16 DENÚNCIES PER NO PORTAR LA MÀSCARA O PEL SEU MAL ÚS, EN EL BALANÇ DE LA POLICIA LOCAL D’ONDARA DEL MES D’AGOST

Ondara, 01.09.20. Després de la finalització ahir del mes d’agost d’aquest estiu tan atípic, el cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat, en el seu balanç de les actuacions realitzades per la Policia Local d’Ondara, que durant el passat mes d’agost, en el que era de compliment obligatori portar la màscara, s’han interposat un total de 16 propostes de sanció per incomplir aquesta obligació, a persones que no portaven màscara o bé que la portaven però feien un mal ús d’aquesta.

No obstant això, el cap de la Policia Local ha matisat que a Ondara no ha existit molta incidència d’incompliment, i que les mesures han sigut seguides en general prou bé per la ciutadania, seguint les recomanacions de distància social social en les reunions de més de 10 persones, usant les màscares, etc. A més, indica que els bars i locals de restauració estan fent un compliment escrupolós de les noves mesures, amb el tancament a la 1h.

Quant als punts més conflictius, ha recalcat que cal fer especial incidència en els llocs de reunió dels més joves (parcs, pumptrack i zona del parc comercial); i ha avançat que a partir de la setmana que ve, duran a terme una nova campanya de conscienciació, principalment en aquests espais. També es revisarà que els locals complisquen les distàncies entre les taules. Cal recordar l’obligatorietat de portar màscara, així com de mantenir la distància de seguretat, respectar els aforaments màxims permesos i continuar amb les mesures d’higiene (llavat de mans) i distància social.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CULMINA LES MILLORES EN L’AVINGUDA ADOLFO SUÁREZ, LA IL·LUMINACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL I EL PATI DE L’ESCOLETA JOAQUINA GAVILÀ

Les obres del camp de futbol estan ja acabades; les de l’Escoleta s’acabaran abans del començament del nou curs (7 de setembre) i les actuacions en Adolfo Suárez estan a punt de finalitzar

Ondara, 01.09.20. L’Ajuntament d’Ondara està culminant en les últimes setmanes la realització d’una sèrie de millores en l’Avinguda Adolfo Suárez, en el Poliesportiu Vicent Zaragoza i en l’Escoleta Infantil Municipal Joaquina Gavilà. Les actuacions s’han sufragat amb càrrec a les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de la Diputació d’Alacant 2019, amb una quantia total de més de 90.000 euros. Es tracta d’unes obres que van ser aprovades per unanimitat en el ple de l’Ajuntament d’Ondara de juliol 2019, i l’execució de les quals s’ha concretat després de l’alçament de l’estat d’alarma. Les obres corresponen a diversos departaments municipals; Urbanisme i Mobilitat Urbana (dirigit per Francesc Giner); Manteniment Públic i Serveis (dirigit per Pere Picornell); i Manteniment d’Infraestructures (per Miguel Gomis).

Millora de la il·luminació del camp de futbol

En el cas del Poliesportiu Vicent Zaragoza, les actuacions realitzades han consistit en la millora de la il·luminació del camp de futbol; una obra que ja està acabada. Les torres del camp de futbol tenien només 3 focus, la qual cosa era insuficient. Per això s’ha col·locat un quart focus, i s’han canviat totes les lluminàries, sent totes elles ara de LED per a reduir el consum i augmentar la il·luminació. El pressupost empleat en aquest cas ha sigut de 30.381 euros (IVA inclòs).

Ampliació del pati de l’Escoleta

Una altra actuació ha sigut l’ampliació del pati de l’Escoleta Joaquina Gavilà. Segons José Ramiro, Alcalde d’Ondara, aquesta ha sigut “una reivindicació de les famílies i de les persones que treballen allí”, ja que consideren que és important que hi haja una zona de pati per a l’alumnat d’1-2 anys i una altra zona de pati diferent de 2-3 anys. Per a aconseguir l’ampliació, la zona que hi havia amb aparells biosaludables al costat de l’escola infantil s’ha convertit en pati de l’Escoleta. El pressupost d’aquesta actuació és de 32.238 euros. L’obra estarà acabada a temps per a l’inici del curs escolar, el 7 de setembre. Francesc Giner, Regidor delegat de SINMA (l’empresa municipal que gestiona l’Escoleta) ha indicat que les obres d’ampliació del pati s’han complementat amb la renovació del sanejament exterior de l’escoleta (amb una inversió d’11.691 euros a càrrec del pressupost municipal ).

Millores en la seguretat viària de l’Av. Adolfo Suárez

Pel que fa a l’Avinguda Adolfo Suárez, l’actuació impulsada per l’Ajuntament ha sigut instal·lar reductors de velocitat i crear i pintar passos de vianants i ciclistes en els encreuaments, incloent-hi la instal·lació d’il·luminació mitjançant noves fanals solars. A més, s’ha instal·lat la senyalització vial ajustada a les noves condicions de circulació de la zona. El pressupost ha sigut de 32.824 euros i les obres estan pràcticament acabades, com ha recalcat el responsable d’Urbanisme i Mobilitat Urbana, Francesc Giner.

Com a antecedents, cal recordar que l’avinguda Adolfo Suárez és un vial que antigament formava part de la xarxa de carreteres, i quan va ser executada la nova variant de la N-332 la dita avinguda va passar a formar part de les vies municipals, sent una via urbana més d’Ondara. Consta de doble carril i comunica l’entrada nord amb l’entrada oest al nucli urbà. En ser una via ampla i recta que no creua el nucli urbà, els vehicles solen anar a altes velocitats, augmentant el risc de sinistralitat de la via considerablement (encara que ha sigut senyalitzada la limitació de velocitat màxima en tot el seu tram a 50km/h ). L’avinguda Adolfo Suárez és també una eixida natural de vehicles, vianants i ciclistes en diversos encreuaments, la qual cosa, unit a la velocitat a què circulen molts vehicles, suposa un perill important per a la circulació, i especialment per als vianants. Fins aquesta actuació realitza en les últimes setmanes, la via no disposava d’il·luminació, la qual cosa feia augmentar encara més la seua perillositat.

Per aquest motiu, en els dos encreuaments importants de l’avinguda, un en el pas pel “Camí Vell de Beniarbeig” i l’altre pel “Camí Assajador del Molí Coví» (ruta antiga per a anar al Molí Coví i cap a Segària, que serà la futura via «Segària-Vinyals»), l’Ajuntament d’Ondara ha executat una important actuació centrada en la pacificació del trànsit, millorant la seguretat viària. Per a això s’han dut a terme les actuacions necessàries per a disminuir la velocitat dels vehicles i millorar la visibilitat nocturna en els encreuaments existents. Francesc Giner ha assegurat que “aquesta proposta arreplega també les demandes veïnals de residents de la zona i de molta gent, que utilitza les vies que creuen l’avinguda per a la pràctica de l’esport, passejar en família, rutes nocturnes i per a dirigir-se a pobles veïns que disten a 2 km d’Ondara, com és el cas de Beniarbeig i que són coneixedors del perill existent i dels accidents que s’han hagut de lamentar en temps passats”. També ha afegit que “l’Ajuntament continua treballant per a, en un futur immediat, poder donar solució a altres vies importants del municipi que també precisen d’actuacions de pacificació del trànsit i així poder fer més compatible l’ús del vehicle amb l’ús de les motos, bicicletes o de la pràctica de l’esport o de caminar pels carrers i entrades del nostre poble”.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX AJUDES DIRECTES PER A AUTÒNOMS AFECTATS PEL COVID-19, DINS DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL

Les ajudes, emmarcades en la campanya “Activa el mode Ondara”, ascendeixen a un mínim de 600 euros per beneficiari i s’han de sol·licitar a través de la web www.ondara.org de l’1 al 20 de setembre (queden exclosos els receptors de l’ajuda de la Generalitat per Covid-19)

Ondara, 01.09.20. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat les bases reguladores de la concessió directa d’ajudes a les persones autònomes i xicotetes empreses per a fer front als efectes originats pel Covid-19. El BOPA de la província d’Alacant ja ha publicat les ajudes, que es poden sol·licitar per part de les persones interessades de l’1 al 20 de setembre, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica en www.ondara.org . La dotació de la subvenció serà d’una quantia màxima de 35.570,00 euros.

Aquestes ajudes, com recorda l’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, José Ramiro, estan emmarcades en el Pla de Reactivació Econòmica aprovat per l’Ajuntament d’Ondara, i s’engloben en la campanya d’Ondara Activa: “Activa el mode Ondara”, amb la que des de l’Ajuntament d’Ondara es pretén ajudar als autònoms i Pimes locals a pal·liar els efectes de la pandèmia. La finalitat és protegir l’interès general, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació extraordinària provocada per la COVID-19 amb l’objectiu d’evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants d’Ondara, i vetlar perquè, una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produïsca com més prompte millor una reactivació de l’economia local, evitant que l’impacte econòmic i social es prolongue en el temps. José Ramiro ha animat als autònoms i autònomes locals a sol·licitar aquesta ajuda, que és un complement per a aquells/aquelles que no van accedir a l’ajuda autonòmica per a autònoms convocada per la Generalitat el passat mes d’abril (la subvenció local no és compatible amb haver rebut la subvenció autonòmica).

La quantia de l’ajuda serà d’un mínim de 600 euros a cada beneficiari. En el cas que l’import de les sol·licituds presentades no supere la dotació pressupostària per a aquesta finalitat, es repartirà proporcionalment al gasto realitzat i justificat, sent el màxim que es podrà concedir com a ajuda 2.000 euros per sol·licitant. El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 1 fins al 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos. L’extracte de la convocatòria es pot consultar en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de l’Ajuntament d’Ondara, en imprès normalitzat de sol·licitud que està disponible en la web municipal. En la pàgina web municipal www.ondara.org està disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes poden informar-se través de l’oficina ADL d’Ondara (adl@ondara.org, telèfon 965766250).

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, les pimes, micropimes, autònoms o altres col·lectius subjectes a mutualitats i que complisquen els requisits següents: a) Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes d’abril de 2020 almenys un 50 per cent respecte de la mitjana facturat en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. b) Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment decretat per l’estat d’alarma no s’haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant. c) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l’Ajuntament d’Ondara.

Queden excloses les persones físiques, pimes, micropimes,… en règim de persones treballadores autònomes de la Seguretat Social, que hagen sigut beneficiàries de les Subvencions concedides per la Generalitat Valenciana pel Covid-19.

Documents:

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200824_1470.2020-AYUDAS-A-LAS-PERSONAS-TRABAJADORAS-AUTO-NOMAS-Y-PEQUEN-AS-EMPRESAS-PARA-HACER-FRENTE-A-LOS-EFECTOS-ORIGINADOS-POR-EL-CORONAVIRUS-.pdf

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200820_1470.2020-Sol.licitud-Ondara-Activa-Activa-el-mode-On-Dara.pdf

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/20200820_1470.2020-Anexo-cuenta-justificativa-Ondara-Activa-Activa-el-mode-On-Dara.pdf

http://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/09/1470-2020-Bases-Ondara-activa-el-mode-On-dara.pdf

HORARIS DE LA CASA DE CULTURA I DE LA BIBLIOTECA A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE

Ondara, 28-08-2020. Amb l’arribada de setembre canvia l’horari de la Casa de Cultura i de la Biblioteca Municipal d’Ondara. Pel que fa al nou horari de la Casa de Cultura, a partir de l’1 de setembre l’horari serà de 9h a 14h i de 16:30h a 20:30h; l’horari de la Biblioteca Municipal, a partir de l’1 de setembre serà de 9h a 13h i de 17h a 20h.

D’altra banda, l’horari de la Sala d’Estudi serà el mateix que l’horari de la Casa de Cultura (de 9h a 14h i de 16.30h fins a 20:30h) però s’haurà de demanar cita prèvia per al seu ús ja que, amb les mesures de seguretat que s’han implementat, només poden haver-hi un màxim de 9 persones.

A la Biblioteca Municipal i a la Sala d’Estudi les taules s’han adequat per a mantindre la distància de seguretat necessària per a previndre qualsevol contagi.

VISITA D’UN GRUP DE XIQUETES I XIQUETS DE L’ESCOLA D’ESTIU A DIFERENTS MONUMENTS D’ONDARA

Ondara, 28-08-2020. Un grup de xiquetes i xiquets de l’Escola d’Estiu han realitzat avui una visita turística a diferents monuments del poble. En concret s’ha tractat d’una visita guiada per Raquel López, Regidora de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ondara, a la Torre del Rellotge, el Llavador i la Plaça de Bous.

Aquesta experiència s’ha repetit enguany degut a l’èxit de l’any passat. La visita ha coincidit amb l’últim dia de l’Escola d’Estiu 2020. Els xiquets i les xiquetes s’ho han passat d’allò més bé, han estat atentes i atents a les explicaciones de Raquel López i han pogut gaudir, entre altres coses, d’una vista d’Ondara des de la Torre del Rellotge o de l’experiència de vore els corrals de la Plaça de Bous.

ELS AUTÒNOMS I AUTÒNOMES D’ONDARA PODRAN DEMANAR AJUDES PER A FER FRONT ALS EFECTES DE LA COVID-19

Les persones interessades hauran de presentar la inscripció i la documentació necessàries per via telemàtica des del dia 1 fins al 20 de setembre.

Ondara, 26-08-2020. El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA), ha publicat les ajudes que s’han atorgat a les autònomes i autònoms d’Ondara que s’hagen vist afectats pels efectes de la COVID-19. La dotació de la subvenció ascendeix a un màxim de 35.570 euros i l’Ajuntament d’Ondara podria augmentar aquesta quantitat en funció del nombre de peticions. Tota la tramitació anirà a càrrec de l’ajuntament i el termini per a presentar tota la documentació serà des del dia 1 fins al dia 20 de setembre de forma telemàtica per mitjà del web www.ondara.org

L’objectiu d’aquestes ajudes és impulsar l’activitat econòmica a Ondara i protegir les persones que s’han vist afectades per les conseqüències econòmiques de la COVID-19.

Per a qualsevol dubte o informació les interessades i interessats podran posar-se en contacte amb l’oficina de l’ADL d’Ondara.

S’AJORNA FINS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2O21 EL COMENÇAMENT DELS CURSOS DE CULTURA QUE IMPARTEIX L’AJUNTAMENT D’ONDARA

Ondara, 25.08.20. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la seua Regidoria de Cultura, ha anunciat que es preveu començar els cursos de cultura a partir del primer trimestre de 2021, sempre que la situació sanitària per l’epidèmia del coronavirus ho permeta en eixa data.

Aquests cursos, de molt variada temàtica (balls, idiomes, ioga, o pilates, entre altres matèries), tradicionalment es venien impartint per l’Ajuntament d’Ondara a partir del mes d’octubre; però enguany, la preocupació per la situació sanitària, sumat a que els cursos es realitzen en espais tancats, ha motivat que s’haja pres la decisió d’ajornar el seu començament de moment. Sempre que siga possible, començarien al gener de 2021.

D’altra banda, respecte als cursos de natació i les escoles esportives municipals, s’estan implementant els corresponents protocols perquè puguen començar de forma habitual aquesta temporada, sempre que siga possible, donada la canviant situació sanitària.

EL CENTRE DE TRANSFUSIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA AGRAEIX ALS COL·LABORADORS I DONANTS LA SEUA PARTICIPACIÓ EN LA DONACIÓ REALITZADA A ONDARA AHIR 20 D’AGOST

Ondara, 21.08.20. Des del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana han volgut agrair a col·laboradors i donants l’ajuda prestada en la passada campanya de donació de sang del dijous 20 d’agost, per a aconseguir les unitats de sang necessàries i poder abastir als hospitals de la província.

La jornada es va celebrar al Centre Social Trini Reyes d’Ondara amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara. En total es van presentar 25 persones per a donar sang, el que va culminar amb 23 donacions realitzades, totes elles de donants habituals.

Des del Centre de Transfusió de la Comunitat a Alacant, han volgut traslladar el seu agraïment pel gran suport a la donació de sang en aquests moments.

“DONES QUE DEIXEN RASTRE”: EL NOU PROJECTE DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT D’ONDARA PER A VISIBILITZAR A DONES DESTACADES

En la mostra es realitza un recorregut pels llocs emblemàtics del poble, amb el que es visibilitza a 30 dones pioneres i destacades en totes les disciplines

Ondara, 20.08.20. Des d’avui dijous 20 d’agost es pot contemplar en el nucli urbà d’Ondara la proposta posada en marxa per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Raquel Mengual), junt amb la Comissió d’Igualtat d’Ondara, sota el títol “Dones que deixen rastre”. Este matí, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, han visitat aquesta exposició que es pot contemplar des d’ara en diversos espais públics d’Ondara, i han convidat a la ciutadania a conèixer aquest projecte.

Gràcies als vinils col·locats en terra, es realitza un recorregut pels llocs emblemàtics del centre del poble, amb el que es visibilitza a 30 dones pioneres i destacades en totes les disciplines (dones tant d’Ondara, com de la Marina Alta, de la Comunitat Valenciana i també de tota Espanya); tenint totes en comú que “han lluitat i algunes continuen lluitant per a aconseguir el que creien i creuen”; per a cap d’elles ha sigut fàcil, i inclús a algunes els hi ha costat la vida. D’aquesta manera, des d’Igualtat es vol “retre homenatge i que totes elles servisquen d’inspiració per a les futures generacions”.

En realitzar el recorregut, es visualitzen els distints vinils apegats en terra i ubicats estratègicament en llocs públics, dedicats a cadascuna d’aquestes dones “que deixen rastre”. A manera d’exposició a l’aire lliure, en cada il·lustració es detalla, a més de la foto, la biografia i l’explicació de per què eixa dona va ser pionera en la seua àrea. La mostra es contempla en llocs com la Casa de Cultura, la Plaça de Bous, l’edifici del Prado, l’Ajuntament, l’Auditori Municipal, l’Aulari de Música, el col·legi Sanchis Guarner o el pavelló d’esports. Es visibilitza a dones locals com la pintora Rosa Gavilà, la cheff Pepa Romans o la mestra Joaquina Gavilà; però també de rellevància autonòmica i inclús estatal.

La intenció és que aquest projecte tinga continuïtat en el temps, i per això, la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, hi ha animat a la ciutadania a fer un passeig per a conèixer les vides d’aquestes dones; participar i realitzar propostes per a afegir nous noms de cara a edicions futures. Aquesta iniciativa està finançada amb part dels fons que li corresponen a Ondara en aplicació del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere.

Les biografies de dones destacades es poden visitar en els següents emplaçaments (s’ha tractat de relacionar la ubicació amb el camp o disciplina en què destaca cada dona):

Ajuntament: Carmen Alborch, Clara Campoamor, Indalecia Murcia.

Plaça Major: Rosa Gavilà, Isabel-Clara Simó, Sor Isabel De Villena, Carme Miquel.

Plaça de Bous: Mónica Núñez, Reyes Martí Miro, Maria de los Angeles.

Centre Social: Ana Orantes, Anna Lluch Hernández, Ascensión Chirivella.

Auditori: Trini Reyes, Concha Piquer, Rosita Amores.

Pavelló: Miriam Blasco Soto, Anna Montañana Gimeno, Tere Saurí Doménech

Edifici del Prado: Pepa Romans, Margarida Borrás, Asunción Cruañes.

Aulari de Música: Matilde Salvador, Amparo Iturbi Báguena, Maria T. Oller Benlloch

Escola S. Guarner: Maria Cambrils, Maria Ibars i Raquel Payá, Concepción Arenal.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONTRACTA ELECTRICITAT PROVINENT AL 100% D’ENERGIES RENOVABLES PER A TOTS ELS EDIFICIS PÚBLICS I ENLLUMENAT MUNICIPAL

Ondara, 20.08.20 L’Ajuntament d’Ondara, en la Junta de Govern Local celebrada aquesta setmana, ha aprovat la tramitació d’un contracte per al subministrament d’energia elèctrica que es realitzarà a través de la Central de Compres de la Diputació Provincial d’Alacant. L’Equip de Govern d’Ondara ha pres la decisió de triar que el subministrament elèctric municipal tinga una garantia d’origen 100% renovable.

A partir de l’entrada en vigor del nou contracte, l’1 d’octubre de 2020, l’electricitat de l’enllumenat públic i de tots els edificis municipals d’Ondara provindrà d’energia 100 % renovable i cogeneració d’alta eficiència, tal com han recalcat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Manteniment Públic i Serveis, Pere Picornell. La garantia d’origen 100% renovable està controlada de forma externa per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). D’aquesta manera, Ondara ha optat per continuar apostant per les energies renovables en els edificis públics (el contracte de les dues últimes anualitats també provenia d’energia renovable).

En la Junta de Govern local d’aquest dilluns 17 d’agost es va aprovar la “Memòria tècnica del subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Ondara” de data 20 de juny de 2020, per a l’adhesió específica a l’Acord Marc de subministrament d’energia, amb garantia d’origen 100 per 100 renovable, per a Entitats i Organismes adherits a la Central de Contractació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, redactada per l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, així com l’adjudicació al proveïdor IBERDROLA CLIENTES S.A.U. d’un contracte de subministrament elèctric de mercat lliure, amb un import plurianual (2020-2022) total de 211.895,56 euros (IVA inclòs), i un termini de duració fins al 30 de setembre de 2022.

L’energia provinent de renovables es distribuirà a través de 42 punts de subministrament per tot el terme municipal, per a tot l’enllumenat públic i edificis municipals d’Ondara.