.

Per a poder realitzar aquesta formació no presencial mentre dure l’estat d’alarma, el propi Ajuntament d’Ondara ha dotat a 10 alumnes de tablets i connexió a internet per a poder seguir aquesta formació. Cal recordar que al taller participen 10 alumnes en l’especialitat de Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes, Certificat de Professionalitat de nivell 1, i en el curs d’ atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials participen 15 alumnes i es tracta de Certificat de Professionalitat de nivell 2.

Aquestes formacions s’impartixen a Ondara des de finals de 2019, amb la subvenció del Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).

curs-1 IMG-20200102-WA0006

** Fotos d’arxiu, corresponents a l’inici dels cursos al desembre de 2019**

DONACIÓ DE SANG EN TEMPS DE CORONAVIRUS: COM DONAR SANG EL PROPER DIMARTS 19 DE MAIG A ONDARA

MEDIDAS CORONAVIRUS DONACION 19-5-20 ONDARA

La donació de sang es realitzarà el dimarts 19 de maig de 17 a 20:30 hores, al Centre Social Trini Reyes d’Ondara. Si vols donar, ja que la sang és molt necessària, telefona al 650372214. Per a guardar els protocols establits, et cridaran i podràs acudir al Centre Social en el moment adequat

Ondara, 15.05.20. El pròxim dimarts 19 de maig, es realitzarà una donació de sang a Ondara, de 17 a 20:30 hores. Igual que les dues donacions anteriors, realitzades també durant l’estat d’alarma, en aquesta ocasió se celebrarà al Centre Social Trini Reyes d’Ondara, segons ha confirmat la Regidora de Sanitat, Mª Carmen Velázquez.

Les persones que vagen a acudir a donar sang han de cridar primer al telèfon 650372214 perquè els avisen sobre quan han d’acudir al Centre Social. En la donació se seguiran totes les mesures i protocols de seguretat necessaris.

AGUAS DE VALENCIA INFORMA: EL DILLUNS 18 DE MAIG REOBRI EN EL SEU HORARI HABITUAL L’OFICINA D’ATENCIÓ PRESENCIAL A ONDARA

aguas valencia

Aguas de Valencia, S.A., en qualitat de concessionària del servei d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Ondara, ha informat avui dijous 14 de maig que, atenent al pla de desescalada dictat pel Govern, el dilluns 18 de maig reobrin en els seus horaris habituals les oficines d’atenció presencial als clients d’Ondara, amb totes les mesures limitació d’aforament, distàncies de separació i higiene necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors i clients.

Així mateix, informa que Aguas de Valencia continua mantenint i reforçat els canals d’atenció no presencial disponibles (telèfons comercials i d’avaries, pàgina web i oficina virtual), així com la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per a poder ser atesos. Per a això podran fer-ho en:

Nota de premsa MACMA: Les tècniques i tècnics de Turisme de la Marina Alta i la MACMA aborden les perspectives del sector amb la creació d’un fòrum de treball

**Nota de premsa MACMA**

IMG-20200512-WA0015_2

Les tècniques i tècnics de Turisme de la Marina Alta i la MACMA aborden les perspectives del sector amb la creació d’un fòrum de treball

Amb la voluntat d’abordar el present del sector turístic i la situació de la Marina Alta dins l’actual conjuntura de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi del COVID-19, les tècniques i tècnics de Turisme dels ajuntaments de la comarca sol·licitaren la setmana passada reunir-se amb la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta per tal de compartir impressions i bastir un pla de treball conjunt.

Havent-se realitzat ja dues reunions per videoconferència —l’una, el dijous passat i un segon encontre que ha tingut lloc hui dimarts 12 de maig—, les i els professionals de l’àrea han apostat per l’establiment d’una sèrie d’enllaços i col·laboracions entre les diferents administracions i institucions per tal de debatre la situació actual i establir un marc de treball comú.

Davant d’unes circumstàncies inèdites per al sector turístic en la història recent, més enllà d’intercanviar idees o de conjugar-les dins del debat col·lectiu, el fòrum pretén ser “un marc per definir propostes d’acció de gestió turística comú dirigides al territori Marina Alta”, tal com han matisat els responsables tècnics del segment. Des de la MACMA —la qual abasta l’àrea de Turisme des de la modificació estatutària de 2013— i les tècniques i tècnics de Turisme de la Marina Alta es valora positivament el camí de col·laboració encetat, el qual es preveu que vaja integrant nous actius comarcals en la mesura que es vertebren els objectius i la línia de treball.

**Nota de premsa MACMA**