unanimitat

L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA LA PERMUTA URBANÍSTICA QUE PERMETRÀ LA CREACIÓ DE l’ESPAI PER A JOVES AL CARRER PICASSO

El ple dóna compte de la liquidació del pressupost de 2017 i aprova el Pla d’Igualtat del personal de l’Ajuntament; el Reglament de l’Escoleta; i l’adhesió a la declaració institucional de la Diputació amb motiu del 25N

Ondara, 23.02.18. En la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament d’Ondara celebrada ahir, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís, i PP) la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9 de les germanes Miralles Pastor. Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament d’Ondara adquireix aquesta finca, que actualment està inacabada, amb la intenció de destinar l’immoble per a crear un espai per a jóvens, la “Llar juvenil”, segons va informar l’Alcalde, José Ramiro. Les germanes Miralles Pastor estan d’acord a alienar la dita finca, permutant-la per les següents propietats municipals: una vivenda dúplex en el carrer Tossals; un local comercial en planta baixa en el carrer Parri; una plaça de garatge en edifici en el carrer Verge de la Soledat; i dues places de garatge en el C.C El Prado, més el pagament en efectiu de la diferència del valor entre les propietats a permutar. Sent el valor de la finca de les germanes Miralles Pastor de 163.583 euros, i el dels immobles de propietat municipal de 125.548 euros. Per tant, l’Ajuntament d’Ondara entregarà a les germanes Miralles Pastor una quantitat en metàl·lic de 38.035 euros. Aquest acord de permuta va ser aprovat ahir per unanimitat en la sessió plenària, començant així les tramitacions per a aconseguir tenir a punt la primera fase de les obres de la “Llar juvenil” abans de finals de 2018.

unanimitat

En el ple d’anit també es va donar compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Ondara de l’exercici 2017, que se salda amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.577.104 euros, segons va informar el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera. La liquidació del pressupost general de 2017 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament; compleix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i la regla del gasto.

D’altra banda, en la sessió plenària es va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat entre dones i homes del personal empleat al servei de l’Ajuntament. El pla d’Igualtat va ser presentat per la Regidora de Personal, Raquel López.

regidoria personal raquel lopez

Es tracta d’un conjunt de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, encaminades a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Fixen els objectius concrets d’igualtat, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seua consecució. El pla preveu accions dins de les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, o ordenació del temps de treball, amb el propòsit d’afavorir la Igualtat. El document aprovat en el ple és una aposta decidida, per part de l’Ajuntament d’Ondara, per a fixar les bases d’un canvi real, transformador i generador de noves maneres de fer, igualitàries i basades en el respecte mutu entre dones i homes, en tots els àmbits de funcionament intern de l’Ajuntament. L’aprovació del pla d’igualtat del personal al servei de l’Ajuntament va ser negociat i dictaminat favorablement per part de la Mesa General de Negociació del 12 de febrer de 2018, en la que es va arribar a un acord entre la part representativa de la Corporació i la representació sindical dels treballadors i treballadores municipals.

També es va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) el nou Reglament de l’Escoleta Infantil Municipal. Segons va indicar la Regidora d’Educació, Mar Chesa, el reglament permetrà adaptar el servei que es presta des de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara a les actuals necessitats de les famílies usuàries, i, per a la seua elaboració, s’ha comptat la participació ciutadana i de les famílies, així com amb l’assessorament de tècnics, i la implicació de la Regidoria, l’empresa municipal i l’Alcaldia, havent-se redactat un Reglament complet i innovador, segons va dir.

regidoria educacio mar chesa

Entre altres coses, el Reglament arreplega que l’Escoleta seguirà el calendari laboral en lloc de l’escolar; tindrà un horari de 8 a 18 hores, i es facilitarà l’adaptació del nou alumnat del centre (“escoles obertes”, amb l’acompanyament de les famílies), així com la lactància materna. Al Reglament, a més, ha quedat definit que la inscripció en el primer any garanteix la plaça el segon. Respecte del menjador, s’ha detallat la seua capacitat màxima (25), especificant la possibilitat d’establir dos torns si la demanda ho requereix, de manera que sempre es podrà donar resposta a les necessitats de les famílies. Atenent als criteris de baremació, s’ha inclòs la situació acreditada de família monoparental, que rebrà puntuació en el cas que el nombre de matrícules siga superior al de places autoritzades. En el cas de desempat, el primer criteri a aplicar serà la vinculació dels progenitors amb el municipi, o siga que es prioritza que el servei de l’Escoleta es destine per a la gent del poble.

Així mateix, el ple va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups polítics, la moció d’adhesió a la declaració institucional de la Diputació d’Alacant amb motiu de la commemoració del 25 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que va ser exposada per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i en la que se subscriu l’adhesió de la Diputació al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. També per unanimitat va ser aprovada la moció amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

debat alcalde-pp

ONDARA APROVA COMPATIBILITZAR EL TERRENY INDUSTRIAL EN EL PARC COMERCIAL

L’objectiu és permetre la implantació de noves activitats comercials en l’àrea

Ondara, 23.02.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir de forma definitiva la modificació puntual del Pla Parcial de millora del sector industrial Marjals 5,6 i 7. Aquest punt va eixir avant amb els 8 vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, i els 5 en contra del PP. La dita aprovació va ser objecte d’un tens debat entre l’Equip de Govern i l’oposició (PP), i també va comptar, en el torn de paraula obert al públic, amb les intervencions de dos representants d’una de les parts dels propietaris afectats per aquesta modificació del pla parcial.

vot favor equip govern vot contra pp

Amb aquesta mesura, es pretén obrir la porta a la compatibilització, en el parc comercial, del sòl qualificat com a industrial per a fer el seu ús compatible amb el comercial, exactament igual com es va fer en el 2004 amb les parcel·les del tipus C, i permetre així la implantació de noves activitats comercials en el sector Marjals 5, 6 i 7. L’Ajuntament d’Ondara, amb el Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7, pretén permetre la compatibilitat de l’ús comercial en les zones tipus A, i reduir els usos industrials més impactants.

El punt d’ahir va suposar l’aprovació definitiva del Pla Parcial de Millora, la tramitació del qual va començar al setembre de 2017, i que va ser aprovat de forma provisional en el ple de desembre de 2017. Ara, es tramitarà l’expedient en Conselleria per a que done el vist i plau o al·legue, seguint així la seua corresponent tramitació en l’ens competent en matèria d’ordenació de territori i urbanisme. El Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va indicar que s’han desestimat la totalitat de les al·legacions per part de l’equip redactor del projecte, matisant que l’Ajuntament ha considerat “vetlar pels interessos col·lectius del poble, facilitant la implantació comercial i de serveis en totes les zones del polígon”.

El portaveu del PP, Javier Lozano, va demanar que el punt es quedara sobre la taula, per a arribar a un acord amb els propietaris, recordant que s’havien presentat al·legacions, i que podrien presentar un contenciós. Va indicar que l’equip redactor havia sigut contractat i va demandar que siguen els propis serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament els que responguen les al·legacions amb un informe propi. A més, va insistir en el fet de que l’Ajuntament posseeix una parcel·la de titularitat municipal que es veurà afectada per aquesta modificació en el planejament, podent fer que baixe el seu valor econòmic, segons va assegurar. Va argumentar que hi ha parcel·les en sòl comercial, i que per això no entenia la necessitat d’aprovar aquest acord.

portaveu pp javier lozano

L’Alcalde, José Ramiro, a més del Secretari Municipal, Juan Noguera, van recalcar que el procediment havia sigut l’adequat. Respecte a la participació dels serveis jurídics-tècnics en la resposta de l’al·legació, es va matisar que el mateix secretari signa com a propi l’informe de resposta d’al·legacions i la resta d’expedient de la modificació; a més, van estar partícips de la redacció del mateix.

debat alcalde-pp

A l’hora de defensar l’assentar-se amb els propietaris, Ramiro va preguntar que amb quins propietaris, ja que hi ha dos grups de propietaris afectats, i per això mateix «s’ha seguit el procés tècnicament sense entrar en interessos particulars», és a dir que «l’Ajuntament el que ha fet ha sigut vetlar pels interessos col·lectius de tota la ciutadania», que serà «bo per al conjunt del poble», i que estan tots els informes pertinents. Finalment la votació va eixir avant amb els vots en contra del PP.

En el torn obert del públic, van prendre la paraula dos representants de propietaris afectats per la modificació del pla parcial.

intervencions public tema pla marjals (2) intervencions public tema pla marjals (1)

Un d’ells va indicar que era una de les persones que havia presentat al·legacions, i que una gran superfície comercial dedicada a la roba i articles esportius vol implantar-se en el parc comercial d’Ondara, i que amb aquesta modificació podrà fer-ho, afegint que l’equip redactor està molt vinculat a la dita empresa. També va considerar que aquesta situació està causant un greuge comparatiu als propietaris de terrenys comercials, i va anunciar que presentaran un contenciós. L’altra persona que va prendre la paraula es va identificar com a representant d’una de les parcel·les comercials, exposant que tenen uns drets adquirits i que han pagat imposts durant anys com a terreny comercial, a diferència d’altres que tenen sòl industrial, i ara, amb aquesta modificació, “es regalen privilegis a canvi de res”, fent un “greuge injust” cap als propietaris de parcel·les comercials segons va dir.

Després d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va agrair la seua intervenció, matisant que estaven defenent els seus propis interessos, però “nosaltres defenem els interessos del poble”.

poli ondara agent tutot (2)

LA POLICIA LOCAL D’ONDARA PRESENTA LA NOVA UNITAT “GEVAT” (GRUP EDUCACIÓ VIAL I AGENT TUTOR) ALS CENTRES EDUCATIUS

Ondara, 21.02.18. La Policia Local d’Ondara, junt amb la Regidora d’Educació i Formació de l’Ajuntament d’Ondara, Mar Chesa, ha presentat hui els protocols d’actuació de la Unitat GEVAT (Grup d’Educació Vial i Agent tutor), als centres educatius d’Ondara. La nova unitat ha sigut presentada al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. Els protocols presentats marcaran els principis d’actuació d’aquesta unitat, que comprèn tot el que es referix a la protecció del menor i la prevenció en tots els seus àmbits.

poli ondara agent tutot (1) poli ondara agent tutot (2)

L’àmbit d’actuació de la Unitat GEVAT de la Policia Local d’Ondara es concentra inicialment i principalment en l’àmbit escolar i amb els professionals de l’àmbit social, sense perdre la condició d’Agent de l’Autoritat i tot el que això representa. La seua comesa es durà a terme en tots els centres educatius de la població, dissenyant activitats i accions adequades a cadascun d’ells. Les línies de treball del Grup d’Educació Vial i Agent tutor, a més de tot el referent a l’Educació Viària i tallers de civisme, engloba també temes com a absentisme escolar, l’escolarització, la detecció de situacions de risc, el maltractament o el desemparament.

El Cap de la Policia Local d’Ondara, Toni Galiano, considera que “és una de les millors maneres d’implementar la figura de la Policia Local en la Comunitat Educativa, sent una ferramenta important tant per als professionals de l’Educació com per als alumnes i pares”. Això comportarà treballar estretament amb Fiscalia, MASSMA, Jutjats, Serveis Territorials i altres entitats orientades a la protecció del menor.

escoleta 3

ONDARA PORTA A PLE EL NOU REGLAMENT DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

L’Escoleta seguirà el calendari laboral en lloc de l’escolar; tindrà un horari de 8 a 18 hores; es facilitarà l’adaptació del nou alumnat del centre i la lactància materna

Ondara, 21.02.18. Aquest dijous 22 de febrer l’Ajuntament d’Ondara celebra el ple ordinari del mes. Entre els punts de l’ordre del dia es troba l’aprovació provisional del reglament de l’Escoleta Infantil Municipal. El reglament permetrà adaptar el servei que es presta des de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara a les actuals necessitats de les famílies usuàries, i, per a la seua elaboració, s’ha tingut en compte tant les aportacions realitzades per les famílies, com els resultats de les enquestes de satisfacció.

El Reglament té per objecte regular tant la gestió del servei com el règim intern de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara, establint les prestacions del servei, els procediments i els drets i els deures de tots els membres de la Comunitat Educativa. El Reglament serà el marc de convivència i de referència per al bon funcionament del Centre i dels distints membres de la Comunitat Educativa, guiant la solució dels problemes pràctics que es presenten en el desenvolupament de les activitats, i garantint un clima de tolerància i respecte.

Entre les qüestions que es detallen al Reglament, cal destacar que l’Escoleta Infantil Municipal seguirà el calendari laboral aprovat anualment (no el calendari escolar) i es dividirà en dos períodes. El període ordinari que s’iniciarà dins dels 6 primers dies de setembre fins al 30 de juny, i el període estival, comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

L’horari màxim del servei serà de 8 a 18 hores. El règim d’entrades i eixides serà, al matí, entrada entre les 8 i les 9:15 hores; i eixida de 11:45 a 13.00 hores. A la vesprada, entrada de 15 a 15:15 hores i eixida de 15 a 18 hores. El servei de menjador i descans es realitzarà de 12 a 15 hores (els alumnes que fan ús del menjador tenen l’opció de quedar-se a dormir i eixir de 15:00 a 18:00 hores, o bé no quedar-se a dormir i eixir a les 13:00 hores).

En el reglament també es detalla que es durà a terme un període d’adaptació per al nou alumnat amb horari reduït i incorporació progressiva, possibilitant l’acompanyament de les famílies.

D’altra banda, per a facilitar la lactància materna i tots els beneficis que comporta, el centre estudiarà, baix demanda de la família, la possibilitat d’alletar en horari del centre, sempre que no interrompa cap activitat programada de la classe. Pel que fa al biberó, sempre que siga possible, es facilitarà la programació de tomes de biberó abans i després d’horari escolar, però en cas que no siga possible, el biberó es donarà al centre preparat per a la seua administració.

En el Reglament de l’Escoleta també es detallen els drets dels xiquets i xiquetes; així com els drets i deures dels seus pares, mares o representants legals, entre altres qüestions.

pabello 1

LA COPA SÈNIOR PREFERENT DE BÀSQUET ARRIBA AQUEST DIVENDRES A ONDARA

El Pavelló Municipal d’Ondara tornarà a ser aquest cap de setmana, del 23 al 25 de febrer, el centre d’atenció per al bàsquet de la Comunitat Valenciana amb la celebració de la Copa Sènior Preferent

Del 23 al 25 de febrer, Ondara albergarà aquesta competició amb quatre aspirants: CB Torrevieja Salud, Juventud Requena, Jujuju Aquacenter NB Xàtiva B i Mywigo Puzol

Aquests equips han sigut els millors del seu grup al terme de la primera volta de la lliga i ara s’enfrontaran entre si per a somiar amb l’ascens de categoria. I és que el campió de la Copa, a més de proclamar-se campió de la competició, tindrà garantit l’ascens a Autonòmica per a la següent temporada, sempre que a la finalització de la lliga ocupe una de les quatre primeres places del seu grup.

La Copa Sènior Masculí Preferent se celebrarà sistemàticament de lliga tots contra tots al Pavelló Municipal d’Ondara i podrà seguir-se amb estadístiques en viu gràcies a la tecnologia de l’empresa valenciana NBN23. Aquests són els horaris de tots els partits:

Jornada 1 – Divendres 23 de febrer

19:00 h. CB Torrevieja Salud – Juventud Requena

21:00 h. Jujuju Aquacenter NB Xàtiva B – Mywigo Puzol

Jornada 2 – Dissabte 24 de febrer

17:00 h. CB Torrevieja Salud – Mywigo Puzol

19:00 h. Juventud Requena – Jujuju Aquacenter NB Xàtiva B

Jornada 3 – Diumenge 25 de febrer

10:30 h. Jujuju Aquacenter NB Xàtiva B – CB Torrevieja Salud

12:30 h. Mywigo Puzol – Juventud Requena

La FBCV ha decidit apostar per Ondara com a seu d’aquest esdeveniment fruit de l’estreta col·laboració que des de fa anys es manté amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara.

visita parc poliesportiu (2)

ONDARA POSA EN MARXA UN PARC INFANTIL AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

 

Compta amb elements de joc infantils i ja està disponible per a les famílies usuàries del poliesportiu

Ondara, 20.02.18. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha impulsat la creació d’un parc al Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza d’Ondara, amb la dotació d’una nova zona de jocs infantils que s’ha instal·lat en la zona verda entre la pista de futbet i les de bàsquet. El nou parc ja està operatiu i a disposició dels usuaris del poliesportiu, com han pogut comprovar aquest matí en la seua visita a la instal·lació l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Esports, Mar Chesa, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner. La dotació d’aquest nou parc infantil havia sigut demandada per les famílies usuàries del poliesportiu.

visita parc poliesportiu (1) visita parc poliesportiu (2)

El parc ha sigut instal·lat després de condicionar prèviament la parcel·la i realitzar el complet tancament de la torre elèctrica annexa.

nou parc poliesportiu (2)

S’ha col·locat sòl de cautxú per a major confort en tot l’àrea infantil, i s’han posat elements de joc infantils (engrunsadores, balancí i tobogan amb caseta). Tota l’actuació ha sigut duta a terme per la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Ondara. Els elements de joc s’han reutilitzat després d’haver sigut preparats, reparats i pintats per al seu nou ús, a fi d’optimitzar els recursos materials de què disposa l’administració local. També s’han col·locat dos nous bancs.

nou parc poliesportiu (3) nou parc poliesportiu (1)

abans de les pbres del parc

Parcel·la abans de les obres d’instal·lació del parc infantil

 La creació del parc infantil ha sigut una de les actuacions incloses en les obres de manteniment i millora de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza d’Ondara, que s’han desenvolupat en el darrer any, amb l’objectiu de millorar de forma integral aquesta zona esportiva per a l’ús i gaudi dels seus usuaris.

LOGOS-AYTO-AFIC-I-ADL-2016-001-720x278

L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA DE AJUDES DESTINADES AL PROGRAMA DE FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM 2018

La Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Ondara informa que s’ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades al Programa de Foment de treball autònom per a l’exercici 2018.

Ajuda: renda de subsistència d’entre 2.500 € i 4.000 € a les persones aturades que accedeixen a la seva ocupació com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Beneficiàries: persones aturades que es constitueixin en personal treballador autònom o per compte propi (excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, comunitats de béns i personal autònom col·laborador).

El termini de finalització de sol·licituds és el 1 d’octubre de 2018.

Para qualsevol dubte o consulta es pot contactar amb l’ADL-AFIC d’Ondara en el telèfon 965766250 o al correu adl@ondara.org

Policia_Local_Ondara - web

COMUNICAT POLICIA LOCAL D’ONDARA – CURSA BTT 25 FEBRER 2018

Des de la Policia Local d’Ondara s’informa que amb motiu de la celebració de la cursa BTT, el pròxim diumenge dia 25 de febrer, romandrà restringit el pas al trànsit de 11:00 a 13:30 hores en el camí que puja a Segària, concretament el tram que va des de l’accés a la antiga cantera fins als albergs.

Es prega respecten la senyalització

Disculpen les molèsties

BENJAMINS I PAVELLO

CRÒNICA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE BÀSQUET D’ONDARA – JORNADA 17 FEBRER 2018

 

 

PREBENJAMÍ

VERGER- ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

Els més menuts de l´escola visitaren el poble veí on disputaren un partit molt entretingut i aplicaren tot allò que van aprenent en cada entrenament. Com no pot ser d´altra manera, el partit fou un gran esdeveniment per als jugadors ondarencs que es divertiren i gaudiren amb el bàsquet.

PRE-BENJAMINS (1)PRE-BENJAMINS (3)PRE-BENJAMINS (2)

BENJAMÍ

XÀBIA 36 – 38 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

El benjamí comença la segona volta amb bon peu, seguint la ratxa de victòries a excepció de la setmana passada, i guanya contra el Xàbia en el camp dels contrincants, pels pèls.

Anàvem amb la idea que era un partit que podíem guanyar però teníem en compte que en casa ens varen guanyar per 10 punts. Va ser el primer partit que varen debutar els benjamins, però aquesta vegada sabíem que seria diferent, ja que havíem millorat i les noves jugadores i els nous jugadors ja s’havien integrat completament a l’equip. Per tant, per a guanyar sabíem que ens costaria suar i posar-nos les piles, tant en atac com en defensa, i tenint en compte que tan sols érem 9 jugadors.

Varem començar el partit molt igualat i els nostres jugadors estaven fent molt bon partit, sols mancàvem un poc en la defensa. Al descans varem aprofitar per comentar el que podíem millorar, i aquests varen entrar amb la defensa més forta, fent que el Xàbia no aconseguira fer cap punt, a diferència de nosaltres que varem agafar tots els rebots i aconseguirem fer contraatacks remuntant el partit. Durant el que quedava de partit ens varem mantindre dalt en el marcador però el Xàbia ens va fer alguna que altra cistella. No obstant, no varen arribar a superar-nos en punts deixant el marcador molt igualat 36 – 38 però amb la victòria per a nosaltres!

En resum, un partit molt emocionant.

Enhorabona i a seguir treballant!

Estos xiquets prometen!

BENJAMINS PARQUE

BENJAMINS I PAVELLO

ALEVINS

ALEVÍ FEMENÍ :

EMB GODELLA A 43- 3 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

El darrer dissabte les alevines es van desplaçar a Godella per enfrontar-se a un gran equip que venia de disputar la lliga en nivell 1 la darrera volta. Com no podia ser d’altra manera aquest equip estava plagat de molt bones jugadores,tres de les quals, pertanyen a la selecció valenciana de bàsquet. El partit no va tindre més història que la plena dominació de les locals en tot moment, tant en atac, imprimint un ritme de competició i en defensa, pressionant a tota pista ofegant a les nostres. No va ser fins la segona part, quan ja tenien l’acta tancada quan les nostres van poder anotar 20 punts que aliviaren la moral de les nostres que es van vore ofegades en tot moment. Be, al cap i la fi, aquestos partits també tenen la seua part d’aprenentatge per saber com es té que competir en aquestes lligues.

ALEVÍ MASCULÍ A

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 65-50 CB JOVENTUT XÀBIA

Partit de l’aleví masculí A disputat a casa davant un rival al qual l’equip s’ha enfrontat ja unes quantes vegades aquesta temporada. Els ondarencs, com ve sent costum, eixiren dormint al partit, sense intensitat i deixant anotar cistelles fàcils al rival i en atac poc agressius i perdent algun que altre baló. Amb açò, els visitants aconseguien un parcial favorable que superava la desena de punts al finalitzar el primer quart. A partir d’ací, els nostres canviaren la cara al partit i eixiren més enxufats, millorant en tots els aspectes del joc i reduint notablement l’avantatge que els visitants havien aconseguit en el primer quart. La defensa començava a funcionar millor i en atac es buscaren les millors posicions per finalitzar i les sensacions ja eren unes altres. Al descans s’arribava amb empat en el marcador. En la represa, els nostres volien trencar el partit i no arribar a un final apretat. Amb bons parcials a favor, tot i que l’equip no aconseguia allunyar-se en excés en el marcador, feren que arribaren a l’últim període amb al partit més o menys controlat, tot i que no es podia perdre la concentració i la intensitat sabedors del que podia succeir. L’últim fou el de la espenta definitiva, i amb un bon parcial i millor joc certificaren una victòria merescuda tot i el mal inici de partit. Amb aquesta victòria, l’equip ocupa la quarta posició empatat en el tercer i on una victòria en el següent encontre es podria escalar fins la segona posició del grup.

ALEVÍ MASCULÍ B

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 62 – 22 C.B. LA VILA

El passat dissabte l’aleví tornà a jugar com a local per a enfrontar-se a l’equip de la Vila. Molt bon partit per part dels nostres jugadors que eixiren en moltes ganes d’endur-se la victòria. El partit començà igualat amb un intercanvi de cistelles per part dels dos equips. Però a partir del segon quart els nostres eixiren amb una defensa molt intensa en tota pista el que els va permetre furtar molts balons i acabar amb cistelles fàcils, allunyant-se en el marcador. A partir d’aquest moment, el partit va continuar aquesta dinàmica realitzant un molt bon joc per part dels nostres arribant al marcador final de 62-22. Felicitar a l’equip per el bon joc realitzar i que continuen treballant per a créixer com a jugadors!

INFANTILS

INFANTIL FEMENÍ

MARISTES ALACANT 49- 28 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

El diumenge les infantils es van desplaçar a Alacant a disputar el partit de la lligueta plagades de baixes amb l’ajuda de tres alevines per tal de complir la reglamentació. El partit va ser molt igualat fins els últims dos quarts que les nostres esgotades de jugar sense canvis baixaren les braços fent que les rivals, molt encertades des de la línia de tres punts, posaren la avantatge final en el marcador. Aquest equip en teoria no és rival per les nostres infantils que ja esperen enfrontar-se a la tornada en casa. Aquestos partits son molt bons per no despistar-se i aprendre de que no poden baixar els braços en cap moment del partit.

INFANTIL MASCULÍ

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 58-59 ADESAVI A

L’infantil masculí rebia el tercer classificat del grup, l’Adesavi A d’Alacant. El partit començà amb imprecisions per part dels dos equips i tot i l’avantatge físic del rival, els nostres aconseguien estar igualtats en el marcador. En el segon, la falta d’anotació dels nostres va fer que els visitants pegaren una xicoteta espenta en el marcador, a pesar que la defensa no estava sent roina, però en atac no s’estava jugant amb massa fluïdesa i amb moltes errades en les finalitzacions. En els següents compassos, els nostres reaccionaren fent uns parcials favorables i arribant al descans igualats en el marcador. Però després del descans, una mala eixida dels nostres amb poca anotació va fer que els visitants estiraren el marcador un poc, tot i que la diferència era de menys de deu punts. Per segona vegada en el partit, els nostres reaccionaren a temps i guanyaren la resta de parcials següents, aconseguint l’empat en el marcador a 2 minuts per acabar l’encontre, però al final la victòria no es pogué quedar en casa. A pesar d’això, bon partit dels nostres, on es va veure una notable milloria en ambdues parts de la pista i competint fins el final, que al cap i a la fi aquest és l’objectiu i el camí a seguir.

CADETS

CADET MASCULÍ A

ONIL A 72- 42 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA

El cadet A viatjà a Onil per enfrontar-se a un dels equips més forts de la lliga. El partit començà molt igualat i competit amb els nostres jugadors molt intensos i concentrats i plantant cara a un equip molt físic i amb una gran alçada. El gran problema del partit fou la falta d´encert de cara a la cistella que acabà per desmoralitzar als ondarencs en el segon període ja que el bon joc i la gran defensa que ens permetia furtar balons acabaven en errades incomprensibles davall la cistella. Al descans s’arribava amb un desavantatge de 30 punts i molt de treball per recuperar l’estat anímic del jugadors.

La segona part deixà un bon sabor de boca, ja que els de la Marina es conjuraren per a millorar el joc i deixar una bona imatge i ho aconseguiren d´allò més. Els 2 últims períodes quedaren empatats i mostraren als nostres jugadors que jugant al 100% i millorant l´efectivitat en l´anotació poden jugar de tu a tu contra equips tan potents com l´Onil A.

CADET MASCULÍ B

CB TEIXERETA 70- 34 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA B

Partit complicat des de l’inici on els d’Ondara varen tindre poques possibilitats de guanyar. Degut a la mala organització de les pistes, ambdós equips de bàsquet sols van tindre 10 minuts d’escalfament en la pista, situació que es va notar en el primer quart de l’encontre ja que els nostres, a pesar del bon joc defensiu, no aconseguien encistellar casi cap tir i això els anava baixant la moral poc a poc.

La dificultat d’anotació s’alleugerà conforme passaven els minuts però algunes males decisions ofensives i l’encert en l’anotació de l’equip local donaren pas a eixa gran diferència en el marcador.

JUVENIL

JUNIOR FEMENÍ:

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 36 – 66 UPB GANDIA

El passat dissabte el junior femení disputà el seu partit de la jornada en casa front al Gandia. El partit va començar amb bon joc per part dels dos equips, amb un joc ben plantejat per part de les nostres que no es va veure acompanyat per l’encert de cara a cistella el que provoca que al primer quart l’equip visitant agafara un important avantatge en el marcador. A partir d’aquest moment els parcials estigueren més igualats però no aconseguiren parar l’encert de l’equip rival que continua anotant a pesar de que les nostres començaren a tenir més sort. El marcador final fou e 36-66 per a les de Gandía, no obstant animar a les nostres jugadores per a que continuen creient i treballant per a millorar.

JUNIOR MASCULÍ:

ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 55 – 103 DÉNIA BÀSQUET 00

Complicadíssim derbi el viscut el passat dissabte en Ondara on el nostre juvenil no va poder amb el Dénia. Degut a les nombroses baixes que arrastren els ondarencs, es presentaren 8 jugadors a l’encontre, dels quals dos eren cadets.

A pesar del resultat final, la primera part del partit va estar molt igualada. Els nostres eixiren amb molta intensitat i molt bones defenses que dificultaven les cistelles fàcils dels rivals. I encara que també els costara anotar, els ondarencs mantenien la diferència en el marcador de no més de 8 punts. En el segon quart, els dianenses seguien amb les dificultats anotadores però amb certa regularitat, mentres que els locals s’espavilaren i començaren les anotacions arribant al descans 32 a 37.

La segona part de l’encontre ja es va decantar cap al conjunt de Dénia, superior físicament als nostres on arribaren a anotar un parcial de 1 a 18 en els primers 4 minuts del tercer quart, deixant als locals completament desanimats i desmotivats després de veure tirat per terra tot l’esforç de la primera part. El partit acabà amb tres expulsions per quinta falta personal de tres dels jugadors ondarencs deixant així a l’equip sense canvis aguantant una envestida després d’una altra d’un Dénia ansiós per demostrar que són superiors quan el rival ja no te forces per a seguir.

Llàstima per la derrota però contents d’haver fet el que s’ha pogut durant els primers 20 minuts d’encontre amb el que teníem.

 

 

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 22 DE FEBRER 2018

Ondara, 20.02.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 22 de febrer de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018.1. Aprovació acta de la Sessió anterior (25 de gener de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP 144/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP 4º Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP 145/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució 4º Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP 215/ 201. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Liquidació Pressupost General 2017. Donar compte.

6.- EXP 215/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe inversions financerament sostenibles ( 2017) . Donar compte.

7.- EXP 50/2018. RRHH. Pla d’igualtat entre dones i homes del personal empleat al servei de l’Ajuntament d’Ondara . Aprovació

8.- EXP 29/2018. 2300 PATRIMONI. Permuta de distints béns municipals amb finca en carrer Picasso de les Sres. Miralles Pastor.

9. EXP:362/2018 NORMATIVA. Reglament Escola Infantil. Modificació. Aprovació provisional.

10.- EXP 1467/2017 Urbanisme. Planejament. Modificació Puntual del Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7 . Proposta d’Aprovació definitiva.

11.- EXP 396/2018. Moció Adhesió a la Declaració Institucional de la Diputació d’Alacant, amb motiu de la commemoració del dia 25 novembre, com a Dia Internacional contra la violència de gènere.

12.- EXP. PLENS/2018.2. Informes de l’Alcaldia Presidència.

13.- EXP. PLENS/2018.2. Precs i Preguntes.