imagen2297g

LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS D’ONDARA INFORMA DE LA CONVOCATÒRIA DEL “BO RESPIR DE TERCERA EDAT” PER PART DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Les persones interessades poden agafar cita prèvia per a tramitar aquesta subvenció amb la Treballadora Social d’Ondara, i el termini per a sol·licitar-ho és fins al 3 de febrer

Ondara, 18.01.19. La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara informa que la Generalitat Valenciana ha convocat el “Programa Bo Respir” en l’any 2019.

El Bo Respir són estades temporals gratuïtes per a dependents en Residències de la Tercera Edat, perquè els seus cuidadors tinguen “un respir”. Aquesta subvenció es pot tramitar des de l’àrea de Serveis Socials d’Ondara. Les persones interessades poden agafar cita prèvia per a tramitar aquesta subvenció amb la Treballadora Social d’Ondara en el telèfon 603645566, en horari de 9 a14 hores. El termini per a sol·licitar-ho és fins al 3 de febrer de 2019.

Tota la informació està disponible en la web de la GVA, en l’apartat detall de procediments:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit: Sol·licitud de bo respir de tercera edat: Programa Bo Respir en l’any 2019.

Objecte del tràmit

Finançar diverses modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.

S’estableixen les següents modalitats que, per a la seua millor diferenciació i identificació per part dels interessats, es denominaran amb colors:

1 Bo Respir Mensual o BO VERD

Consistirà en un bo per a l’estada durant un mes en una residència de tercera edat quan, per necessitats sanitàries o socials, la persona major necessite l’atenció integral en un centre especialitzat. La quantia de la subvenció en aquesta modalitat es calcularà de la forma que s’especifica en l’article 9 de les bases, amb referència als imports següents:

Bo Respir Mensual Residència: 1.600 € (impostos inclosos)

Els bons verds es podran fer efectius a elecció de l’interessat i d’acord amb el centre triat per a la seua atenció, durant un mes natural o bé de data a data en dos mesos consecutius, sempre que el gaudi es realitze amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

2. Bo Respir Dies o BO BLAU

Consistirà en 20 bons diaris per a l’atenció en residències de tercera edat que es podran fer efectius l’any 2019 en les dates triades per les persones interessades. Aquests bons es podran utilitzar en la forma que els interessats trien, com a forma més adequada per a la satisfacció de la seua pròpia necessitat, durant 20 dies consecutius o en dies agrupats i, en aquest cas, el mínim serà de dos dies consecutius.

La quantia d’aquesta modalitat es calcularà amb referència als imports següents:

Bo Respir Dies Residència: 67 € (impostos inclosos)

Els bons blaus de residència es gaudiran al llarg de l’any 2019 en els dies triats pels interessats i d’acord amb els centres triats, i s’entendrà el gaudi d’aquests en un horari que s’estableix a partir de les 9 del matí del dia d’entrada fins a la mateixa hora del dia en què es produïsca l’eixida.

Bo Respir Cap de Setmana o BO BLANC

Consistirà en 12 bons per al seu gaudi en una residència de tercera edat, en els caps de setmana que l’interessat trie, d’acord amb el centre en què serà atés, a raó d’un bo mensual, si bé, per necessitats de l’usuari, el gaudi de diversos caps de setmana es podrà fer efectiu en un mateix mes. La quantia del Bo Cap de Setmana s’establirà d’acord amb l’import següent:

Bo Cap de Setmana: 152 € (impostos inclosos)

Els bons blancs es podran utilitzar durant l’any 2019, en un horari que s’estableix a partir de les 9 hores del divendres fins a les 17 hores del diumenge, incloent-hi, en tot cas, el dinar del divendres i el dinar del diumenge.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els beneficiaris directes de les subvencions han de ser persones dependents, que es troben ateses habitualment al seu domicili personal o familiar, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat perquè presenten un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d’una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària i que, eventualment, no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

Requeriments

1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat.

També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.

2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.

4. 4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits.

5. De manera excepcional i amb l’objecte de mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjunt amb el sol·licitant principal les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell. A aquests efectes, es consideraran discapacitades les persones que defineix com a tals el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

Inici

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8456 / 03.01.2019.

Inici

On s’ha d’anar?

Presencial

Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d’igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca el sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

I, preferentment, a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – VALÈNCIA

AV. DE L’OEST, 36Ver plano

46001 València

Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – ALACANT

C/ TEATRE, 37-39Ver plano

03001 Alacant/Alicante

Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – CASTELLÓ

AV. GERMANS BOU, 81Ver plano

12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Tel: 012

Per internet

A través del enllaç corresponent:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

Inici

Què s’ha de presentar?

a) Sol·licitud segons el model que figura en l’annex I d’aquesta convocatòria, degudament omplida, signada per la persona interessada, o pel seu representant, sempre que aquest últim ho acredite en la forma establida en l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més, es tindrà en compte que:

I. Si la persona interessada està incapacitada per sentència judicial, haurà de signar la sol·licitud el tutor o curador designat per l’autoritat judicial.

II. Les sol·licituds podran ser subscrites de forma individual o conjuntament quan es tracte de matrimonis o parelles de fet inscrites en el Registre Administratiu d’Unions de Fet.

b) Autorització expressa de l’interessat i de cada membre de la unitat familiar, a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar) perquè aquesta comprove les dades d’identitat del sol·licitant, per mitjà del sistema de verificació de dades d’identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si, de la comprovació efectuada, resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l’òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions que siguen procedents per a aclarir-la. Així mateix, si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d’aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons siga procedent.

c) Autorització expressa de l’interessat i de cada membre de la unitat familiar a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l’annex VI (cal omplir un model per cada membre de la unitat familiar), perquè aquesta comprove les dades de domicili i residència del sol·licitant per mitjà del sistema de verificació de dades de residència, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, mencionat anteriorment. No obstant això, si el sol·licitant no presta el seu consentiment o ha modificat el seu empadronament en els dos últims mesos, haurà d’aportar el certificat d’empadronament. Així mateix, si el domicili del sol·licitant no consta en el sistema de verificació de dades de residència o el que hi figura és diferent del facilitat per aquesta persona, l’òrgan instructor li sol·licitarà que aporte el certificat d’empadronament.

d) Autorització de l’interessat i/o del cònjuge o representant, si és el cas, així com de la resta de membres de la unitat familiar, considerada d’acord amb el que estableix l’article 8.5 de l’Ordre 7/2016 (annex I). La dita autorització té com a finalitat sol·licitar de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o d’altres administracions públiques la cessió de dades a l’Administració de la Generalitat de la informació de caràcter tributari o sobre la percepció de prestacions públiques, necessària per al reconeixement, el seguiment i el control dels requisits de caràcter econòmic i la determinació de l’aportació personal que corresponga per a l’obtenció, si és el cas, de les subvencions a què es refereix aquesta resolució. Quan, per qualsevol motiu, no siga possible l’obtenció d’aquesta informació per mitjans informàtics o telemàtics, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives podrà sol·licitar directament a les persones interessades la presentació d’una fotocòpia compulsada de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2017 referida a la unitat familiar del sol·licitant o certificació corresponent de l’AEAT si no està obligat a declarar, així com el certificat relatiu a la pensió o les pensions del sol·licitant o de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2019.

e) En el cas que els interessats hagen de satisfer pensions compensatòries a favor del cònjuge i/o anualitats per aliments, hauran d’adjuntar la corresponent sentència judicial ferma de la qual es deriven.

f) Informe mèdic, segons el model que figura en l’annex II, que ha d’omplir el metge del sol·licitant.

g) Fotocòpia del número del Sistema d’Informació Poblacional (SIP).

h) Informe social, segons el model que figura en l’annex III, que haurà d’estar omplit pel treballador social de l’equip social de base de l’ajuntament del sol·licitant preferentment. L’informe social es valorarà d’acord amb el barem establit en l’annex IV.

i) Qualsevol altra documentació que estime necessària per a la valoració de l’expedient.

IMG-20181222-WA0000

CRÒNICA ESCOLA MUNICIPAL DE BÀSQUET D’ONDARA – JORNADA 12 GENER 2019

IMG-20181222-WA0000

 

PREBENJAMÍ

Els prebenjamins d´Ondara viatjaren el diumenge a disputar el Torneig Vila de Benissa on s´enfrontaren a Calp i a Pego. Els més joves de l´Escola s´ho passaren d´allò més bé i posaren en pràctica tot allò que van aprenent als entrenaments.

BENJAMÍ

BENISSA 49 – 25 EE ONDARA

Aquest dissabte el Benjamí es desplaçava per jugar un partit complicat contra el líder de la lliga, invicte fins el moment, com és el Benissa. El començament un poc desubicat per als nostres i no molt acertats a cistella, feia que els contrincants aprofitaren per superar-nos amb diferencia en el marcador, superant-nos amb el doble de punts. No obstant, uns bons tercer, quart i quint temps dels nostres en els quals aconseguíem acabar anotant gràcies al rebot defensiu, i una bona defensa amb robatoris de pilota feia que ens posarem a 10 punts d’aquests. Però, el Benissa es va posar en alerta, ja que veien que remuntàvem el partit i, com ja de costum en aquest lloc, un arbitratge descaradament desigualat i desfavorable per als nostres, pitant-nos ni més ni menys que 10 faltes en comparació amb 1 per a l’equip local en aquests 3 quarts, feia que es creara mal ambient i els xiquets se n’anàrem un poc del partit, amb la qual cosa varen aprofitar els contrincants que eixien afavorits a l’hora de defensar, ja que no els pitaven cap falta i l’ultim quart ens varen fer un parcial de 14 – 0 al qual sumant els 10 punts que ens faltaven per remuntar, donen la diferència de 24 del marcador final.

També dir que l’ultim quart no varem poder comptar amb el jugador més veterà de l’equip per l’expulsió del partit amb una tècnica.

Una cosa semblant ens va passar amb el benjamí de l’any passat, ja que fins que no ens varen expulsar al jugador que dominava el partit, no varen descansar.

Molt trist haver de passar per aquestes situacions en la categoria de benjamí, i destacar que sols ens ha passat en Benissa, la qual cosa ens dona que pensar.

Una vegada passat, continuem entrenant per a divertir-nos aprenent basquet, i jugar com a equip respectant-nos uns als altres i acceptant les diferències.

ALEVINS

ALEVÍ MASCULÍ B

PEGO 45 – 5 EE ONDARA

Aquest dissabte l’aleví B va matinar per desplaçar-se a Pego. Sabíem que era un partit complicat perquè no hem estat al nivell del grup que ens ha tocat i, a més, amb les maralties d’aquesta època ens quedàvem amb 8 jugadors per disputar el partit.

El varem plantejar des del principi per disfrutar-ho i jugar amb calma. I podria dir, que a pesar del resultat, va ser el millor partit que hem disputat aquesta primera fase. El millor en quant a jugar en equip, ja que tots varen pujar baló, tots varen anotar, van haver molts bons pases, i sense fixar-se amb el resultat, els nostres jugadors varen lluitar fins el final tots els balons que varen poder.

Cada vegada demostren més que son un equip, ja que es respeten amb els diferents nivells de cadascú i intenten jugar amb tots. Almenys és el que intentem que aprenguen!

INFANTILS

INFANTIL FEMENÍ

NBA ELVA ESTÉTICA 50-22 EEM ONDARA

Aquest dissabte ens vam desplaçar a Alboraia per començar la segona fase de la competició. El partit va començar amb una pressió a tot el camp quasi perfecta de les locals fent un parcial en el primer quart de 15-0. Les nostres van saber recuperar-se molt bé en el segon quart responent amb un parcial de 2-13. El joc que feien les jugadores de l’Alboraia, era amb intensitat, ben organitzat i cada vegada que feien un atac creaven perill. Les nostres ho van intentar tot el partit apropant-se en el marcador en la segona part fins a 6 punts però la superioritat física, tècnica i l’experiència de ser un equip millor va ser determinant per les locals. Tot i això, el marcador no reflexa la igualtat de l’encontre, ja que, en l’últim quart les nostres van baixar els braços sabedores que era impossible la remuntada. Aquest partit de segur ens aprofita per aprendre dels equips grans i afrontar amb il.lusió els propers encontres. Em d’estar orgullosos d’aquest grupet, que sempre ho dona tot tant en l’encontre com en els entrenaments.

INFANTIL MASCULÍ

CB PEGO 05 22-62 EEM ONDARA

Primer encontre de l’infantil masculí davant un rival que l’únic que sabíem era que era de segon any. En general els nostres feren un gran partit en atac i en defensa on moltes de les coses treballades durant els entrenaments es varen veure sobre la pista. El partit fou controlat en tot moment pels nostres. La primera part fou un poc d’alt i baixos, alternant un quart bo en un quart un poc més fluix però on els nostres dominaren sempre, arribant al descans amb avantatge vora els vint punts. La segona fou més regular i on els nostres no sols no baixaren la intensitat sinó que la incrementaren fent grans defenses i atacs, i tancant acta al començament del sèptim quart. El més important del partit fou que es tornaren a recuperar sensacions després de les vacances i on es varen veure moltes coses treballades i que anirem millorant per intentar que siguen més regulars i on tots els jugadors varen aportar coses positives a l’equip.

CADETS

CADET FEMENÍ

EEM ONDARA 65 – 27 CB ALBERIC

Excel·lent partit de les cadets d’Ondara que aconseguiren la victòria que les col·loca segones en la classificació general ja que a pesar d’estar empatades amb el CB Alberic en quant a victòries i derrotes, les nostres tenen el bàsquet averatge a favor. La motivació per guanyar el partit i aconseguir els objectius marcats era molt alta i les ondarenques eixiren a per tot des del minut 0.

Ens queda tan sols un partit per a confirmar eixa segona plaça, el Paidos Dénia, el qual disputarem l’enfrontament el proper dijous a les 18h en Dénia..

CADET MASCULÍ

CB JOVENTUT ALCOI 55-41 EEM ONDARA

Primer viatge del cadet masculí a Alcoi dels dos que ens espera aquesta segona fase, en un horari poc habitual, diumenge de vesprada. EL rival era desconegut per nosaltres. El partit en general fou molt dolent i decebedor per part dels nostres. Durant tot el partit es va veure als ondarencs sense intensitat, actitud, caràcter ni ganes de jugar davant un equip que vist el partit no era superior als nostres. En ganes si que ho va ser. Els nostres eixiren al partit encaixant un 9-0 de parcial en els primers 4’ de partit, on més que l’atac, el que preocupava més era la defensa. No es defenia amb intensitat i això feia que els locals anotaren fàcils en llançaments prop de cistella. A açò cal afegir l’encert del tir exterior i la feblesa sota les cistelles concedint molts rebots en atac i segones oportunitats. La segona part els locals baixaren el ritme d’anotació i només els nostres en els últims minuts pogueren retallar la diferència i maquillar el resultat final. Mala imatge i decebedor partit on s’esperava més caràcter i ganes per part dels nostres, no per guanyar sinó per competir.

JUVENIL

JUNIOR MASCULÍ:

C.B. SUECA 68 – 39 EE ONDARA

Els juniors es desplaçaren a Sueca per a jugar contra l´equip local i no pogueren tornar en bones notícies. Els locals jugaren amb més intensitat al llarg de tot el partit i a més tingueren un gran encert en els llançaments triples en el primer quart que marcà tot l´encontre ja que finalitza amb un clar 29-10. A partir d´eixe moment els ondarencs intentaren millorar el seu joc defensiu amb defenses alternants aconseguint frenar l´alta anotació del Sueca però el gran desencert en atac i les excessives pèrdues de baló no permeteren als nostres competir pel partit.

Policia_Local_Ondara - web

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – DIUMENGE 20 GENER – SANT ANTONI 2019

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que, amb motiu de la celebració de Sant Antoni el diumenge 20 de gener, estarà prohibit l’estacionament als carrers Roser, General Bosch , Vte A. Estellès, i la zona del balcó del Prado i voltants. Així, es restringirà l’accés de vehicles al C/ General Bosch des de les 10:00 hores, el qual romandrà tallat fins la finalització de l’esdeveniment.

A més a més, amb motiu de la cercavila que recorrerà el poble, també estarà prohibit l’estacionament en alguns carrers del seu recorregut, sent el C/ Dénia (tram CP Sanchis Guarner), el C/ Roser i el C/ Sant Vicent. Així mateix, a partir de les 11:30 hores es restringirà la circulació de vehicles pels carrers on transcórrega la cercavila. Aquests carrers seran:

C/Lepanto, C/ Ramon y Cajal, C/ Pintor Murillo, C/ Sanchis Guarner, Av. L’Oest, C/ Hernan Cortes, C/ Sant Jaume, C/ Roser, C/ Sant Vicent, Plaça Convent i zona Prado.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

cartell expo antonio torres - copia

EL PINTOR D’ONDARA ANTONIO TORRES EXPOSA EN ATLANTA (EUA) COINCIDINT AMB ELS SEUS 25 ANYS DE CARRERA

cartell expo antonio torres

Ondara, 16.01.19. El pintor establit a Ondara, Antonio Torres, celebra 25 anys de carrera dedicada a l’art; 10 d’ells, dedicats a la pintura relacionada amb el ballet. Coincidint amb aquesta efemèride professional, realitzarà una exposició en Atlanta (Estats Units). La galeria “R. Alexander fine art” presenta “BALLETOMANE” en col·laboració amb Atlanta Ballet. L’espectacle estarà en exhibició en R. Alexander de l’1 de febrer al 2 de març de 2019. Un percentatge de les compres es destinaran a l’avanç del ballet.

Antonio Torres (Albacete 1969; resident a Ondara des de 1989) ha anat experimentant durant 25 anys d’intens treball les diferents maneres de pintar quant a tècniques i estils, començant per la representació del món rural, etapa que va donar nom a la seua sèrie “Campesinos”. Després hi ha hagut èpoques amb altres temes entre els que cal destacar la sèrie “Indigentes”. En aquestes dates, es compleix el desè aniversari en què el pintor està especialitzat en exclusivitat en la temàtica del ballet. És un dels millors artistes especialitzats a reproduir en quadres la bellesa i sacrifici del món del ballet. Les seues obres es venen i són exposades en nombrosos països, comptant amb galeries permanents als Estats Units. Per la seua mà han quedat immortalitzades des de grans estreles internacionals, a aprenents i estudiants.

A Ondara, Antonio Torres té el seu estudi, on imparteix el Taller de Pintura “Antonio Torres”, que en 2018 va celebrar la seua 14a edició. Els i les alumnes d’Antonio Torres exposen les seues obres al Claustre de l’Ajuntament cada mes de juliol des de fa 14 anys, coincidint amb les Festes Patronals de la Soledat.

foto arxiu inauguracion expo antonio torres amb alcalde ondara

Foto arxiu, inauguració exposició Taller Antonio Torres al Claustre de l’Ajuntament d’Ondara. Amb Antonio Torres i l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

Des de la Regidoria de Cultura d’Ondara, la seua responsable, Raquel Mengual, ha aprofitat per a felicitar i donar l’enhorabona a Antonio Torres pels seus 25 anys dedicat a la pintura; així com per la pròxima exposició en Atlanta, i ha volgut recalcar que la seua escola de pintura a Ondara és una de les més consolidades de la comarca.

II trobada educacio infantil (2)

ONDARA CELEBRARÀ EL 9 DE FEBRER LA II TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA

II-TROBADA--L'EDUCACIÓ-INFANTIL-A-LA-MARINA-ALTA

Ondara, 16.01.19. Per segon any consecutiu, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha impulsat la celebració de la II Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta, que tindrà lloc el dissabte 9 de febrer a la Casa de Cultura d’Ondara, dirigida especialment al professorat de l’etapa de 0 a 6 anys.

La jornada compta amb la col·laboració en l’organització dels departaments de Serveis Socioculturals i a la Comunitat de l’IES Xebic d’Ondara; de l’Escola Infantil Municipal l’Oroneta de Xàbia; l’Escola Infantil Municipal d’El Verger, l’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara i Bressol Musical de l’Associació Musical El Verger. La II Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta ha estat presentada per Mar Chesa, Regidoria d’Educació d’Ondara; Micaela Alvarez, de l’Escoleta d’El Verger; Nuria Carrió i Valeria Mengual, de l’Escoleta d’Ondara, i Empar Poquet, educadora infantil; totes elles, membres de l’equip de treball.

II trobada educacio infantil (1)

Les inscripcions es poden realitzar on line fins a l’1 de febrer en l’enllaç següent: https://goo.gl/forms/jkte3YJs5QyNGKwD3 .

Les places són limitades fins a les 100 primeres inscripcions.

II TROBADA D’EDUCACIÓ INFANTIL A LA MARINA ALTA Dissabte 9 de febrer al Saló d’Actes de la Casa de Cultura d’Ondara

PROGRAMA:

8:30h. Recepció i lliurament de material.

9:00h. Presentació: Mar Chesa, Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara.

Conferència: “Educar amb cap i cor: La primera infància, base del adult futur”. Cecilia Martí. Mestra, orientadora, terapeuta i mediadora familiar.

11:00h. Descans, amb cafè, infusions i coca Maria.

11:30 h. Experiències renovadores en l’educació infantil.

De quatre opcions cal triar tres tallers que es desenvoluparan intervals de 45min cadascún.

RECICLEM EL MÓN amb Josep Vidal.

CONTE CONTAT CONTE ACABAT amb Dolors Todolí,

MÚSICA BEN PROMPTE amb Natàlia

ART INFÀNCIA amb Consol Font.

13:45 h. Dinàmica de cloenda.

14:30 h. Comiat i finalització.

ORGANITZA:

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara.

Dept.Serveis Socioculturals i a la Comunitat, IES Xebic.

Escola Infantil Muncipal L’Oroneta, Xàbia.

Escola Infantil Municipal El Verger.

Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà, Ondara.

Bressol Musical de l’Associació Musical El Verger

cartel manifestación 21_3 (1)_01 - copia

ONDARA SE SUMA A LES MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE LA TARONJA VALENCIANA CONVOCADES PER LA PLATAFORMA PER LA DIGNITAT DEL LLAURADOR

cartel manifestación 21_3 (1)_01

El dilluns 21 de gener a les 20 hores a les portes de l’Ajuntament d’Ondara se celebrarà una concentració en defensa de la taronja valenciana

Ondara, 15.01.19. El dia 21 de gener a les 20:00 hores hi ha convocades manifestacions per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador en diferents poblacions per a defendre el sector citrícola valencià enfront de les importacions de productes de països tercers a la UE. L’Ajuntament d’Ondara hi ha decidit sumar-se a aquesta plataforma. D’aquesta manera, es farà una concentració el dilluns 21 de gener a les 20 hores a les portes de l’Ajuntament en defensa de la taronja valenciana convocada per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, segons ha anunciat el Regidor d’Agricultura, Pere Picornell. En la concentració es llegirà un manifest.

Cal recordar que en l’últim ple de l’Ajuntament d’Ondara (celebrat el 20 de desembre de 2018) es va presentar i va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (PSPV, Compromís i PP) una proposta conjunta de tots els partits per a protegir la taronja valenciana enfront de l’acord amb Sud-àfrica.

En 2016, la UE va signar un acord d’associació econòmica amb països d’Àfrica Meridional que ha suposat “preus ruïnosos” per als agricultors valencians. L’entrada de fruita, que no té les mateixes exigències en l’àmbit sanitari que la valenciana, suposa un risc quant a la possible entrada de plagues. Per això, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que està formada per diferents associacions agràries i del sector citrícola valencià, a més de per alguns ajuntaments de pobles amb una economia vinculada al cultiu de cítrics, demana que s’aplique la clàusula de salvaguarda de l’acord amb Àfrica meridional; que s’augmenten els controls sanitaris per als productes importats; la reciprocitat amb les produccions de països tercers; que es complisca la Llei de la Cadena Alimentària i ajudes directes a les persones productores afectades.

Sin título

LA MASSMA CONVOCA LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT

La Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA),en la qual està integrada Ondara, ha convocat les Bases per a la constitució i funcionament de la Borsa de Treball d’Agents d’Igualtat.

Tota informació està disponible en la seu electrònica de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. https://massma.sedelectronica.es

Text convocatòria:

ANUNCI

En compliment de l’acordat pel Decret de Presidència 3/2019 de data 8 de gener de 2019, per mitjà del present anunci es fa pública la següent convocatòria, BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE

TREBALL D’AGENTS D’IGUALTAT.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’Agent d’igualtat, per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixen en la Mancomunitat de Serveis socials de la Marina Alta,

segons la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pera realitzar les funcions d’assessorament especialitzat a dones i promoció d’igualtat en les polítiques públiques. El contracte es troba vinculat expressament a la subvenció concedida per la Conselleria corresponent de la Generalitat Valenciana.

CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Agent d’igualtat.

Grup de classificació: A2.

Règim de treball: FUNCIONARI/A INTERÍ/NA.

Jornada de treball: 37,30 hores setmanals.

Escala: Administració especial.

FUNCIONS

Les funcions a desenvolupar seran les previstes en les Instruccions de la Direcció General del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de 18 de novembre de 2016, sent el seu detall:

1. Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sòcio‐

laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones.

2. Prevenció i detecció de la violència de gènere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

3. Detecció de les necessitats de la Mancomunitat en matèria d’atenció a la violència de gènere.

4. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.

5. Informar i assessorament a les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i /o autonòmica.

6. Elaboració, implementació i avaluació dels plans d’igualtat, intern de la pròpia Entitat, i dels diferents municipis.

7. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

8. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere.

9. Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes.

10. Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

11. Qualsevol altra tasca que s’encomane per part de la Presidència, dins de l’àmbit de les seues competències.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari:

Estar en possessió del títol de Diplomatura/ Llicenciatura (Pla antic) o grau (Pla Bolonya), i el títol de Doctorat o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emès per una Universitat, o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic. En condicions d’obtenir‐ho abans de la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportats per l’aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.

Posseir la nacionalitat espanyola, o de països de la Unió Europea i en el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, tenir permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establerts en l’art. 57 del EBEP i L.O. 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Així també, i de conformitat amb l’art. 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb l’art. 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es farà constar expressament pels aspirants en la sol∙licitud d’admissió a lesproves, la seua conformitat a sotmetre’s, si és el cas, al reconeixement mèdic per a acreditar la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades en cada cas.

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.

Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

REQUISITS ESPECÍFICS

Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció. *Correspon a l’autoritat acadèmica competent declarar l’equivalència dels títols. Els títols estrangers hauran d’estar degudament convalidats a la data de la finalització de prestació d’instàncies. Tots i cadascun dels requisits hauran de reunir‐se per les persones interessades en la data que expira el termini de presentació d’instàncies i s’hauran de mantenir al llarg de tot el procés selectiu.*

TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el tauler d’anuncis de la seu de la MASSMA, en la pàgina web de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (www.massma.org ) Els successius anuncis es publicaran en la pàgina web de l’entitat i també en el tauler d’anuncis.

QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS.

La instància per prendre part en la present convocatòria, s’adreçaran a la Presidència de la Mancomunitat, i es presentaran, en model oficial (l’Annex I), en el Registre General de la seu de la MASSMA (situat al carrer Bonaire núm. 12, Orba), en horari de 9 a 14 h, durant el termini de10 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en la web de l’Entitat.

Les instàncies podran presentar‐se igualment en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els sol∙licitants manifestaran en les seues instàncies:

1. Que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies.

2. La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, i de la còpia dels documents que els acrediten. La no presentació d’aquests documents durant el termini de presentació d’instàncies, provocarà la no valoració

d’aquests.

3. Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí, i un e‐mail.

La instància haurà d’anar acompanyada dels següents documents:

Fotocòpia compulsada del DNI, o documentació acreditativa equivalent.

Currículum Vitae.

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.

Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al∙legats.

NOTA: Les persones aspirants hauran d’aportar en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat, tots els documents que acrediten els mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, no admetent‐se altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Document complent anunci:

20190108_ANUNCI BASES BORSA AGENT D’IGUALTAT

IMG_2899

L’AUDITORI MUNICIPAL D’ONDARA JA S’ANOMENA “VALERIÀ GIL” EN HONOR AL TENOR NASCUT A PAMIS, QUE VA DESENVOLUPAR TOTA LA SEUA CARRERA ALS ESTATS UNITS

placa auditori valeria gil (5)public acte (1)

Ondara, 14.01.19. L’Auditori Municipal d’Ondara ja s’anomena “Valerià Gil”, a iniciativa de l’Associació Ocell, avalada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara. Dissabte passat 12 de gener, es va inaugurar el nou espai expositiu “Valerià Gil” a l’interior de l’Auditori Municipal. En un acte organitzat per les Regidories de Patrimoni i de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, la Regidora de Cultura, Raquel Mengual, acompanyada per la responsable de Patrimoni, Raquel López, va procedir a retirar la cortina sobre la placa que des d’ara acompanya a la de l’Auditori Municipal en la seua façana principal, amb el nom de “Valerià Gil” en homenatge i record al tenor, nascut a Pamis, que va desenvolupar la seua carrera musical als Estats Units.

placa auditori valeria gil (1)placa auditori valeria gil (2) placa auditori valeria gil (3)placa auditori valeria gil (4)

 Un acte que va ser presenciat per desenes de persones, entre les que es trobaven membres de la corporació municipal.

public acte (2)public acte (3)

Després del descobriment de la placa, el president de l’Associació Ocell, Vicent Ortuño, va explicar al públic present els motius d’aquesta denominació per a l’Auditori, i es va poder contemplar el material (grans imatges, documents…) que ara adornen l’interior de l’edifici, relacionat amb la figura de Valerià Gil.

public acte (4)vicent ortuño explicacio

espai expositiu (2) espai expositiu (1)

A continuació, l’Auditori Municipal Valerià Gil d’Ondara va acollir un espectacle de gran qualitat; el concert líric “A la luz de la lírica” (AljubMusic), a càrrec del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray Garcia, que van estar acompanyats al piano per José Madrid, i per una parella de ball. Van ser moltes les veïnes i veïns d’Ondara que a pesar del fred van acudir a l’acte i a presenciar el posterior espectacle.

concert liric (1) concert liric (2)

Cal recordar que en el ple del 26 de setembre de 2017 va ser aprovat per l’Ajuntament d’Ondara la proposta de reconeixement en el nomenament d’espais municipals a fills i filles del poble, a proposta de l’Associació Cultural Ocell. La proposta era per a “incorporar a la quotidianitat de la vida diària els noms d’eixos fills i filles d’Ondara, lligant-los a edificis amb un ús que tinga un cert paral·lelisme amb la seua activitat professional (Casa de Cultura, Auditori Municipal, Centre Social, Trinquet Municipal, etc.)”. Una d’aquestes propostes era anomenar a l’Auditori Municipal d’Ondara amb el nom de Valerià Gil (Tenor nascut a Pamis, que va desenvolupar tota la seua carrera als Estats Units, on va morir).

alevi i benjami ondara

L’EQUIP ALEVÍ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA D’ONDARA, CAMPIÓ PROVINCIAL DE FRONTÓ PARELLES

L’equip benjamí d’Ondara va aconseguir el bronze en la final provincial

alevi i benjami ondara

Ondara, 14.01.19. El poliesportiu de Petrer va albergar ahir la fase final del provincial d’Alacant dels XXXVII JECV en la modalitat de frontó per parelles, amb la participació dels equips benjamí i aleví de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, que està entrenada per Juanma Garrido i Néstor Portes.

foto Fedpival. Els finalistes JECV en Petrer

L’equip aleví, integrat per Arnau Mas i Andreu Mullor, va aconseguir vèncer en la final absoluta a l’equip de Sella-Relleu A, aconseguint l’or provincial.

alevi primer provincial - foto fedpival

50303867_2833181240040498_1777723191863541760_o

L’equip benjamí de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, integrat per Uxue Arbona i Joan Garrido, va aconseguir guanyar la final per la tercera plaça contra l’equip de Beniarbeig-El Verger, alçant-se amb el bronze provincial de frontó parelles.

 benjami tercer- foto fedpival

50485507_2833180250040597_7597905998275149824_o

Van lliurar els trofeus i medalles el regidor d’esports de Petrer, Javier Martínez, el tinent alcalde de Laguar, Manuel Barber, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines i el jugador professional de Petrer, Álvaro Francès.

La Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa, ha donat l’enhorabona als equips benjamí i aleví pels seus èxits, així com als entrenadors de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara.

Pòdium provincial d’Alacant dels XXXVII JECV de frontó per parelles:

Categoria benjamí:

1º- Laguar

2º – Sella-Relleu A

3º- Ondara

4º. Beniarbeig-El Verger

Categoria aleví:

1º-. Ondara

2º. Sella-Relleu A

3º- Orba A

4º-. Muro Alcoi

Categoria infantil:

1º-. Petrer

2º-. Murla

3º-. Beniarbeig-El Verger A

4º-. Beniarbeig-El Verger B

Categoria cadet:

1º-. Beniarbeig-El Verger A

2º-. Laguar

3º-. Orba A

4º-. Benidorm

Categoria juvenil:

1º-. Sella- Relleu A

2º-. Orba

3º-. Petrer

4º-. Laguar

Els campions provincials d’Alacant jugaran la fase final autonòmica el pròxim 27 de gener al costat dels millors equips de València i Castelló.